GETTY IMAGES LICENSAVTAL FÖR MATERIAL

SENASTE UPPDATERING: April 2019

Detta är ett licensavtal mellan dig och Getty Images som förklarar hur du får använda fotografier, illustrationer, vektorgrafik och videoklipp (enskilt och sammantaget ”material”) som du licensierar från Getty Images.  När du hämtar material från Getty Images innebär det att du samtycker till villkoren i detta avtal.

 1. Vilka typer av licenser erbjuder Getty Images? Getty Images erbjuder tre typer av licensmodeller: royaltyfri (”RF”), rights-ready (rättighetsklar, ”RR”) och rights-managed (rättighetsskyddad, ”RM”).  Royaltyfri innebär inte att licensen är kostnadsfri.  Det innebär i stället att licensavgiften betalas en gång och att man inte behöver betala ytterligare royalty om materialet används på nytt.  Royaltyfritt material licensieras för världsomfattande obegränsad, evig användning och priset är baserat på filstorleken.  Rättighetsskyddat och rättighetsklart material licensieras för specifika typer av användning och priset baseras på faktorer som storlek, placering, användningens varaktighet och geografisk spridning.

  Förhandsvisningslicens: Du får använda material från Getty Images webbplats på kostnadsfri basis, men endast för tester eller för att ta fram prover (demo) under en period på högst 30 dagar efter hämtningen.  Materialet får dock ej användas i något slutgiltigt material eller för allmänheten tillgängligt material om du inte köper en licens.  Vi beviljar inga andra rättigheter eller garantier för förhandsvisningar.

 2. Hur får jag använda licensierat material? Du får använda licensierat material på alla sätt som är förenliga med de rättigheter som beviljas nedan och som inte är otillåten (se Otillåten användning nedan). Med förbehåll för begränsningarna och övriga villkor i detta avtal beviljar Getty Images dig följande rättigheter:

  Royaltyfri
  Rättighetsskyddad/rättighetsklar
  Evig innebär att det inte finns något utgångs- eller slutdatum för din rätt att använda materialet. Världsomfattande innebär att materialet får användas på alla geografiska platser. Obegränsad innebär att materialet får användas ett obegränsat antal gånger. Alla medier innebär att materialet får användas i tryckt, digitalt eller något annat medium eller format. Icke-exklusiv innebär att du inte har exklusiv rätt att använda materialet.  Getty Images har rätt att licensiera samma material till andra kunder.   Om du vill ha exklusiv rätt att använda royaltyfritt material kan du kontakta Getty Images för att diskutera ett uppköp.
  Begränsat till specificerad användning, medium, tidsperiod, tryckjobb, placering, materialets storlek och valt territorium och alla andra begränsningar som gäller för materialet på Getty Images webbplats (eller någon annan metod för leverans av material) eller i en beställningsbekräftelse eller på en faktura. Icke-exklusiv innebär att om inget annat anges på webbplatsen, på din faktura, i din försäljningsorder eller i ett separat avtal har du inte exklusiva rättigheter att använda materialet. Getty Images har rätt att licensiera samma material till andra kunder. Exklusiva licenser kan vara tillgängliga för rättighetsskyddat material, se beskrivning på webbplatsen.

  Inom ramen för detta avtal innebär ”använda” att kopiera, reproducera, ändra, redigera, synkronisera, utföra, visa, sända, publicera eller använda på annat sätt.

  Se till att läsa avsnittet Otillåten användning nedan för att se vilka undantag som gäller.

 3. Otillåten användning.

  1. Ingen olaglig användning. Du får inte använda material på ett sätt som är pornografiskt, ärekränkande eller på annat sätt olagligt eller i strid mot tillämpliga regler (inklusive för sportrelaterat material alla begränsningar som utfärdas av en sportliga eller ett idrottsförbund) eller branschregler.
  2. Ingen kommersiell användning av redaktionellt material. Om inga ytterligare rättigheter anges på fakturan eller försäljningsordern från Getty Images eller beviljas i enlighet med ett separat licensavtal, får du inte använda material som är märkt som ”editorial” (redaktionellt) för några kommersiella, säljfrämjande, annonseringsändamål (redaktionell marknadsföring), rekommenderande, reklam- eller marknadsföringsändamål.  Denna typ av material har ingen modell- eller egendomsrelease och är endast avsedd att användas i samband med händelser eller ämnen som har nyhetsvärde eller är av intresse för allmänheten.
  3. Inga ändringar i redaktionellt material. Material som är märkt som ”editorial” får beskäras eller på annat sätt redigeras med avseende på teknisk kvalitet, förutsatt att materialets redaktionella integritet inte äventyras, men du får inte ändra materialet på annat sätt.
  4. Ingen användning av självständiga filer. Du får inte använda material på något sätt som ger andra möjlighet att hämta, extrahera eller vidaredistribuera materialet som en självständig fil (dvs. endast filen med materialet, åtskild från projektet eller slutanvändningen).
  5. Ingen känslig användning utan friskrivning. Om du använder material som avbildar modeller eller egendom i samband med ett ämne som en person rimligen kan betrakta som osmickrande eller otillbörligt kontroversiellt (t.ex. könssjukdomar) måste du ange: (1) att materialet endast används i illustrerande syfte och (2) att alla personer som avbildas i materialet är modeller.  Du kan exempelvis säga: ” Bildbankfoto.  Personen på bilden är en modell.”  Det krävs ingen friskrivning för material som är märkt som ”editorial” (redaktionellt) och som används på ett sätt som inte är vilseledande.
  6. Inga falska påståenden om upphovsmannen. Du får inte felaktigt påstå eller påskina att du är den ursprungliga upphovsmannen till ett verk som till större del består av licensierat material.  Du får exempelvis inte skapa en illustration som endast är baserat på licensierat material och hävda att du är upphovsmannen.
  7. Särskilda begränsningar för vissa samlingar. Om du licensierar material från följande samlingar ska du klicka här för att se ytterligare begränsningar: Digital Globe; BBC Motion Gallery; NBA.
  8. Rättighetsskyddad exklusivitet. Förutom avseende de undantag som följer nedan eller när du på annat sätt får rådgivning på webbplatsen ska din faktura, försäljningsorder eller ett annat licensavtal, ska licensen för kommersiell användning av rättighetsskyddat material endast vara exklusiv för de villkor (specifika för din användning, din bransch och din varaktighet) du har valt på webbplatsen. Observera att det kan finnas annat material som liknar det material du har licensierat. Ingenting i detta avtal förbjuder Getty Images från att licensiera sådant liknande material till andra kunder. Undantag omfattar: all redaktionell användning (inkluderat, men ej begränsat till användning i tv-program och filmer, dokumentärer, nyhetsprogram, musikvideor, annonser, all reklam relaterad till tv eller film, bokomslag, tidskriftsomslag), intern företagsanvändning (t.ex. interna broschyrer eller presentationer), väggdekorationer och displayer, teaterföreställningar, utställningar på museer, kalendrar, reklamprodukter (t.ex. kläder, omslagspapper, muggar), affischer och kontorsmateriel (inklusive vykort).

  Otillåten användning – om ingen ytterligare licens har köpts. Det följande är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Getty Images och betalning av ytterligare licensavgift:

  1. Inga ”On Demand”-produkter. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda material i samband med ”On Demand” produkter (dvs. produkter där en licensierad bild väljs ut av en tredje part för att skräddarsy produkten på beställning), inklusive men inte begränsat till vykort, muggar, t-tröjor, kalendrar, affischer, skärmsläckare eller bakgrundsbilder på mobiler eller liknande artiklar (detta omfattar försäljning av produkter via specialutformade webbplatser, såväl som platser som zazzle.com och cafepress.com).
  2. Inga elektroniska mallar. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda material i elektroniska eller digitala mallar som är avsedda för återförsäljning eller annan form av distribution (t.ex. webbplatsmallar, visitkortsmallar, mallar för elektroniska hälsningskort, designmallar för broschyrer).
  3. Ingen användning i varumärke eller logotyp. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda material (helt eller delvis) som den särskiljande eller utmärkande delen av ett varumärke, designmärke, handelsnamn, företagsnamn, servicemärke eller logotyp. Du ska dessutom inte ha rätt att registrera (i någon jurisdiktion) sådant material (helt eller delvis) som ett varumärke eller förlita dig på någon sådan registrering, tidigare användning och/eller erhållen goodwill för att förhindra någon tredje parts användning av materialet eller något likande material (inklusive av oss, våra kunder eller copyrightinnehavaren för sådant material).
  4. Ingen användning av maskininlärning, AI eller biometrisk teknik. Om det inte uttryckligen har godkänts av Getty Images får du inte använda material (inklusive bildtextinformation, nyckelord eller andra metadata förknippade med material) för några maskininlärnings- och/eller AI-ändamål eller för någon teknik utformad eller avsedd för identifiering av fysiska personer. Dessutom framställer eller garanterar Getty Images inte att samtycke har erhållits för sådan användning med avseende på material med modellrelease.
  5. Inget utnyttjande av metadata. Om det inte uttryckligen har godkänts av Getty Images får du inte använda bildtextinformation, nyckelord, tillhörande text eller andra metadata förknippade med material separat och åtskilt från materialet eller ge någon tredje part tillstånd att skaffa åtkomst till eller använda sådan information som är förknippad med material.
 4. Vem får använda det licensierade materialet utöver mig själv? De rättigheter som beviljas dig är icke-överlåtbara och icke-vidarelicensierbar, vilket innebär att du inte får överlåta eller vidarelicensiera de till någon annan person.  Det finns dock två undantag:

  • Arbetsgivare eller kund. Om du köper materialet å din arbetsgivares eller en kunds vägnar har arbetsgivare eller kunden rätt att använda det.  I sådant fall bekräftar och intygar du att du har fullständig rättslig behörighet att binda din arbetsgivare eller kund till villkoren i detta avtal.  Om du inte har sådan behörighet får din arbetsgivare eller kund inte använda materialet.  De inköpta rättigheterna tillhör endast dig eller din arbetsgivare/kund, beroende på vem som anges som licenstagare (Licensee) vid inköpstillfället.  Detta innebär med andra ord att om du köper en royaltyfri bild, får endast en av er (inte båda) återanvända bilden i flera projekt.
   • Delnings- och lagringsbegränsningar för RF-material. Observera att delnings- och lagringsbegränsningar gäller för royaltyfritt material. Upp till tio personer (totalt, inte vid en viss tidpunkt) får använda ett materialobjekt och samtliga personer måste tillhöra samma juridiska enhet, men du kan göra RF-material tillgängligt för visning av alla dina medarbetare, kunder och underleverantörer. Det finns inga begränsningar för var varje person kan lagra materialet. Den råa materialfilen får inte överlämnas till någon annan utanför din juridiska enhet än dina underleverantörer. Är det nödvändigt att materialet är tillgängligt för fler än tio användare måste du kontakta Getty Images för att köpa rättigheter för ytterligare användare. Hämtar du material inom ramen för en bekräftad lösning (dvs. Premium Access) kommer alla delningsrättigheter, såvida de inte har förnyats vid slutet av din avtalsperiod, att sägas upp vid slutet av din avtalsperiod, varvid allt material måste tas bort från din delade server, system för hantering av digitala tillgångar eller annat lagringssystem och endast lagras i enskilda enheter.
   • Inga plats-/användarbegränsningar för UltraPack. Inga delnings- och lagringsbegränsningar gäller om du köper ett UltraPack, vilket innebär att ett obegränsat antal användare i samma juridiska enhet får använda licensierat material.
  • Underleverantörer. Du får ge underleverantörer (t.ex. ditt tryckeri eller din marknadsföringstillverkare) eller distributörer tillåtelse att använda material i en produktions- eller distributionsprocess som är förknippad med ditt slutliga projekt eller slutanvändningen.  Dessa underleverantörer och distributörer måste samtycka till att bli bundna av villkoren i detta avtal och de får inte använda materialet för något annat ändamål.
 5. Användarkonton. Du kommer att bli ansvarig för att spåra alla aktiviteter med varje användarkonto och du samtycker till att: (a) upprätthålla säkerheten för alla lösenord och användarnamn, (b) omedelbart underrätta Getty Images om all obehörig användning eller annan säkerhetsöverträdelse samt (c) åta dig allt ansvar för aktiviteter med varje användarkonto.  Getty Images förbehåller sig rätten att övervaka filhämtningar och användarnas aktiviteter i syfte att säkerställa efterlevnad av villkoren i detta avtal.  Om Getty Images fastställer att du bryter mot detta eller något annat villkor i detta avtal kan vi stoppa åtkomsten till ditt konto och söka ytterligare juridiska åtgärder.

 6. Immateriella rättigheter.

  • Vem äger materialet? Allt licensierat material ägs av antingen Getty Images eller dess materialleverantörer.  Getty Images och dess materialleverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.  Du får inte göra gällande rätt till ersättning från en upphovsrättsorganisation, social mediewebbplats, plattform för materialdelning eller någon annan tredje part med avseende på fotokopiering, digital kopiering, delning, distribution eller annan sekundär användning av det licensierade  materialet.
  • Namn- och källangivelse.
   • Måste jag inkludera en källhänvisning för fotografier? Du behöver inte inkludera någon bildkällhänvisning för kommersiell användning, men om du använder material för redaktionella ändamål måste du ange en källhänvisning bredvid materialet eller i produktionens eftertexter. Källhänvisningen ska vara utformad på följande sätt eller på annat sätt som anges i bildtextinformationen som tillhör materialet på Getty Images webbplats: ”[Fotografens namn]/[samlingens namn] via Getty Images”
   • Måste jag inkludera en källhänvisning för video? Om det licensierade materialet används i en ljud-/bildproduktion där källhänvisningar visas för andra leverantörer av licensierat material, måste du lägga in en källhänvisning med jämförbar storlek och placering. Källhänvisningen ska vara utformad på följande sätt eller på annat sätt som anges i bildtextinformationen som tillhör materialet på Getty Images webbplats: ”[Video] [bilder] tillhandahålls av [upphovsmannens namn]/[samlingens namn] via Getty Images”
  • Får jag använda Getty Images namn eller logotyp eller dess materialleverantörers namn eller logotyp? Du får använda Getty Images och/eller dess materialleverantörers namn för att ge namn- och källangivelse, men du får inte använda deras namn, logotyper eller varumärken på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande.
 7. Uppsägning/avbeställning/upphävande.

  1. Uppsägning. Getty Images har rätt att säga upp detta avtal när som helst om du bryter mot någon bestämmelse i detta eller något annat avtal med Getty Images. Om avtalet sägs upp måste du omedelbart sluta använda materialet, ta bort eller förstöra alla kopior samt om så begärs skriva till Getty Images för att bekräfta att du har uppfyllt dessa krav.
   • Uppsägning avseende sociala medier. Om du använder materialet på en social medieplattform eller en annan webbplats som tillhör tredje part och plattformen eller webbplatsen använder (eller meddelar att man planerar att använda) materialet för egna ändamål eller på ett sätt som strider mot detta avtal, kommer de rättigheter som beviljas för sådan användning omedelbart att sägas upp och i så fall samtycker du till att på Getty Images begäran ta bort allt material från plattformen eller webbplatsen i fråga.
  2. Återbetalning/avbeställning. Alla förfrågningar om återbetalning/avbeställning måste vara skriftliga eller göras via avbeställningsfunktionen på Getty Images webbplats.  Förutsatt att förfrågan görs inom sju dagar och det licensierade materialet inte har använts kan Getty Images avbeställa den ifrågavarande beställningen och utfärda fullständig återbetalning till ditt konto eller kreditkort.  Ingen kredit eller återbetalning är tillgänglig för avbeställningsförfrågningar som kommer in mer än sju dagar efter att du fick materialet, eller för forsknings-, laboratorie-, service- eller abonnemangsavgifter, eftersom inga av dessa är återbetalningsbara.  I händelse av en avbeställning upphör din rätt att använda materialet och då måste du ta bort eller förstöra alla exemplar av materialet.
  3. Upphävande Återkallelse av material. Getty Images kan när som helst och efter eget gottfinnande upphäva licensen för en valfri del av materialet.  Efter meddelande från Getty Images eller när du får kännedom om att något material kan vara föremål för ett påstående om intrång i en tredje parts rättighet som Getty Images kan vara ansvarigt för, kan Getty Images kräva att du omedelbart och på egen bekostnad slutar använda materialet, tar bort eller förstör alla exemplar samt säkerställer att dina kunder, distributörer och/eller arbetsgivare gör detsamma.  Getty Images kommer att utan extra kostnad förse dig med annat material som ersättning (som fastställs av Getty Images enligt en rimlig kommersiell bedömning), med förbehåll för de övriga villkoren i detta avtal.
 8. Garantier. Getty Images lämnar följande garantier:

  1. Garanti om icke-intrång. För allt licensierat material (utom material som är märkt som ”endast åtkomst”) garanterar Getty Images att din användning av materialet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, övertäckningar eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i någon upphovsrätt eller ideell rätt som tillhör materialets ägare/upphovsman.
  2. Ytterligare garantier för visst material.
   • RF: För licensierat royaltyfritt material (utom material som är märkt som ”editorial”) garanterar Getty Images att din användning av materialet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, övertäckningar/overlays eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i något varumärke eller någon annan immateriell rättighet och att det inte kommer att bryta mot eventuell personlighetsrätt (rätt till integritet eller rätt till offentlighet).
   • RM/RR: För licensierat rättighetsskyddat och rättighetsklart material, där Getty Images uttryckligen underrättar dig om att en modell- och/eller egendomsrelease har skaffats, garanterar Getty Images att din användning av materialet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, övertäckningar eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i något varumärke eller någon annan immateriell rättighet om egendomsrelease har skaffats och/eller att det inte kommer att bryta mot någon personlighetsrätt (rätt till integritet eller skydd för användning av namn och bild i reklam) om modellrelease har skaffats.
  3. Garantifriskrivning. Om det inte garanteras specifikt ovan kommer Getty Images inte att bevilja någon rättighet eller lämna någon garanti avseende användningen av namn, personer, varumärken, produktutformning, logotyper, registrerade, oregistrerade eller upphovsrättsskyddat ljud, formgivningar, konstverk eller arkitektur som avbildas eller ingår i materialet.  I sådana fall har du eget ansvar för att fastställa om en release krävs i samband med din avsedda användning av materialet, varvid du har eget ansvar för att skaffa sådan release.  Du bekräftar att releaser generellt inte har inskaffats för material som identifieras som ”editorial” (redaktionellt) och att vissa jurisdiktioner har ett lagstadgat skydd mot att en persons bild, avbild eller egendom används för kommersiella ändamål när personen inte har tillhandahållit någon release.  Du har eget ansvar för betalning av alla belopp som kan komma att utgå i enlighet med, och allmän efterlevnad av eventuella andra villkor i, eventuella tillämpliga kollektivavtal som resultat av din användning av det licensierade materialet.
  4. Ansvarsfriskrivning avseende bildtext/metadata. Även om Getty Images har vidtagit rimliga åtgärder för att ge materialet korrekta kategorinamn, nyckelord, bildtexter och rubriker lämnar Getty Images ingen garanti avseende riktigheten i sådan information eller i några metadata som tillhandahålls med materialet.
  5. Friskrivning avseende RM-exklusivitet. Getty Images har visserligen vidtagit rimliga åtgärder för korrekt kategorisering och registrera beviljanden om exklusivitet för kommersiell användning av RM-material, men Getty Images garanterar inte exklusivitet med avseende på redaktionell användning av RM-material. Alla sådana beviljanden om kommersiell exklusivitet utesluter inte att tidigare, samtidiga eller efterföljande licenser beviljas för redaktionell användning av samma RM-material.
  6. Inga andra garantier. Med undantag för det som framställs i ovanstående avsnitt tillhandahålls materialet i befintligt skick, helt utan någon form av garanti eller annan utfästelse, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men utan begränsning till underförstådda garantier eller utfästelser avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.  Getty Images varken utfäster eller garanterar att materialet eller dess webbplatser kommer att uppfylla dina krav eller att användningen av materialet eller webbplatserna kommer att vara oavbruten eller felfri.
 9. Ansvar/ansvarsbegränsning.

  1. Ditt ansvar gentemot Getty Images. Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadeslösa Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartner och materialleverantörer samt hålla deras respektive direktörer, styrelsemedlemmar och medarbetare fria från allt ansvar, alla skadestånd och alla utgifter (inklusive rimliga arvoden till externa juridiska ombud) som uppstår genom eller i samband med (i) din användning av något material utanför ramen för detta avtal, (ii) alla brott eller påstådda brott från din sida mot något av villkoren i detta eller något annat avtal med Getty Images samt (iii) din underlåtenhet att skaffa eventuell nödvändig release för din användning av material.
  2. Getty Images ansvar gentemot dig. Förutsatt att du inte bryter mot detta eller något annat avtal med Getty Images, och som den enda och exklusiva påföljd du kan göra gällande för något brott mot de garantier som framställs i avsnitt 8 ovan, samtycker Getty Images, med förbehåll för villkoren i avsnitt 9, till att försvara, ersätta och hålla skadeslös dig, ditt moderbolag, dina dotterbolag och dina samarbetspartner, samt hålla deras respektive direktörer, styrelsemedlemmar och medarbetare fria från allt ansvar, alla skadestånd och alla utgifter (inklusive rimliga arvoden till externa juridiska ombud) som uppstår genom eller i samband med alla brott eller påstådda brott från Getty Images sida mot någon av dess garantier som framställs i avsnitt 8 ovan.  Denna skadeersättning gäller inte om eventuella skador, kostnader eller förluster uppstår till följd av eller som ett resultat av ändringar som du har gjort i materialet eller av det sammanhang som du använder materialet i.  Detta ansvar gäller ej heller för din fortsatta användning av material efter att du har fått ett meddelande från Getty Images eller annars fått kännedom om att materialet är föremål för ett anspråk om intrång i en tredje parts rättigheter.
  3. Den part som söker skadeersättning måste omedelbart ge motparten skriftligt meddelande om anspråket. Den ersättningsskyldiga parten (den part som betalar kostnaderna) har rätt att svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella anspråk och tvister. Den ersättningsberättigade parten (den part som inte betalar kostnaderna) måste samarbeta på alla rimliga sätt som den ersättningsskyldiga parten kräver. Den ersättningsskyldiga parten ansvarar inte för kompensation för ombudsarvoden eller andra kostnader som ådragits innan motparten informerat denna om sitt ersättningskrav.
  4. Ansvarsbegränsning. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENTITET FÖR NÅGON FÖRLORAD VINST, STRAFFSKADOR, SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR GENOM DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER.  I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVAR.
 10. Allmänna bestämmelser.

  1. Överlåtelse. Detta avtal är personligt och du får inte överlåta det utan föregående skriftligt medgivande från Getty Images.  Getty Images har rätt att överlåta detta avtal, utan meddelande eller medgivande, till någon av företagets samarbetspartner eller till någon efterträdare, förutsatt att den enheten i fråga samtycker till att bli bunden av dessa villkor.
  2. Revisionsgranskning. Du samtycker till att efter rimligt varsel förse Getty Images med provexemplar av projekt eller slutanvändningar som innehåller licensierat material. Detta ska även innefatta att ge Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla avgiftsbelagda eller åtkomstbegränsade webbplatser eller plattformar där materialet reproduceras.  Getty Images har dessutom rätt att efter rimligt varsel och eget gottfinnande, antingen genom sin egen personal eller genom en tredje part, genomföra en revisionsgranskning av dina handlingar som är direkt relaterade till detta avtal och din användning av licensierat material, i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta avtal.  Om någon sådan revisionsgranskning avslöjar att du har underbetalat Getty Images med fem procent (5 %) eller mer av det belopp som du skulle ha betalat, samtycker du till att betala Getty Images det utestående beloppet och alla andra ersättningar som Getty Images har rätt till och att dessutom ersätta Getty Images för dess kostnader för att utföra revisionsgranskningen.
  3. Elektronisk lagring. Du samtycker till att bevara symbolen för upphovsrätt, Getty Images namn, materialets identifieringsnummer och alla andra uppgifter eller metadata som kan vara inbäddade i den elektroniska filen med det ursprungliga materialet. Du samtycker dessutom till att upprätthålla lämplig säkerhet för att skydda materialet mot obehörig användning av tredje parter.  Du får skapa en (1) kopia av materialet för säkerhetskopieringsändamål.
  4. Gällande lagstiftning/skiljedom. Detta avtal ska lyda under lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Eventuella tvister som uppstår genom eller relaterat till detta avtal ska avgöras slutligt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler och procedurer för val av skiljeman enligt JAMS Expedited Procedures i dess Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (påskyndade procedurer i dess regler och procedurer för skiljedomsförfaranden – ”JAMS”) om du är i Nordamerika eller genom International Centre for Dispute Resolution (”ICDR”) eller JAMS om du är utanför Nordamerika (du väljer tillämpliga regler efter eget gottfinnande), vilket gäller vid början av skiljedomsförfarandet och som genomförs i en av följande jurisdiktioner (den som ligger närmast dig): New York, New York; London, England; Paris, Frankrike; München, Tyskland; Madrid, Spanien; Milano, Italien; Sydney, Australien; Tokyo, Japan; eller Singapore. Skiljedomsförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska presenteras och lämnas in på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Detta avtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Vinnande part ska ha rätt att erhålla ersättning för skäliga rättegångskostnader som har samband med dess framgångsrika anspråk eller försvar och alla eventuella utdömda kostnader för motparten ska kvittas. Utan hinder av det ovanstående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga åtgärder eller rättegångsförfaranden inför domstol i behörig jurisdiktion i syfte att inhämta domstolsföreläggande mot dig i den händelse att sådana åtgärder som enligt Getty Images uppfattning är nödvändiga eller önskvärda för att skydda dess immateriella rättigheter. Parterna samtycker till att eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga begränsande lagbestämmelser.
  5. Avskiljbarhet. Om ett eller flera villkor i detta avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten av övriga villkor förbli oförändrad.  Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa.
  6. Avstående. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftligt avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta avtal.
  7. Fullständigt avtal. Inga villkor i detta avtal får utökas eller tas bort om de inte görs skriftligen och godtas skriftligen av båda parterna eller utfärdas elektroniskt av Getty Images och godtas av dig.  Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i detta avtal och villkor i någon inköpsorder som har skickats av dig ska villkoren i detta avtal gälla.
  8. Meddelanden. Alla meddelanden som skickas till Getty Images enligt detta avtal ska skickas via e-post till legalnotice@gettyimages.com.  Alla meddelanden till dig kommer att skickas via e-post till den e-postadress som du anger i ditt konto.
  9. Skatter. Du samtycker till att betala och ansvara för all försäljningsskatt, användningsskatt, mervärdesskatt, inkomstskatt och avgifter som åläggs dig av någon jurisdiktion som resultat av den licens du har beviljats eller av din användning av det licensierade materialet.
  10. Ränta på förfallna fakturor. Om du underlåter att betala fakturan till fullo inom angiven tid har Getty Images rätt att lägga till en serviceavgift på 1,5 % per månad eller det lägre belopp som är tillåtet enligt lag på det obetalda beloppet tills betalning inkommer.
  11. Licensbeviljande enhet. Den licensbeviljande enheten inom Getty Images fastställs baserat på din faktureringsadress, i enlighet med den tabell som finns här.

GETTY IMAGES LICENSAVTAL FÖR MUSIK "DEMO"

Senast uppdaterad: Februari 2017

Du får gärna använda innehåll från Getty Images webbplats på kostnadsfri basis, men endast för tester eller för att ta fram prover (demo) under en period på högst 30 dagar efter hämtningen. Innehållet får dock ej användas i något slutgiltigt material eller för allmänheten tillgängligt material om du inte köper en licens. Vi beviljar inga andra rättigheter eller garantier för förhandslyssning.

GETTY IMAGES LICENSAVTAL FÖR MUSIK

Senast uppdaterat: Juni 2017

DETTA AVTAL ("AVTALET") TRÄFFAS MELLAN DIG ("LICENSINNEHAVAREN") OCH ETT DOTTERBOLAG TILL GETTY IMAGES, INC. ("GETTY IMAGES"). GETTY IMAGES SAMARBETSPARTNER IDENTIFIERAS I PARAGRAF 12.9 NEDAN OCH KOMMER ATT VARA DEN PART SOM INGÅR DETTA AVTAL ("GETTY IMAGES") MED LICENSINNEHAVAREN. AVTALET AVSER LICENSER SOM UTFÄRDATS ONLINE OCH AV LOKALA SÄLJREPRESENTANTER OCH DET OMFATTAR LEVERANS AV LICENSMATERIAL ONLINE, DIGITALT OCH ANALOGT (FYSISKT). GENOM ATT BESTÄLLA EN LICENS, BEKRÄFTAR LICENSINNEHAVAREN, OCH AGENTEN OM DET FINNS NÅGON, ATT DENNE HAR RÄTTSKAPACITET ATT INGÅ AVTAL ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

 

1. Definitioner. Följande termer har nedanstående betydelse:
1.1 "Ljudprodukter" avser alla produkter i alla nu kända eller hädanefter utarbetade format eller medier, som endast rymmer Licensmaterialet eller endast annan musik, inkluderat men inte begränsat till cd-skivor, kassetter, grammofonskivor och digitala nedladdningar.
1.2 "Avtalsbrott" avser alla brott mot, eller underlåtelse att uppfylla, utfästelser, garantier, bestämmelser eller överenskommelser som gäller enligt detta Avtal.
1.3 "Sända" avser att, på egen hand eller genom att låta någon annan, framföra, sända (t.ex. i tv eller radio), överföra, strömma, visa eller distribuera det Synkroniserade Licensmaterialet.
1.4 "Rättighetsorganisation" avser varje rättighetsorganisation (t.ex. ASCAP, SOCAN eller STIM) som samlar in och administrerar royaltybetalningar eller liknande ersättning för dem som publicerar, skriver och framför musik.
1.5 "Kopiera" avser att duplicera eller på annat sätt göra kopior av Verket i den enda avsikten att Sända Verket.
1.6 "Redigera" avser Licensinnehavarens användning av mindre än hela Mastern, inbegripet redigering, loopning, förbättring eller ändring av Mastern, förutsatt att sådan ändring (i) inte ändrar grundegenskaperna hos den del av Mastern som används, och (ii) inte ger upphov till äganderätt eller äganderättsanspråk, inklusive upphovsrätt, för Licensinnehavarens del till den resulterande redigerade inspelningen eller kompositionen.
1.7 "Licensmaterialet" avser de ljudinspelningar ("Masters") och musikkompositioner, inklusive sångtext, som ingår i de Masters ("Kompositioner") som erbjuds för licensiering av Getty Images och som väljs för användning av Licensinnehavaren (Masters och Kompositioner som väljs på detta sätt benämns gemensamt "Licensmaterialet"). Hänvisningar i Avtalet till Licensmaterialet ska avse såväl enskilda delar av Licensmaterialet som Licensmaterialet i sin helhet.
1.8 "Licensinnehavare" avser den fysiska eller juridiska person som köper en licens enligt detta Avtal samt, om detta särskilt anges under inköpsprocessen eller i fakturan, den fysiska eller juridiska person för vars räkning licensen köps.
1.9 "Licensinnehavarens verk" avser den produktion, det program eller annat projekt som innefattar det Synkroniserade Licensmaterialet.
1.10 "Medier" avser, om inte annat fastställs under Rättigheter och förbehåll, alla nu kända eller härefter uppkomna medier.
1.11 Med "Agent" avses en juridisk person som tecknar licensen enligt detta Avtal för tredje mans räkning.
1.12 Med "Rättigheter och förbehåll" avses information som är tillgänglig för Licensinnehavaren vid tidpunkten för val av Licensmaterial, antingen: (i) som medföljer Licensmaterialet på någon webbplats där Licensmaterialet erbjuds för licensiering (inbegripet alla delar av inköpsprocessen); (ii) på fakturor och beställningskvitton, och (iii) i annan skriftlig kommunikation som medföljer Licensmaterialet. Sådana Rättigheter och förbehåll kan inkludera, utan begränsning, en beskrivning av Licensmaterialet, tillåtet användningsområde, territorium eller andra förbehåll avseende användningen som är tillämpliga på det valda Licensmaterialet, samt priset för licensen för Licensmaterialet ("Licensavgiften"). Rättigheter och förbehåll utgör en del av detta Avtal och alla hänvisningar till Avtalet ska inkludera samtliga Rättigheter och förbehåll.
1.13 "Royaltyfritt licensierat material" avser allt Licensmaterial från SoundExpress, Sound Effects från Getty Images eller andra royaltyfria (eller RF) musiksamlingar som anges i Rättigheter och förbehåll. "RM Licensierat material" avser allt Licensmaterial som inte är Royaltyfritt licensierat material.
1.14 "Synkronisera" avser att koppla och/eller synkronisera, arrangera, spela in, återinspela, transkribera, ändra eller redigera Licensmaterialet endast tillsammans med tillåten användning.
1.15 "Synkroniserat Licensmaterial" avser Licensmaterial som har kopplats och/eller Synkroniserats, arrangerats, spelats in, återinspelats, transkriberats, ändrats eller redigerats endast tillsammans med tillåten användning.

2. Licensbeviljande. Följande gäller i enlighet med villkoren i detta Avtal:
2.1 Royaltyfritt licensierat material. Getty Images beviljar Licensinnehavaren en omedelbar, evig, global, icke-exklusiv, icke vidarelicensieringsbar och icke-överlåtbar rätt, inklusive alla mekaniska och framföranderättigheter (endast i enlighet med paragraf 6.2 nedan), att använda, Redigera och Synkronisera det Royaltyfria licensierade materialet som anges i fakturan, och att Kopiera och Sända det Synkroniserade Royaltyfria licensierade materialet i media, ett obegränsat antal gånger, för alla andra ändamål än sådana som uttryckligen identifieras som förbjudna i paragraf 3 nedan.
2.2 RM Licensierat material. Getty Images beviljar Licensinnehavaren en icke-exklusiv, icke vidarelicensieringsbar och icke-överlåtbar rätt att använda, Redigera och Synkronisera RM Licensierat material som anges i fakturan, och att Kopiera och Sända det Synkroniserade RM Licensierade materialet, i media, strikt i enlighet med användningen, medier, giltighetstid, territoriet och andra förbehåll som anges i Rättigheter och förbehåll och i paragraf 3 nedan. Licensinnehavaren får använda Licensmaterialet i godtycklig produktionsprocess enligt behov för den avsedda användningen som anges i Rättigheter och förbehåll. Licensinnehavaren får använda det Synkroniserade RM Licensierade materialet som en del av Licensinnehavarens verk (d.v.s. endast i sammanhanget) för att marknadsföra eller göra reklam för detsamma, förutsatt att det RM Licensierade materialet inte separeras från Licensinnehavarens ursprungliga verk. All användning av RM Licensierat material utanför Licensinnehavarens verk kräver en separat licens. De rättigheter som upplåts här kan, som närmare beskrivs i paragraf 5 nedan, omfattas av rättigheter som innehas av Rättighetsorganisationer.
2.3 Licensrättigheterna ovan kan utövas av Licensinnehavarens underleverantörer (inklusive Agent) för upprättande av Licensinnehavarens verk, förutsatt att nämnda underleverantörer samtycker till att respektera villkoren i detta Avtal. Licensinnehavaren kan licensiera och/eller överlåta Licensinnehavarens verk (men inte till något Licensmaterial i verket) som del av en eventuell distributionsprocess som krävs eller är lämplig i samband med det användningsområde som anges i Rättigheter och förbehåll, endast som en del av sådan process.

3. Licensbegränsningar.
3.1 Licensinnehavaren får inte: (i) göra Licensmaterial tillgängligt, eller sälja, licensiera eller distribuera Licensinnehavarens verk, på ett sätt som avser att tillåta tredje part att hämta, extrahera, vidaredistribuera eller komma åt Licensmaterialet som en fristående fil; (ii) införliva Licensmaterialet i en elektronisk mall avsedd att Kopieras av tredje part, inklusive men inte begränsat till, i en produkt eller tjänst som gör att slutanvändare kan skapa soundtrack, i ett system som säljer vidare produkter som införlivar Licensmaterialet, eller i några mediaverktyg för att "bygga själv"; eller (iii) använda eller visa Licensmaterialet på webbplatser eller i andra medier som föranleder eller inbegriper försäljning, licensiering eller annan distribution av "on demand"-produkter (t.ex. produkter där Licensmaterialet väljs av en tredje part och kan anpassas till en produkt som parten beställer), inklusive men inte begränsat till, elektroniska hälsningskort, rösthälsningar, ringsignaler, multimediaalbum eller presentationer, eller liknande föremål.
3.2 Ingenting i detta Avtal ska ses som en upplåtelse av en rätt, eller i övrigt givandes någon rätt, för Licensinnehavaren att tillverka, distribuera eller sälja Ljudprodukter.
3.3 Ingenting i detta Avtal ska ses som en upplåtelse av en rätt, eller i övrigt givandes någon rätt, för Licensinnehavaren att använda något Licensmaterial som signaturmelodi för ett program eller annan produktion eller att använda titeln eller sångtexten till Licensmaterial separat från Licensmaterialet. Sådan användning får endast ske efter förhandling med och betalning av en tilläggsavgift till Getty Images.
3.4 Licensmaterialet får inte införlivas i logotyp, varumärke eller servicemärke utan föregående skriftligt samtycke från Getty Images.
3.5 Ärekränkande eller annan olaglig användning av Licensmaterialet är strikt förbjuden, såväl direkt som i samband med eller vid sidan av annat material eller innehåll. Licensinnehavaren ska också följa alla tillämpliga regler och/eller branschnormer.
3.6 Licensierat Material ska inte användas i strid med Rättigheter och Förbehåll.
3.7 Om Agenten licensierar Licensierat Material för en Licensinnehavares räkning, garanterar Agenten härmed att: (i) Agenten är behörig att handla som agent för Licensinnehavarens räkning och har giltig fullmakt och behörighet att binda Licensinnehavaren till detta Avtal och (ii) om Licensinnehavaren därefter tvistar om nämnda fullmakt eller behörighet, ansvarar Agenten för eventuella brister från Licensinnehavarens sida vad gäller uppfyllandet av villkoren i detta Avtal. Inget under paragraf 3.7 ska undanta Agenten från dennes skyldighet att betala Licensavgift till Getty Images.
3.8 Licensinnehavaren får inte uttryckligen eller underförstått falskeligen framställa sig som den ursprungliga skaparen av ett verk varav en väsentlig del av dess konstnärliga delar härrör från Licensmaterialet.
3.9 I anslutning till tillåten Kopiering eller Sändning av Licensinnehavarens verk på webbplats(er) ska Licensinnehavaren publicera villkor på sådan(a) webbplats(er) som förbjuder nedladdning, ompublicering, överföring, reproduktion eller annan användning av Licensmaterialet som en fristående fil.
3.10 I anslutning till tillåten användning på sociala media eller annan webbplats som tillhör tredje part, ska Licensinnehavarens rättigheter till sådan tillåten användning automatiskt återkallas i händelse av att tredjepartswebbplatsen försöker utnyttja påstådda rättigheter till Licensmaterialet i strid med villkoren i detta Avtal; och i sådant fall ska Licensinnehavaren, på begäran av Getty Images, ta bort allt Licensmaterial från sådan plattform eller webbplats.

4. Källhänvisning för musik. Om Licensmaterialet används i en ljud- eller bildproduktion där källhänvisning är överenskommen med andra leverantörer av licensierat material, ska källhänvisningen, när det är tekniskt möjligt, vara i samma storlek och ha jämförlig placering till sådan(a) källhänvisning(ar), väsentligen på följande sätt: "[Artistens namn]/[Referens till särskild samling, i tillämpliga fall]/Getty Images" eller på annat sätt som meddelas av Getty Images.

5. Betalning till Rättighetsorganisationer. Med undantag för vad som fastställts nedan i paragraf 6.2 gällande Royaltyfritt licensierat material, ska ingenting i detta Avtal anses utgöra ett avstående från avgifter som, genom den användning av Licensmaterialet som avses i detta Avtal, utgår till relevanta Rättighetsorganisationer eller föreningar. I anslutning till användning av RM Licensierat material åtar sig Licensinnehavaren att, till alla relevanta Rättighetsorganisationer i alla delar av territoriet där Licensinnehavarens verk ska Sändas eller reproduceras, inge, samt att anvisa tredje part som förvärvar rättigheter till Licensinnehavarens verk att inge, sådana handlingar (inklusive s.k. cue sheets) samt i övrigt vidta sådana åtgärder som krävs enligt branschpraxis för att möjliggöra för Rättighetsorganisationerna att övervaka och administrera sådana avgifter för framföranderättigheter och mekaniska rättigheter som utgår till innehavare av upphovsrätten till Licensmaterial som ingår i Licensinnehavarens verk. Cue sheets och liknande dokument som skickas till Rättighetsorganisationer måste innehålla fullständig och korrekt information, inklusive korrekt Getty Images-specifik titel som skapas av Getty Images Music Cue Sheet Tool som finns på http://cuesheet.pumpaudio.com (eller efterföljande URL-adress).

6. Garanti och ansvarsfriskrivning.
6.1 Getty Images garanterar att: (i) Licensmaterialet är fritt från material- och tillverkningsfel i trettio (30) dagar från leveransen (Licensinnehavarens enda och exklusiva ersättning för brott mot denna garanti är utbyte av Licensmaterialet), (ii) det har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter att ingå och genomföra detta Avtal, (iii) Licensmaterialet spelades inte in under ett facks eller kollektivavtals jurisdiktion; och (iv) Licensinnehavarens användning av Licensmaterialet i dess ursprungsform, och vid användning i enlighet med detta Avtal, inte utgör intrång i någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt och rätt till integritet eller publicering. Även om ansträngningar har gjorts för att på ett korrekt sätt fånga innehållet av det Licensierade Materialet och för att tillhandahålla annan information (inkluderat metadata) i samband med detsamma, lämnar Getty Images ingen garanti för riktigheten av sådan information.
6.2 Utan hinder av vad som anges i paragraf 5 ovan, endast avseende Royaltyfritt licensierat material, ska det här Avtalet anses inkludera ett direkt beviljande till Licensinnehavaren att Kopiera och offentligt framföra det Royaltyfria licensierade materialet i territoriet, och ingen avgift som annars skulle utgå i samband med Kopiering eller offentligt framförande av det Royaltyfria licensierade materialet som avses i detta Avtal ska tas ut av Getty Images eller dess medarbetare. I Avtalet anges heller inga krav att Licensinnehavaren ska rapportera hur det Royaltyfria licensierade materialet används till Rättighetsorganisationer. Till främjande av det ovannämnda försäkrar och garanterar Getty Images att se till att de har alla rättigheter till Royaltyfritt licensierat material som krävs för att utfärda omedelbara licenser, inklusive alla framföranderättigheter, mekaniska rättigheter och liknande rättigheter, utan att vidare royalty ska betalas ut till Rättighetsorganisationer. Nämnda garanti omfattar inte: (a) avgifter som påläggs Licensinnehavaren (eller en Sändare av Licensinnehavarens verk) i enlighet med villkoren i en allmän licens eller annat skriftligt avtal mellan Licensinnehavaren (eller sådan Sändare) och en Rättighetsorganisation; (b) avgifter till följd av Licensinnehavarens användning av annat musikinnehåll tillsammans med Royaltyfritt licensierat material; eller (c) avgifter, pålagor eller annan ersättning, vars inkassering delegeras exklusivt till en Rättighetsorganisation enligt lokala stadgar, oavsett medlemskap, eller något avtalsmandat från någon av dem som skriver, komponerar och framför musik eller andra rättighetsinnehavare i det Royaltyfria licensierade materialet.
6.3 GETTY IMAGES LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM LICENSIERAT MATERIAL OCH LEVERANSKANALER, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT LICENSINNEHAVAREN ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FÖR IDEELLA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM ÄR EN FÖLJD AV ÄNDRINGAR I DET LICENSIERADE MATERIALET SOM GÖRS AV LICENSINNEHAVAREN ELLER SAMMANHANGET I VILKET DET LICENSIERADE MATERIALET ANVÄNDS I LICENSINNEHAVARENS VERK.

7. Ersättning.
7.1 Under förutsättning att Licensmaterialet endast används i enlighet med detta Avtal och att Licensinnehavaren inte på annat sätt bryter mot detta Avtal, och som Licensinnehavarens enda kompensation för påstått eller faktiskt brott mot garantierna som anges i paragraf 6.1(ii)-(iv) och 6.2 ovan, ska Getty Images, i enlighet med villkoren i paragraf 6.3 ovan och paragraf 7.3 nedan, försvara, ersätta och hålla Licensinnehavaren och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller styrda dotterbolag och deras respektive styrelse, ledning och anställda skadelösa och fria från ansvar och kostnader (inklusive skäliga ombudsarvoden) som härrör från eller har samband med fordringsanspråk från tredje part ("Fordringsanspråk") med avseende på faktiska eller påstådda brott från Getty Images sida mot de garantier som anges i paragraf 6.1(ii)-(iv) eller 6.2 ovan. Getty Images ska inte ha något ansvar enligt denna paragraf 7.1 för några Fordringsanspråk som härrör från eller är en följd av: (i) Licensinnehavarens ändring av Licensmaterialet, om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan att nämnda ändring hade gjorts av Licensinnehavaren; (ii) sammanhanget i vilket Licensmaterialet används i Licensinnehavarens verk, om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan sådant sammanhang; (iii) Licensinnehavarens oförmåga att uppfylla villkoren i detta Avtal; (iv) avgifter som påläggs Licensinnehavaren (eller Sändaren av Licensinnehavarens verk) i enlighet med villkoren i ett fackligt eller kollektivavtal enligt vilket Licensinnehavaren (eller sådan Sändare) är undertecknare, om inte sådana avgifter uppstår till följd av brott mot Getty Images ansvar i paragraf 6.1(iii) ovan; eller (v) Licensinnehavarens fortsatta användning av Licensmaterialet efter meddelande från Getty Images om, eller efter att Licensinnehavaren fått kännedom om, att Licensmaterialet är föremål för ett anspråk om överträdelse av annans rättighet. Det föregående utgör Getty Images fullständiga ersättningsskyldighet i enlighet med detta Avtal.
7.2 Licensinnehavaren ska, i enlighet med villkoren i paragraf 7.3 nedan, försvara, gottgöra och hålla Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller styrda dotterbolag och innehållsleverantörer och deras respektive styrelse, ledningsgrupp och anställda, skadeslösa samt fria från ansvar och utgifter (inklusive skäliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från fordringsanspråk från tredje part angående: (i) Licensinnehavarens användning av Licensmaterialet utanför ramarna för detta Avtal, eller (ii) faktiskt eller påstått brott mot detta Avtal från Licensinnehavarens sida.
7.3 Den part som begär ersättning i enlighet med paragraf 7 ska omgående meddela motparten om sådant anspråk. Den ersättningsskyldiga parten har rätt att efter eget gottfinnande svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella fordringsanspråk och tvister. Den ersättningsberättigade parten ska i sådant fall delta i försvaret av sagda fordringsanspråk eller tvist i den mån den ersättningsskyldiga parten rimligen kan kräva det. Den part som begär skadestånd ersättning har rätt att på egen bekostnad delta i sådan rättstvist via ombud som utses av samma part. Den ersättningsskyldiga parten ska inte vara ansvarig för rättegångskostnader och andra kostnader som har uppstått innan den andra parten har lämnat meddelande om anspråket för vilket ersättning begärs.

8. Det Licensierade materialets skick. Licensinnehavaren ska undersöka att allt Licensmaterial är fritt från eventuella fel (såväl digitala som andra) innan Licensmaterialet Kopieras. Utan att det påverkar tillämpningen av paragraf 6.1(i) ovan, ska Getty Images inte vara ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller skador som Licensinnehavaren eller tredje part lider som härrör från något fel eller påstått fel i Licensmaterialet eller dess bildtext eller på något sätt från dess Kopiering.

9. Avbokningsavgift för licens. Om Licensinnehavaren eller Agenten skriftligen begär uppsägning av detta Avtal inom 30 dagar från den dag då Licensinnehavaren eller Agenten mottog Licensmaterialet och nämnda Licensmaterial inte har använts av Licensinnehavaren, kan Getty Images säga upp Avtalet och kreditera Licensinnehavarens eller Agentens konto eller kreditkort enligt följande: (i) ett belopp på upp till 100 % av Licensavgiften kan krediteras om begäran mottas inom 7 dagar från det att Licensmaterialet togs emot, eller (ii) ett belopp på upp till 50 % av Licensavgiften kan krediteras om begäran mottas mellan 8 och 30 dagar från det att Licensmaterialet togs emot. I samtliga fall uttas en administrativ avgift på 50 USD (eller tillämpligt belopp i lokal valuta). Kreditering sker inte om begäran om uppsägning mottas efter 30 dagar från mottagandet av Licensierat Material. Inget under paragraf 9 ska gälla för avgifter för research, labb, tjänster eller abonnemang vilka ska betalas i enlighet med villkoren som anges på Fakturan och som inte är återbetalningsbara.

10. Elektronisk fakturering, ränta på förfallna fakturor. Licensinnehavaren och Agenten samtycker till att motta e-fakturor från Getty Images till den e-postadress som är kopplad till Licensinnehavarens och/eller Agentens konto hos Getty Images. Om Licensinnehavaren underlåter att betala Fakturan till fullo inom den tid som anges i Fakturan, har Getty Images rätt att påföra en serviceavgift på en och en halv procent (1,5 %) per månad, eller den lägre nivå som är tillåten i tillämplig lag, på det obetalda beloppet tills betalning inkommer.

11. Förbehåll av rättigheter. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts till Licensinnehavaren av Getty Images enligt detta Avtal, inklusive allt marknadsföringsmaterial eller annan egendom som ägs eller kontrolleras av Getty Images (inklusive men inte begränsat till produktionshårddiskar eller andra musiklicensieringssystem som tillhandahålls av Getty Images) är specifikt förbehållna Getty Images. Om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal ska ingenting häri anses som överlåtelse av några äganderättigheter till Licensinnehavaren, inklusive upphovsrätt till Licensmaterialet. Varje hårddisk eller annat system, tillsammans med varje anslutningskabel eller andra tillbehör som tillhandahålls Licensinnehavaren genom detta Avtal, är Getty Images egendom som ska återlämnas på begäran. Ingen användning av information eller äganderättsmaterial som ingår i en hårddisk eller annat system, inklusive metadata, ljudinspelningar, ljudeffekter och musikkompositioner, får ske utöver vad som följer av detta Avtal.

12. Övrigt.
12.1 Obehörig användning och uppsägning. All användning av Licensmaterialet på ett sätt som inte uttryckligen är beviljat i detta Avtal eller i strid med något villkor i detta Avtal, utgör upphovsrättsintrång, vilket berättigar Getty Images att utöva alla rättigheter och använda alla rättsmedel enligt tillämplig upphovsrättslig lagstiftning. Getty Images förbehåller sig vidare rätten att ta ut, och Licensinnehavaren åtar sig att betala, en avgift motsvarande fem (5) gånger Getty Images standardlicensavgift för obehörigt användande av Licensmaterialet, utan att det ska påverka Getty Images övriga rättigheter till kompensation enligt detta Avtal. Getty Images förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal om Licensinnehavaren: (i) ingår Avtalet efter att ha mottagit meddelande från Getty Images om obehörigt användande av Licensierat Material, (ii) tillhandahåller oriktig information om avsedd användning av det Licensierade Materialet vid tidpunkten för Avtalets ingående, (iii) underlåter att betala Licensavgiften vid förfallodatumet eller (iv) på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägningen måste Licensinnehavaren omedelbart: (I) upphöra med att använda det Licensierade Materialet och (II) förstöra eller, på Getty Images begäran, lämna tillbaka det Licensierade Materialet och, om Getty Images säger upp Avtalet med angivande av grund i detta Avtal, ska Licensinnehavarens Verk som är i dennes besittning eller kontroll lämnas tillbaka.
12.2 Revision/Efterlevnadsintyg. Licensinnehavaren ska efter skäligt varsel skicka provexemplar av Kopior eller Licensinnehavarens verk till Getty Images, inklusive genom att tillhandahålla Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla webbplatser eller plattformar med betaltjänster eller åtkomstbegränsat innehåll, där Licensmaterialet finns Kopierat eller Sänds. Dessutom kan Getty Images efter eget gottfinnande, antingen genom anställda eller tredje part, efter skäligt varsel genomföra revision av den del av Licensinnehavarens räkenskaper som är direkt kopplade till detta Avtal och användningen av Licensierat Material i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta Avtal. Om revisionen avslöjar en underbetalning från Licensinnehavaren till Getty Images, som uppgår till fem procent (5 %) eller mer av det belopp som Licensinnehavaren skulle ha betalat för tidsperioden som är föremål för revisionen, ska Licensinnehavaren fullgöra betalningen till Getty Images och dessutom betala revisionskostnaderna. Om Getty Images har rimliga skäl att anta att Licensmaterialet används utanför ramen för den licens som beviljas i detta Avtal, ska Licensinnehavaren, på Getty Images begäran, tillhandahålla ett intyg om efterlevnad av Avtalet som ska vara undertecknat av en behörig representant för Licensinnehavaren, på ett sätt som ska godkännas av Getty Images.
12.3 Upphävande. Efter meddelande från Getty Images eller när Licensinnehavaren får kännedom om att Licensmaterialet kan vara föremål för ett anspråk om annans rättigheter för vilket Getty Images kan vara ansvarigt, kan Getty Images kräva att Licensinnehavaren omedelbart och på egen bekostnad ska: (i) upphöra med att använda Licensmaterialet, (ii) radera eller ta bort Licensmaterialet från sina lokaler, datasystem och lager (elektroniska och fysiska) och (iii) säkerställa att dess kunder gör detsamma. Getty Images ska utan kostnad förse Licensinnehavaren med jämförbart Licensmaterial (vars jämförbarhet ska avgöras av Getty Images enligt en skälig, kommersiell bedömning). Det jämförbara Licensmaterialet ska omfattas av övriga villkor i detta Avtal.
12.4 Gällande lagstiftning/skiljedom. Detta avtal ska lyda under lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Eventuella tvister som uppstår genom eller relaterat till detta avtal ska avgöras slutligt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler och procedurer för val av skiljeman enligt JAMS Expedited Procedures i dess Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (påskyndade procedurer i dess regler och procedurer för skiljedomsförfaranden – ”JAMS”) om du är i Nordamerika eller genom International Centre for Dispute Resolution (”ICDR”) eller JAMS om du är utanför Nordamerika (du väljer tillämpliga regler efter eget gottfinnande), vilket gäller vid början av skiljedomsförfarandet och som genomförs i en av följande jurisdiktioner (den som ligger närmast dig): New York, New York; London, England; Paris, Frankrike; München, Tyskland; Madrid, Spanien; Milan, Italien; Sydney, Australien; Tokyo, Japan; eller Singapore. Skiljedomsförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska presenteras och lämnas in på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Detta avtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Vinnande part ska ha rätt att erhålla ersättning för skäliga rättegångskostnader som har samband med dess framgångsrika anspråk eller försvar och alla eventuella utdömda kostnader för motparten ska kvittas. Utan hinder av det ovanstående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga åtgärder eller rättegångsförfaranden inför domstol i behörig jurisdiktion i syfte att inhämta domstolsföreläggande mot dig i den händelse att sådana åtgärder enligt Getty Images uppfattning är nödvändiga eller önskvärda för att skydda dess immateriella rättigheter. Parterna samtycker till att eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga begränsande lagbestämmelser.
12.5 Ogiltighet. Om ett eller flera villkor i detta Avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten av övriga villkor förbli oförändrad. Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa.
12.6 Avståendeförklaring. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftligt avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta Avtal. Dröjsmål från endera parten att åberopa sina rättigheter eller sin rätt till kompensation kan inte betraktas som avstående från sådana rättigheter eller rätt till kompensation. Endera partens enskilda utövande eller delvis utövande av sådana rättigheter eller rätt till kompensation utesluter inte andra eller ytterligare åberopande av rättigheterna eller rätt till kompensation. Avsägelse av en rättighet eller rätt till kompensation vid ett givet tillfälle kan inte betraktas som hinder för eller avsägelse från rättigheter eller rätt till kompensation vid ett annat tillfälle.
12.7 Hela avtalet. Detta Avtal är avsett för Getty Images företagskunder och det innehåller samtliga villkor i Licensavtalet. Inga bestämmelser eller villkor kan läggas till eller tas bort förutom om de görs skriftligen och accepteras skriftligen av en behörig representant för respektive part eller om de publiceras elektroniskt av Getty Images och accepteras skriftligen av en av Licensinnehavarens behöriga representanter. I händelse av konflikt mellan villkoren i detta Avtal och villkor i någon inköpsorder som har skickats av Licensinnehavaren, ska villkoren i detta Avtal ha företräde.
12.8 Skatter. Alla Licensavgifter anges exklusive skatt för försäljning, användning, källskatter eller andra överlåtelseskatter som är Licensinnehavarens eller Agentens ansvar (i tillämpliga fall).
12.9 Licensbeviljande enhet. Den licensbeviljande enheten inom Getty Images fastställs baserat på din faktureringsadress, i enlighet med den tabell som finns här.