GETTY IMAGES LICENSAVTAL FÖR MATERIAL

SENASTE UPPDATERING: Augusti 2021

Detta är ett licensavtal mellan dig och Getty Images som förklarar hur du får använda fotografier, illustrationer, vektorgrafik och videoklipp (enskilt och sammantaget ”material”) som du licensierar från Getty Images.  När du hämtar material från Getty Images innebär det att du samtycker till villkoren i detta avtal.

 1. Vilka typer av licenser erbjuder Getty Images? Getty Images erbjuder tre typer av licensmodeller: royaltyfri (”RF”), rights-ready (rättighetsklar, ”RR”) och rights-managed (rättighetsskyddad, ”RM”).  Royaltyfri innebär inte att licensen är kostnadsfri.  Det innebär i stället att licensavgiften betalas en gång och att man inte behöver betala ytterligare royalty om materialet används på nytt.  Royaltyfritt material licensieras för världsomfattande obegränsad, evig användning och priset är baserat på filstorleken.  Rättighetsskyddat och rättighetsklart material licensieras för specifika typer av användning och priset baseras på faktorer som storlek, placering, användningens varaktighet och geografisk spridning.

  Förhandsvisningslicens: Du får använda material från Getty Images webbplats på kostnadsfri basis, men endast för tester eller för att ta fram prover (demo) under en period på högst 30 dagar efter hämtningen.  Materialet får dock ej användas i något slutgiltigt material eller för allmänheten tillgängligt material om du inte köper en licens.  Vi beviljar inga andra rättigheter eller garantier för förhandsvisningar.

 2. Hur får jag använda licensierat material? Du får använda licensierat material på alla sätt som är förenliga med de rättigheter som beviljas nedan och som inte är otillåten (se Otillåten användning nedan). Med förbehåll för begränsningarna och övriga villkor i detta avtal beviljar Getty Images dig följande rättigheter:

  Royaltyfri
  Rättighetsskyddad/rättighetsklar
  Evig innebär att det inte finns något utgångs- eller slutdatum för din rätt att använda materialet. Världsomfattande innebär att materialet får användas på alla geografiska platser. Obegränsad innebär att materialet får användas ett obegränsat antal gånger. Alla medier innebär att materialet får användas i tryckt, digitalt eller något annat medium eller format. Icke-exklusiv innebär att du inte har exklusiv rätt att använda materialet.  Getty Images har rätt att licensiera samma material till andra kunder.   Om du vill ha exklusiv rätt att använda royaltyfritt material kan du kontakta Getty Images för att diskutera ett uppköp.
  Begränsat till specificerad användning, medium, tidsperiod, tryckjobb, placering, materialets storlek och valt territorium och alla andra begränsningar som gäller för materialet på Getty Images webbplats (eller någon annan metod för leverans av material) eller i en beställningsbekräftelse eller på en faktura. Icke-exklusiv innebär att om inget annat anges på webbplatsen, på din faktura, i din försäljningsorder eller i ett separat avtal har du inte exklusiva rättigheter att använda materialet. Getty Images har rätt att licensiera samma material till andra kunder.

  Inom ramen för detta avtal innebär ”använda” att kopiera, reproducera, ändra, redigera, synkronisera, utföra, visa, sända, publicera eller använda på annat sätt.

  Se till att läsa avsnittet Otillåten användning nedan för att se vilka undantag som gäller.

 3. Otillåten användning.

  1. Ingen olaglig användning. Du får inte använda material på ett sätt som är pornografiskt, ärekränkande eller på annat sätt olagligt eller i strid mot tillämpliga regler (inklusive för sportrelaterat material alla begränsningar som utfärdas av en sportliga eller ett idrottsförbund) eller branschregler.
  2. Ingen kommersiell användning av redaktionellt material. Om inga ytterligare rättigheter anges på fakturan eller försäljningsordern från Getty Images eller beviljas i enlighet med ett separat licensavtal, får du inte använda material som är märkt som ”editorial” (redaktionellt) för några ändamål som är kommersiella, säljfrämjande, för annonsering (redaktionell marknadsföring), sponsring, spel/hasardspel/vadslagning, reklam eller marknadsföring. Denna typ av material har ingen modell- eller egendomsrelease och är endast avsedd att användas i samband med händelser eller ämnen som har nyhetsvärde eller är av intresse för allmänheten.
  3. Inga ändringar i redaktionellt material. Material som är märkt som ”editorial” får beskäras eller på annat sätt redigeras med avseende på teknisk kvalitet, förutsatt att materialets redaktionella integritet inte äventyras, men du får inte ändra materialet på annat sätt.
  4. Ingen användning av självständiga filer. Du får inte använda material på något sätt som ger andra möjlighet att hämta, extrahera eller vidaredistribuera materialet som en självständig fil (dvs. endast filen med materialet, åtskild från projektet eller slutanvändningen).
  5. Ingen känslig användning utan friskrivning. Om du använder material som avbildar modeller eller egendom i samband med ett ämne som en person rimligen kan betrakta som osmickrande eller otillbörligt kontroversiellt (t.ex. könssjukdomar) måste du ange: (1) att materialet endast används i illustrerande syfte och (2) att alla personer som avbildas i materialet är modeller.  Du kan exempelvis säga: ” Bildbankfoto.  Personen på bilden är en modell.”  Det krävs ingen friskrivning för material som är märkt som ”editorial” (redaktionellt) och som används på ett sätt som inte är vilseledande.
  6. Inga falska påståenden om upphovsmannen. Du får inte felaktigt påstå eller påskina att du är den ursprungliga upphovsmannen till ett verk som till större del består av licensierat material.  Du får exempelvis inte skapa en illustration som endast är baserat på licensierat material och hävda att du är upphovsmannen.
  7. Särskilda begränsningar för vissa samlingar. Om du licensierar material från följande samlingar ska du klicka här för att se ytterligare begränsningar: Digital Globe; BBC Motion Gallery; NBA; TVNZ; NBC News Archives, Storyful.

  Otillåten användning – om ingen ytterligare licens har köpts. Det följande är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Getty Images och betalning av ytterligare licensavgift:

  1. Inga ”On Demand”-produkter. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda material i samband med ”On Demand” produkter (dvs. produkter där en licensierad bild väljs ut av en tredje part för att skräddarsy produkten på beställning), inklusive men inte begränsat till vykort, muggar, t-tröjor, kalendrar, affischer, skärmsläckare eller bakgrundsbilder på mobiler eller liknande artiklar (detta omfattar försäljning av produkter via specialutformade webbplatser, såväl som platser som zazzle.com och cafepress.com).
  2. Inga elektroniska mallar. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda material i elektroniska eller digitala mallar som är avsedda för återförsäljning eller annan form av distribution (t.ex. webbplatsmallar, visitkortsmallar, mallar för elektroniska hälsningskort, designmallar för broschyrer).
  3. Ingen användning i varumärke eller logotyp. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda material (helt eller delvis) som den särskiljande eller utmärkande delen av ett varumärke, designmärke, handelsnamn, företagsnamn, servicemärke eller logotyp. Du ska dessutom inte ha rätt att registrera (i någon jurisdiktion) sådant material (helt eller delvis) som ett varumärke eller förlita dig på någon sådan registrering, tidigare användning och/eller erhållen goodwill för att förhindra någon tredje parts användning av materialet eller något likande material (inklusive av oss, våra kunder eller copyrightinnehavaren för sådant material).
  4. Ingen användning av maskininlärning, AI eller biometrisk teknik. Om det inte uttryckligen har godkänts av Getty Images får du inte använda material (inklusive bildtextinformation, nyckelord eller andra metadata förknippade med material) för några maskininlärnings- och/eller AI-ändamål eller för någon teknik utformad eller avsedd för identifiering av fysiska personer. Dessutom framställer eller garanterar Getty Images inte att samtycke har erhållits för sådan användning med avseende på material med modellrelease.
  5. Inget utnyttjande av metadata. Om det inte uttryckligen har godkänts av Getty Images får du inte använda bildtextinformation, nyckelord, tillhörande text eller andra metadata förknippade med material separat och åtskilt från materialet eller ge någon tredje part tillstånd att skaffa åtkomst till eller använda sådan information som är förknippad med material.
  6. Du får inte utan Getty Images uttryckliga godkännande använda innehållsartiklar i samband med en oföränderlig digital tillgång som är avsedd för försäljning eller annan distribution (t.ex. en s.k. non-fungible token).
 4. Vem får använda det licensierade materialet utöver mig själv? De rättigheter som beviljas dig är icke-överlåtbara och icke-vidarelicensierbar, vilket innebär att du inte får överlåta eller vidarelicensiera de till någon annan person.  Det finns dock två undantag:

  • Arbetsgivare eller kund. Om du köper materialet å din arbetsgivares eller en kunds vägnar har arbetsgivare eller kunden rätt att använda det.  I sådant fall bekräftar och intygar du att du har fullständig rättslig behörighet att binda din arbetsgivare eller kund till villkoren i detta avtal.  Om du inte har sådan behörighet får din arbetsgivare eller kund inte använda materialet.  De inköpta rättigheterna tillhör endast dig eller din arbetsgivare/kund, beroende på vem som anges som licenstagare (Licensee) vid inköpstillfället.  Detta innebär med andra ord att om du köper en royaltyfri bild, får endast en av er (inte båda) återanvända bilden i flera projekt.
   • Delnings- och lagringsbegränsningar för RF-material. Observera att delnings- och lagringsbegränsningar gäller för royaltyfritt material. Upp till tio personer (totalt, inte vid en viss tidpunkt) får använda ett materialobjekt och samtliga personer måste tillhöra samma juridiska enhet, men du kan göra RF-material tillgängligt för visning av alla dina medarbetare, kunder och underleverantörer. Det finns inga begränsningar för var varje person kan lagra materialet. Den råa materialfilen får inte överlämnas till någon annan utanför din juridiska enhet än dina underleverantörer. Är det nödvändigt att materialet är tillgängligt för fler än tio användare måste du kontakta Getty Images för att köpa rättigheter för ytterligare användare. Hämtar du material inom ramen för en bekräftad lösning (dvs. Premium Access) kommer alla delningsrättigheter, såvida de inte har förnyats vid slutet av din avtalsperiod, att sägas upp vid slutet av din avtalsperiod, varvid allt material måste tas bort från din delade server, system för hantering av digitala tillgångar eller annat lagringssystem och endast lagras i enskilda enheter.
   • Inga plats-/användarbegränsningar för UltraPack. Inga delnings- och lagringsbegränsningar gäller om du köper ett UltraPack, vilket innebär att ett obegränsat antal användare i samma juridiska enhet får använda licensierat material.
  • Underleverantörer. Du får ge underleverantörer (t.ex. ditt tryckeri eller din marknadsföringstillverkare) eller distributörer tillåtelse att använda material i en produktions- eller distributionsprocess som är förknippad med ditt slutliga projekt eller slutanvändningen.  Dessa underleverantörer och distributörer måste samtycka till att bli bundna av villkoren i detta avtal och de får inte använda materialet för något annat ändamål.
 5. Användarkonton. Du kommer att bli ansvarig för att spåra alla aktiviteter med varje användarkonto och du samtycker till att: (a) upprätthålla säkerheten för alla lösenord och användarnamn, (b) omedelbart underrätta Getty Images om all obehörig användning eller annan säkerhetsöverträdelse samt (c) åta dig allt ansvar för aktiviteter med varje användarkonto.  Getty Images förbehåller sig rätten att övervaka filhämtningar och användarnas aktiviteter i syfte att säkerställa efterlevnad av villkoren i detta avtal.  Om Getty Images fastställer att du bryter mot detta eller något annat villkor i detta avtal kan vi stoppa åtkomsten till ditt konto och söka ytterligare juridiska åtgärder.

 6. Immateriella rättigheter.

  • Vem äger materialet? Allt licensierat material ägs av antingen Getty Images eller dess materialleverantörer.  Getty Images och dess materialleverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.  Du får inte göra gällande rätt till ersättning från en upphovsrättsorganisation, social mediewebbplats, plattform för materialdelning eller någon annan tredje part med avseende på fotokopiering, digital kopiering, delning, distribution eller annan sekundär användning av det licensierade  materialet.
  • Namn- och källangivelse.
   • Måste jag inkludera en källhänvisning för fotografier? Du behöver inte inkludera någon bildkällhänvisning för kommersiell användning, men om du använder material för redaktionella ändamål måste du ange en källhänvisning bredvid materialet eller i produktionens eftertexter. Källhänvisningen ska vara utformad på följande sätt eller på annat sätt som anges i bildtextinformationen som tillhör materialet på Getty Images webbplats: ”[Fotografens namn]/[samlingens namn] via Getty Images”
   • Måste jag inkludera en källhänvisning för video? Om det licensierade materialet används i en ljud-/bildproduktion där källhänvisningar visas för andra leverantörer av licensierat material, måste du lägga in en källhänvisning med jämförbar storlek och placering. Källhänvisningen ska vara utformad på följande sätt eller på annat sätt som anges i bildtextinformationen som tillhör materialet på Getty Images webbplats: ”[Video] [bilder] tillhandahålls av [upphovsmannens namn]/[samlingens namn] via Getty Images”
  • Får jag använda Getty Images namn eller logotyp eller dess materialleverantörers namn eller logotyp? Du får använda Getty Images och/eller dess materialleverantörers namn för att ge namn- och källangivelse, men du får inte använda deras namn, logotyper eller varumärken på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande.
 7. Avgifter och förnyelse. Om du vid utgången av abonnemangsperioden har ställt in AUTOMATISK FÖRNYELSE förbinder du dig att betala eller godkänner att Getty Images debiterar dig abonnemangsavgiften utifrån de vid tidpunkten gällande priser och skatter i enlighet med betalningsinformationen i vårt system. Du kan ändra inställningarna för automatisk förnyelse i ditt Getty Images-konto. Ditt abonnemang kan endast sägas upp i enlighet med vad som anges i avsnitt 8(b). Getty Images kan inaktivera ditt abonnemang utan föregående meddelande om Getty Images inte kan genomföra transaktionen med den betalningsinformation du har tillhandahållit.

 8. Uppsägning/avbeställning/upphävande.

  1. Uppsägning. Getty Images har rätt att säga upp detta avtal när som helst om du bryter mot någon bestämmelse i detta eller något annat avtal med Getty Images. Om avtalet sägs upp måste du omedelbart sluta använda materialet, ta bort eller förstöra alla kopior samt om så begärs skriva till Getty Images för att bekräfta att du har uppfyllt dessa krav.
   • Uppsägning avseende sociala medier. Om du använder materialet på en social medieplattform eller en annan webbplats som tillhör tredje part och plattformen eller webbplatsen använder (eller meddelar att man planerar att använda) materialet för egna ändamål eller på ett sätt som strider mot detta avtal, kommer de rättigheter som beviljas för sådan användning omedelbart att sägas upp och i så fall samtycker du till att på Getty Images begäran ta bort allt material från plattformen eller webbplatsen i fråga.
  2. Återbetalning/avbeställning. Alla förfrågningar om återbetalning/avbeställning måste vara skriftliga eller göras via avbeställningsfunktionen på Getty Images webbplats.  Förutsatt att förfrågan görs inom trettio dagar och det licensierade materialet inte har använts kan Getty Images avbeställa den ifrågavarande beställningen och utfärda fullständig återbetalning till ditt konto eller kreditkort.  Ingen kredit eller återbetalning är tillgänglig för avbeställningsförfrågningar som kommer in mer än trettio dagar efter att du fick materialet, eller för forsknings-, laboratorie-, service- eller abonnemangsavgifter, eftersom inga av dessa är återbetalningsbara.  I händelse av en avbeställning upphör din rätt att använda materialet och då måste du ta bort eller förstöra alla exemplar av materialet.
  3. Upphävande Återkallelse av material. Getty Images kan när som helst och efter eget gottfinnande upphäva licensen för en valfri del av materialet.  Efter meddelande från Getty Images eller när du får kännedom om att något material kan vara föremål för ett påstående om intrång i en tredje parts rättighet som Getty Images kan vara ansvarigt för, kan Getty Images kräva att du omedelbart och på egen bekostnad slutar använda materialet, tar bort eller förstör alla exemplar samt säkerställer att dina kunder, distributörer och/eller arbetsgivare gör detsamma.  Getty Images kommer att utan extra kostnad förse dig med annat material som ersättning (som fastställs av Getty Images enligt en rimlig kommersiell bedömning), med förbehåll för de övriga villkoren i detta avtal.
 9. Garantier. Getty Images lämnar följande garantier:

  1. Garanti om icke-intrång. För allt licensierat material (utom material som är märkt som ”endast åtkomst”) garanterar Getty Images att din användning av materialet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, övertäckningar eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i någon upphovsrätt eller ideell rätt som tillhör materialets ägare/upphovsman.
  2. Ytterligare garantier för visst material.
   • RF: För licensierat royaltyfritt material (utom material som är märkt som ”editorial”) garanterar Getty Images att din användning av materialet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, övertäckningar/overlays eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i något varumärke eller någon annan immateriell rättighet och att det inte kommer att bryta mot eventuell personlighetsrätt (rätt till integritet eller rätt till offentlighet).
   • RM/RR: För licensierat rättighetsskyddat och rättighetsklart material, där Getty Images uttryckligen underrättar dig om att en modell- och/eller egendomsrelease har skaffats, garanterar Getty Images att din användning av materialet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, övertäckningar eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i något varumärke eller någon annan immateriell rättighet om egendomsrelease har skaffats och/eller att det inte kommer att bryta mot någon personlighetsrätt (rätt till integritet eller skydd för användning av namn och bild i reklam) om modellrelease har skaffats.
  3. Garantifriskrivning. Om det inte garanteras specifikt ovan kommer Getty Images inte att bevilja någon rättighet eller lämna någon garanti avseende användningen av namn, personer, varumärken, produktutformning, logotyper, registrerade, oregistrerade eller upphovsrättsskyddat ljud, formgivningar, konstverk eller arkitektur som avbildas eller ingår i materialet.  I sådana fall har du eget ansvar för att fastställa om en release krävs i samband med din avsedda användning av materialet, varvid du har eget ansvar för att skaffa sådan release.  Du bekräftar att releaser generellt inte har inskaffats för material som identifieras som ”editorial” (redaktionellt) och att vissa jurisdiktioner har ett lagstadgat skydd mot att en persons bild, avbild eller egendom används för kommersiella ändamål när personen inte har tillhandahållit någon release.  Du har eget ansvar för betalning av alla belopp som kan komma att utgå i enlighet med, och allmän efterlevnad av eventuella andra villkor i, eventuella tillämpliga kollektivavtal som resultat av din användning av det licensierade materialet.
  4. Ansvarsfriskrivning avseende bildtext/metadata. Även om Getty Images har vidtagit rimliga åtgärder för att ge materialet korrekta kategorinamn, nyckelord, bildtexter och rubriker lämnar Getty Images ingen garanti avseende riktigheten i sådan information eller i några metadata som tillhandahålls med materialet.
  5. Inga andra garantier. Med undantag för det som framställs i ovanstående avsnitt tillhandahålls materialet i befintligt skick, helt utan någon form av garanti eller annan utfästelse, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men utan begränsning till underförstådda garantier eller utfästelser avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.  Getty Images varken utfäster eller garanterar att materialet eller dess webbplatser kommer att uppfylla dina krav eller att användningen av materialet eller webbplatserna kommer att vara oavbruten eller felfri.
 10. Ansvar/ansvarsbegränsning.

  1. Ditt ansvar gentemot Getty Images. Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadeslösa Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartner och materialleverantörer samt hålla deras respektive direktörer, styrelsemedlemmar och medarbetare fria från allt ansvar, alla skadestånd och alla utgifter (inklusive skäliga rättegångskostnader inklusive advokatarvoden) som uppstår genom eller i samband med (i) din användning av något material utanför ramen för detta avtal, (ii) alla brott eller påstådda brott från din sida mot något av villkoren i detta eller något annat avtal med Getty Images samt (iii) din underlåtenhet att skaffa eventuell nödvändig release för din användning av material.
  2. Getty Images ansvar gentemot dig. Förutsatt att du inte bryter mot detta eller något annat avtal med Getty Images – och som den enda och exklusiva påföljd du kan göra gällande för något brott mot de garantier som framställs i avsnitt 9 ovan och endast för Musik, ”Ytterligare garantier” som beskrivet i avsnitt 5 av Getty Images licensavtal för musik – samtycker Getty Images, med förbehåll för villkoren i avsnitt 10, till att försvara, ersätta och hålla skadeslös dig, ditt moderbolag, dina dotterbolag och dina samarbetspartner samt hålla deras respektive direktörer, styrelsemedlemmar och medarbetare fria från allt ansvar, alla skadestånd och alla utgifter (inklusive skäliga rättegångskostnader inklusive advokatarvoden) som uppstår genom eller i samband med alla brott eller påstådda brott från Getty Images sida mot någon av dess i avsnitt 9 ovan  och endast för Musik, ”Ytterligare garantier” som beskrivet i avsnitt 5 av Getty Images licensavtal för musik.  Denna skadeersättning gäller inte om eventuella skador, kostnader eller förluster uppstår till följd av eller som ett resultat av ändringar som du har gjort i materialet eller av det sammanhang som du använder materialet i.  Detta ansvar gäller ej heller för din fortsatta användning av material efter att du har fått ett meddelande från Getty Images eller annars fått kännedom om att materialet är föremål för ett anspråk om intrång i en tredje parts rättigheter.
  3. Den part som söker skadeersättning måste omedelbart ge motparten skriftligt meddelande om anspråket. Den ersättningsskyldiga parten (den part som betalar kostnaderna) har rätt att svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella anspråk och tvister. Den ersättningsberättigade parten (den part som inte betalar kostnaderna) måste samarbeta på alla rimliga sätt som den ersättningsskyldiga parten kräver. Den ersättningsskyldiga parten ansvarar inte för skäliga rättegångskostnader inklusive advokatarvoden eller andra kostnader som ådragits innan motparten informerat denna om sitt ersättningskrav.
  4. Ansvarsbegränsning. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENTITET FÖR NÅGON FÖRLORAD VINST, STRAFFSKADOR, SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR GENOM DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER.  I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVAR.
 11. Allmänna bestämmelser.

  1. Överlåtelse. Detta avtal är personligt och du får inte överlåta det utan föregående skriftligt medgivande från Getty Images.  Getty Images har rätt att överlåta detta avtal, utan meddelande eller medgivande, till någon av företagets samarbetspartner eller till någon efterträdare, förutsatt att den enheten i fråga samtycker till att bli bunden av dessa villkor.
  2. Revisionsgranskning. Du samtycker till att efter rimligt varsel förse Getty Images med provexemplar av projekt eller slutanvändningar som innehåller licensierat material. Detta ska även innefatta att ge Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla avgiftsbelagda eller åtkomstbegränsade webbplatser eller plattformar där materialet reproduceras.  Getty Images har dessutom rätt att efter rimligt varsel och eget gottfinnande, antingen genom sin egen personal eller genom en tredje part, genomföra en revisionsgranskning av dina handlingar som är direkt relaterade till detta avtal och din användning av licensierat material, i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta avtal.  Om någon sådan revisionsgranskning avslöjar att du har underbetalat Getty Images med fem procent (5 %) eller mer av det belopp som du skulle ha betalat, samtycker du till att betala Getty Images det utestående beloppet och alla andra ersättningar som Getty Images har rätt till och att dessutom ersätta Getty Images för dess kostnader för att utföra revisionsgranskningen.
  3. Elektronisk lagring. Du samtycker till att bevara symbolen för upphovsrätt, Getty Images namn, materialets identifieringsnummer och alla andra uppgifter eller metadata som kan vara inbäddade i den elektroniska filen med det ursprungliga materialet. Du samtycker dessutom till att upprätthålla lämplig säkerhet för att skydda materialet mot obehörig användning av tredje parter.  Du får skapa en (1) kopia av materialet för säkerhetskopieringsändamål.
  4. Gällande lagstiftning/skiljedom. Detta avtal ska lyda under lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Eventuella tvister som uppstår genom eller relaterat till detta avtal ska avgöras slutligt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler och procedurer för val av skiljeman enligt i) JAMS Expedited Procedures i dess Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (påskyndade procedurer i dess regler och procedurer för skiljedomsförfaranden – ”JAMS”) om du är i Nordamerika eller ii) International Centre for Dispute Resolution (”ICDR”) eller JAMS om du är utanför Nordamerika (du väljer tillämpliga regler efter eget gottfinnande), vilket gäller vid början av skiljedomsförfarandet och som genomförs i en av följande jurisdiktioner (den som ligger närmast dig): New York, New York; London, England; Paris, Frankrike; München, Tyskland; Madrid, Spanien; Milano, Italien; Sydney, Australien; Tokyo, Japan; eller Singapore. Skiljedomsförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska presenteras och lämnas in på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Detta avtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Vinnande part ska ha rätt att erhålla ersättning för skäliga rättegångskostnader inklusive advokatarvoden som har samband med dess framgångsrika anspråk eller försvar och alla eventuella utdömda kostnader för motparten ska kvittas. Utan hinder av det ovanstående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga åtgärder eller rättegångsförfaranden inför domstol i behörig jurisdiktion i syfte att inhämta domstolsföreläggande mot dig i den händelse att sådana åtgärder som enligt Getty Images uppfattning är nödvändiga eller önskvärda för att skydda Getty Images immateriella rättigheter. Parterna samtycker till att eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga begränsande lagbestämmelser.
  5. Avskiljbarhet. Om ett eller flera villkor i detta avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten av övriga villkor förbli oförändrad.  Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa.
  6. Avstående. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftligt avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta avtal.
  7. Fullständigt avtal. Inga villkor i detta avtal får utökas eller tas bort om de inte görs skriftligen och godtas skriftligen av båda parterna eller utfärdas elektroniskt av Getty Images och godtas av dig.  Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i detta avtal och villkor i någon inköpsorder som har skickats av dig ska villkoren i detta avtal gälla.
  8. Meddelanden. Alla meddelanden som skickas till Getty Images enligt detta avtal ska skickas via e-post till legalnotice@gettyimages.com.  Alla meddelanden till dig kommer att skickas via e-post till den e-postadress som du anger i ditt konto.
  9. Skatter. Du samtycker till att betala och ansvara för all försäljningsskatt, användningsskatt, mervärdesskatt, inkomstskatt och avgifter som åläggs dig av någon jurisdiktion som resultat av den licens du har beviljats eller av din användning av det licensierade materialet.
  10. Ränta på förfallna fakturor. Om du underlåter att betala fakturan till fullo inom angiven tid har Getty Images rätt att lägga till en serviceavgift på 1,5 % per månad eller det lägre belopp som är tillåtet enligt lag på det obetalda beloppet tills betalning inkommer.
  11. Licensbeviljande enhet. Den licensbeviljande enheten inom Getty Images fastställs baserat på din faktureringsadress, i enlighet med den tabell som finns här.


GETTY IMAGES LICENSAVTAL FÖR MUSIK


Senast uppdaterat: Juni 2020

Nedan följer ett tillägg till ditt licensavtal för material med Getty Images (”Avtalet”) med ytterligare villkor för musik som härmed infogas som en del av Avtalet. Begreppet ”material” i licensavtalet för material, vilket ingår i Avtalet, ska hädanefter också avse ”Musik”. Genom att ladda ner Musik från Getty Images godtar du nedanstående tilläggsvillkor till licensavtalet för material. Samtliga begrepp som definieras i Avtalet ska ha samma innebörd i dessa tilläggsvillkor.

 1. Vilken typ av licens erbjuder Getty Images för musikrelaterat material? Getty Images tillhandahåller Musik enligt en royaltyfri licensieringsmodell.

 2. Hur får man använda Musiken? Med förbehåll för övriga villkor i avtalet, inklusive alla restriktioner och begränsningar i dessa tilläggsvillkor för musik, beviljar Getty Images dig en direkt, icke-exklusiv och global rätt att tills vidare använda – inklusive rätt att mångfaldiga och uppföra – och synkronisera Musiken i verk samt att kopiera och utsända verket i valfritt medium ett obegränsat antal gånger. Du kan redigera Musiken, förutsatt att sådana ändringar i) inte ändrar grundegenskaperna för den del av Mastern som används och ii) inte ger upphov till äganderätt eller äganderättsanspråk, inklusive upphovsrätt, för din del i eller resultatet av den redigerade inspelningen eller kompositionen.

  YTTERLIGARE DEFINITIONER:

  Med Musik avses ljudinspelningar (Mastrarna) ) och musikkompositioner, inklusive texter, som gestaltas i de Mastrar (Kompositioner) som ingår i musikfilerna som Getty Images licensierar till dig i enlighet med Avtalet. Med verk avses produktioner, program eller andra projekt i vilken/vilka Musiken har synkroniserats. Med utsändning(ar)) avses att du själv låter, eller ger andra tillstånd (eller någon annan som låter eller beviljar andra tillstånd) att uppföra, tv-sända, överföra, streama, visa upp eller distribuera verket. Med kopiera avses duplicering eller på annat sätt framställa kopior av verket enbart i avsikt att utsända verket. Med synkronisera avses koppling och/eller synkronisering, arrangemang, inspelning, återinspelning, transkribering, modifiering eller redigering av den licensierade Musiken enbart i tidsbunden relation till en tillåten användning av verket. Med redigera avses din användning av en del som utgör mindre än ett helt musikstycke, inklusive redigering, produktion av slingor, förbättring eller modifiering av Mastern.

 3. Ytterligare restriktioner för användning av Musiken:
  1. Ingen fristående användning. Du får inte göra Musiken tillgänglig – eller sälja, licensiera eller distribuera verket – på ett sätt som är avsett att tillåta eller utgör en inbjudan till tredje part att ladda ner, extrahera, vidaredistribuera eller komma åt Musiken som en fristående fil eller på fristående bas, inklusive att du inte får exploatera eller på annat sätt göra Musiken tillgänglig som en del av en musiklyssningsupplevelse, vilket innefattar situationer där Musiken, på egen hand eller som en del av en samling, kombineras med tillhörande visuella/narrativa element som är av försumbar vikt (så som stillbilder, kamerapanorering eller annan begränsad animation/video/ljudslinga) eller annan användning av verket som leder till att Musiken används på fristående bas.
  2. Inga ”elektroniska mallar”. Du får inte infoga Musiken i elektroniska mallar avsedda att dupliceras av tredje part, inklusive (utan begränsning) i produkter eller tjänster som gör det möjligt för en slutanvändare att skapa ljudspår, i system för återförsäljning av produkter som innefattar Musiken eller i några som helst medieverktyg av ”bygga själv”-typ.
  3. Inga produkter ”på begäran”. Du får inte använda eller lägga upp Musiken på webbplatser eller i andra medier som inbegriper, eller är avsedda för, att uppmuntra till försäljning, licensiering eller annan distribution av produkter på begäran (t.ex. produkter där Musiken väljs av en tredje part för anpassning av produkten som en beställningsvara), inklusive (utan begränsning) elektroniska hälsningskort, rösthälsningar, ringsignaler, multimediealbum eller presentationer eller liknande artiklar.
  4. Inga ”ljudprodukter”. Du får inte använda Musiken för att tillverka, distribuera eller sälja produkter i några som helst nu kända eller framtida format eller medier som endast omfattar Musiken eller med annan musik, inklusive (utan begränsning) CD-skivor, kassetter, grammofonskivor och digitala överföringar av något som helst slag (ljudprodukter).
  5. Ingen separat användning av titlar eller texter eller i signaturmelodier. Du får inte använda Musik som signaturmelodi för program eller andra produkter eller använda titlar eller texter från Musiken separat från användningen av själva Musiken.
  6. Ingen användning i varumärken eller logotyper. Musiken får inte infogas i logotyper, varumärken eller servicemärken.
 4. Namn- och källhänvisningar:
  Måste jag inkludera källhänvisningar för Musiken? Om Musiken används i en ljud- eller bildproduktion där källhänvisningar lämnas om andra leverantörers licensierade material ska källhänvisningen, när det är tekniskt möjligt, vara av samma storlek och ges en jämförbar placering till sådana källhänvisningar, väsentligen på följande sätt: ”[Artistens namn] Epidemic Sound via Getty Images” eller på annat sätt som anges av Getty Images.

 5. Ytterligare garantier: Utöver de utfästelser och garantier som läggs fram i Getty Images licensavtal för material gör Getty Images följande utfästelser och garantier för Musiken:
  1. Musiken har inte spelats in inom ramen för ett fackligt avtal eller kollektivavtal.
  2. Getty Images äger de rättigheter till Musiken som krävs för att kunna utfärda direkta licenser till dig, inklusive alla rättigheter att uppföra eller mångfaldiga Musiken eller andra liknande rättigheter. Vidare ska rätten att använda Musiken anses omfatta det direkta beviljandet till dig av rätten att kopiera och offentligt framföra Musiken enbart i tillåtet syfte enligt detta avtal. Inga avgifter vilka annars skulle tillkomma som ett resultat av kopiering eller offentliga framföranden av Musiken så som tänkt enligt detta avtal ska utgå till Getty Images eller dess materialleverantörer.

  Observera dock att dessa garantier inte har företräde över eventuella 1) avgifter som du (eller en utsändare av verket) fastställer i enlighet med villkoren i en heltäckande licens eller annat skriftligt avtal mellan dig (eller ifrågavarande utsändare) och organisationer som tillvaratar rättigheter för uppförande eller mångfaldigande eller andra rättigheter och samlar in och handlägger royaltybetalningar eller liknande ersättning för musikutgivare, textförfattares eller artisters (en insamlingsorganisation); 2) avgifter i den utsträckning de uppstår från din användning av annat musikmaterial tillsammans med Musiken eller 3) avgifter, tillägg eller andra ersättningar där insamlingen exklusivt har delegerats till en insamlingsorganisation genom lokalt stiftad lag, oavsett eventuellt medlemskap för – eller avtalsmandat från – textförfattare, kompositörer, artister eller andra innehavare av rättigheter av Musiken.