GETTY IMAGES LICENSAVTAL FÖR INNEHÅLL

SENASTE UPPDATERING: Augusti 2016

Detta är ett licensavtal mellan dig och Getty Images som förklarar hur du får använda fotografier, illustrationer, vektorgrafik och videoklipp (enskilt och sammantaget ”innehåll”) som du licensierar från Getty Images. När du hämtar innehåll från Getty Images innebär det att du samtycker till villkoren i detta avtal.

 1. Vilka typer av licenser erbjuder Getty Images? Getty Images erbjuder tre typer av licensmodeller: royaltyfri (”RF”), rights-ready (”RR”) och rights-managed (rättighetsskyddad, ”RM”). Royaltyfri innebär inte att licensen är kostnadsfri. Det innebär i stället att licensavgiften betalas en gång och att man inte behöver betala ytterligare royalty om innehållet används på nytt. Royaltyfritt innehåll licensieras för obegränsat, evigt bruk och priset är baserat på filstorleken. Rättighetsskyddat och rights-ready-innehåll licensieras för specifika typer av användning och priset baseras på faktorer som storlek, placering, användningens varaktighet och geografisk spridning.

  Förhandsvisningslicens: Du får gärna använda innehåll från Getty Images webbplats på kostnadsfri basis, men endast för tester eller för att ta fram prover (förhandsvisning/-layout) under en period på högst 30 dagar efter hämtningen. Innehållet får dock ej användas i något slutgiltigt material eller för allmänheten tillgängligt material om du inte köper en licens. Vi beviljar inga andra rättigheter eller garantier för förhandsvisningar.

 2. Hur får jag använda licensierat innehåll? Du får använda licensierat innehåll på alla sätt som är förenliga med de rättigheter som beviljas nedan och som inte är otillåten (se Otillåten användning nedan). Med förbehåll för begränsningarna och övriga villkor i detta avtal beviljar Getty Images dig följande rättigheter:

  Royaltyfri
  Rights-Managed/rights-ready
  Evig innebär att det inte finns något utgångs- eller slutdatum för din rätt att använda innehållet. Världsomfattande innebär att innehållet får användas på alla geografiska platser. Obegränsad innebär att innehållet får användas ett obegränsat antal gånger. Alla medier innebär att innehållet får användas i tryckt, digitalt eller något annat medium eller format. Icke-exklusiv innebär att du inte har exklusiv rätt att använda innehållet. Getty Images har rätt att licensiera samma innehåll till andra kunder. Om du vill ha exklusiv rätt att använda royaltyfritt innehåll kan du kontakta Getty Images för att diskutera ett uppköp.
  Begränsad till specificerad användning, medium, tidsperiod, tryckjobb, placering, innehållsstorlek och valt territorium och alla andra begränsningar som medföljer innehållet på Getty Images webbplats (eller någon annan metod för leverans av innehåll) eller i en beställningsbekräftelse eller på en faktura. Icke-exklusiv innebär att du inte har exklusiv rätt att använda innehållet. Getty Images har rätt att licensiera samma innehåll till andra kunder. Exklusiva licenser kan vara tillgängliga för rättighetsskyddat innehåll efter betalning av en extra licensavgift. Kontakta Getty Images om du är intresserad av att licensiera innehåll på exklusiv basis.

  Inom ramen för detta avtal innebär ”använda” att kopiera, reproducera, ändra, redigera, synkronisera, utföra, visa, sända, publicera eller använda på annat sätt. Se till att läsa avsnittet Otillåten användning nedan för att se vilka undantag som gäller.

 3. Otillåten användning.

  1. Ingen olaglig användning. Du får inte använda innehåll på ett pornografiskt, ärekränkande sätt eller på annat sätt som är olagligt eller i strid mot tillämpliga regler (inklusive, för sportrelaterat innehåll, alla begränsningar som utfärdas av en sportliga eller ett styrande förbund) eller branschregler.
  2. Ingen kommersiell användning av redaktionellt innehåll. Om inga ytterligare rättigheter anges på fakturan eller försäljningsordern från Getty Images eller beviljas i enlighet med ett separat licensavtal, får du inte använda material som är märkt som ”editorial” (redaktionellt) för några kommersiella, säljfrämjande, ”advertoriella” ändamål (redaktionell marknadsföring), rekommenderande, reklam- eller marknadsföringsändamål. Denna typ av innehåll har ingen modell- eller egendomsrelease och är endast avsedd att användas i samband med händelser eller ämnen som har nyhetsvärde eller är av intresse för allmänheten.
  3. Inga ändringar i redaktionellt innehåll. Innehåll som är märkt som ”editorial” får beskäras eller på annat sätt redigeras med avseende på teknisk kvalitet, förutsatt att innehållets redaktionella integritet inte äventyras, men du får inte ändra innehållet på annat sätt.
  4. Ingen användning av självständiga filer. Du får inte använda innehåll på något sätt som ger andra möjlighet att hämta, extrahera eller vidaredistribuera innehållet som en självständig fil (dvs. endast filen med innehållet, åtskild från projektet eller slutanvändningen).
  5. Ingen känslig användning utan friskrivning. Om du använder innehåll som avbildar modeller eller egendom i samband med ett ämne som en person rimligen kan betrakta som osmickrande eller otillbörligt kontroversiellt (t.ex. könssjukdomar) måste du ange: (1) att innehållet endast används i illustrerande syfte och (2) att alla personer som avbildas i innehållet är modeller. Du kan exempelvis säga: ”Arkivfoto. Personen på bilden är en modell.” Det krävs ingen friskrivning för innehåll som är märkt som ”editorial” (redaktionellt) och som används på ett sätt som inte är vilseledande.
  6. Inga falska påståenden om författarskap. Du får inte felaktigt påstå eller påskina att du är den ursprungliga upphovsmannen till ett verk som till större del består av licensierat innehåll. Du får exempelvis inte skapa ett konstverk som endast är baserat på licensierat innehåll och hävda att du är upphovsmannen.
  7. Särskilda begränsningar för vissa samlingar. Om du licensierar innehåll från följande samlingar ska du klicka här för att se ytterligare begränsningar: Digital Globe; BBC Motion Gallery; NBA.

  8. Otillåten användning – om ingen ytterligare licens har köpts. Det följande är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Getty Images och betalning av ytterligare licensavgift:

  9. Inga ”On Demand”-produkter. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda innehåll i samband med produkter av typen ”On Demand” (dvs. produkter där en licensierad bild väljs ut av en tredje part för att skräddarsy produkten på beställning), inklusive och utan begränsning vykort, muggar, t-tröjor, kalendrar, affischer, skärmsläckare eller bakgrundsbilder på mobiler eller liknande artiklar (detta omfattar försäljning av produkter via specialutformade webbplatser, såväl som platser som zazzle.com och cafepress.com).
  10. Inga elektroniska mallar. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda innehåll i elektroniska eller digitala mallar som är avsedda för återförsäljning eller annan form av distribution (t.ex. webbplatsmallar, visitkortsmallar, mallar för elektroniska hälsningskort, designmallar för broschyrer).
  11. Ingen användning i varumärke eller logotyp. Om du inte köper en anpassad licens får du inte använda innehåll som en del av ett varumärke, designmärke, handelsnamn, företagsnamn, servicemärke eller logotyp.
 4. Vem får använda det licensierade innehållet utöver mig själv? De rättigheter som beviljas dig är icke-överlåtbara och icke- vidarelicensierbar , vilket innebär att du inte får överlåta eller vidarelicensiera dem till någon annan person. Det finns dock två undantag:

  • Arbetsgivare eller kund. Om du köper innehållet å din arbetsgivares eller en kunds vägnar har arbetsgivare eller kunden rätt att använda det. I så fall bekräftar och intygar du att du har fullständig rättslig behörighet att binda din arbetsgivare eller kund till villkoren i detta avtal. Om du inte har sådan behörighet får din arbetsgivare eller kund inte använda innehållet. De inköpta rättigheterna tillhör endast dig eller din arbetsgivare/kund, beroende på vem som anges som licenstagare (Licensee) vid inköpstillfället. Detta innebär med andra ord att om du köper en royaltyfri bild, får endast en av er (inte båda) återanvända bilden i flera projekt.
   • Plats-/användarbegränsningar för RF-innehåll. Observera att vissa plats-/användarbegränsningar gäller för royaltyfritt innehåll. Du får lagra licensierat royaltyfritt innehåll i ett digitalt bibliotek, en nätverkskonfiguration eller ett liknande arrangemang i syfte att ge dina anställda och kunder möjlighet att se innehållet, under förutsättning att det inte finns fler än sammanlagt tio användare (inte vid något tillfälle). Om det är nödvändigt att innehållet är tillgängligt för fler än tio användare måste du kontakta Getty Images för att köpa ytterligare platslicenser.
   • Inga plats-/användarbegränsningar för UltraPack. Inga platslicensbegränsningar gäller om du köper ett UltraPack, vilket innebär att ett obegränsat antal användare i samma organisation får använda licensierat innehåll.
  • Underleverantörer. Du får ge underleverantörer (t.ex. ditt tryckeri eller din marknadsföringstillverkare) eller distributörer tillåtelse att använda innehåll i en produktions- eller distributionsprocess som är förknippad med ditt slutliga projekt eller slutanvändningen. Dessa underleverantörer och distributörer måste samtycka till att bli bundna av villkoren i detta avtal och de får inte använda innehållet för något annat ändamål.
 5. Användarkonton. Du kommer att ansvara för att spåra alla aktiviteter med alla användarkonton och du samtycker till att: (a) upprätthålla säkerheten för alla lösenord och användarnamn, (b) omedelbart underrätta Getty Images om all obehörig användning eller annat brott mot säkerheten samt (c) åta dig allt ansvar för aktiviteter med varje användarkonto. Getty Images förbehåller sig rätten att övervaka filhämtningar och användarnas aktiviteter i syfte att säkerställa efterlevnad av villkoren i detta avtal. Om Getty Images fastställer att du bryter mot detta eller något annat villkor i detta avtal kan vi stoppa åtkomsten till ditt konto och söka ytterligare juridiska åtgärder.

 6. Immateriella rättigheter.

  • Vem äger innehållet? Allt licensierat innehåll ägs av antingen Getty Images eller dess innehållsleverantörer. Getty Images och dess innehållsleverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. Du får inte hävda rätt till ersättning från en upphovsrättsorganisation med avseende på fotokopiering, digital kopiering eller annan sekundär användning av det licensierade innehållet.
  • Namn- och källangivelse.
   • Måste jag inkludera en källhänvisning för fotografier? Du behöver inte inkludera någon källhänvisning för kommersiell användning, men om du använder innehåll för redaktionella ändamål måste du ange följande källhänvisning bredvid innehållet eller i produktionens eftertexter: ”[Fotografens namn]/[samlingens namn]/Getty Images”
   • Måste jag inkludera en källhänvisning för video? Om det licensierade innehållet används i en ljud-/bildproduktion där källhänvisningar visas för andra leverantörer av licensierat innehåll måste du lägga in följande källhänvisning med jämförbar storlek och placering: ”[Video] [bilder] tillhandahålls av [upphovsmannens namn]/[samlingens namn]/Getty Images”
  • Får jag använda Getty Images namn eller logotyp eller dess innehållsleverantörers namn eller logotyp? Du får använda Getty Images och/eller dess innehållsleverantörers namn för att ge namn- och källangivelse, men du får inte använda deras namn, logotyper eller varumärken på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande.
 7. Uppsägning/avbeställning/upphävande.

  1. Uppsägning. Getty Images har rätt att säga upp detta avtal när som helst om du bryter mot någon bestämmelse i detta eller något annat avtal med Getty Images. Om avtalet sägs upp måste du omedelbart sluta använda innehållet, ta bort eller förstöra alla kopior samt om så begärs skriva till Getty Images för att bekräfta att du har uppfyllt dessa krav.
   • Uppsägning avseende sociala medier. Om du använder innehållet på en social medieplattform eller en annan webbplats som tillhör tredje part och plattformen eller webbplatsen använder (eller meddelar att man planerar att använda) innehållet för egna ändamål eller på ett sätt som strider mot detta avtal, kommer de rättigheter som beviljas för sådan användning omedelbart att sägas upp och i så fall samtycker du till att på Getty Images begäran ta bort allt innehåll från plattformen eller webbplatsen i fråga.
  2. Återbetalning/avbeställning. Alla förfrågningar om återbetalning/avbeställning måste vara skriftliga eller göras via avbeställningsfunktionen på Getty Images webbplats. Förutsatt att förfrågan görs inom sju dagar och det licensierade innehållet inte har använts kan Getty Images avbeställa den ifrågavarande beställningen och utfärda fullständig återbetalning till ditt konto eller kreditkort. Ingen kredit eller återbetalning är tillgänglig för förfrågningar om avbeställning som kommer in mer än sju dagar efter att du fick innehållet eller för forsknings-, laboratorie-, service- eller abonnemangsavgifter, eftersom ingen av dessa är återbetalbar. I händelse av en avbeställning upphör din rätt att använda innehållet och då måste du ta bort eller förstöra alla exemplar av innehållet.
  3. Upphävande Återkallelse av innehåll. Getty Images kan när som helst och efter eget gottfinnande upphäva licensen för en valfri del av innehållet. Efter meddelande från Getty Images eller när du får kännedom om att något innehåll kan vara föremål för ett påstående om intrång i en tredje parts rättighet som Getty Images kan vara ansvarigt för, kan Getty Images kräva att du omedelbart och på egen bekostnad slutar använda innehållet, tar bort eller förstör alla exemplar samt säkerställer att dina kunder, distributörer och/eller arbetsgivare gör detsamma. Getty Images kommer att utan extra kostnad förse dig med annat innehåll som ersättning (som fastställs av Getty Images enligt en rimlig kommersiell bedömning), med förbehåll för de övriga villkoren i detta avtal.
 8. Garantier. Getty Images lämnar följande garantier:

  1. Garanti om icke-intrång. För allt licensierat innehåll (utom innehåll som är märkt som ”endast åtkomst”) garanterar Getty Images att din användning av innehållet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, överlägg/overlays eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i någon copyright eller ideell rätt som tillhör innehållets ägare/upphovsman.
  2. Ytterligare garantier för visst innehåll.
   • RF: För licensierat royaltyfritt innehåll (utom innehåll som är märkt som ”editorial”) garanterar Getty Images att din användning av innehållet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, överlägg/overlays eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i något varumärke eller någon annan immateriell rättighet och att det inte kommer att bryta mot någon personlighetsrätt (rätt till integritet eller rätt till offentlighet.
   • RM/RR: För licensierat rights-managed och rights-ready-innehåll, där Getty Images uttryckligen underrättar dig om att en modell- och/eller egendomsrelease har skaffats, garanterar Getty Images att din användning av innehållet i enlighet med detta avtal och i den form det har levererats av Getty Images (dvs. med undantag för eventuella ändringar, överlägg/overlays eller fokusändringar som du har gjort) inte kommer att göra intrång i något varumärke eller någon annan immateriell rättighet om egendomsrelease har skaffats och/eller att det inte kommer att bryta mot någon personlighetsrätt (rätt till integritet eller rätt till offentlighet) om modellrelease har skaffats.
  3. Garantifriskrivning. Om det inte garanteras specifikt ovan kommer Getty Images inte att bevilja någon rättighet eller lämna någon garanti avseende användningen av namn, personer, varumärken, produktutformning, logotyper, registrerade, oregistrerade eller upphovsrättsskyddat ljud, formgivningar, konstverk eller arkitektur som avbildas eller ingår i innehållet. I sådana fall har du eget ansvar för att fastställa om en release krävs i samband med din avsedda användning av innehållet, varvid du har eget ansvar för att skaffa sådan release. Du bekräftar att releaser generellt inte har inskaffats för innehåll som identifieras som ”editorial” (redaktionellt) och att vissa jurisdiktioner har ett lagstadgat skydd mot att en persons bild, avbild eller egendom används för kommersiella ändamål när personen inte har tillhandahållit någon release. Du har eget ansvar för betalning av alla belopp som kan komma att utgå i enlighet med, och allmän efterlevnad av eventuella andra villkor i, eventuella tillämpliga kollektivavtal som resultat av din användning av det licensierade innehållet.
  4. Ansvarsfriskrivning avseende bildtext/metadata. Även om Getty Images har vidtagit rimliga åtgärder för att ge innehållet korrekta kategorinamn, nyckelord, bildtexter och rubriker lämnar Getty Images ingen garanti avseende riktigheten i sådan information eller i några metadata som tillhandahålls med innehållet.
  5. Inga andra garantier. Med undantag för det som framställs i ovanstående avsnitt tillhandahålls innehållet i befintligt skick, helt utan någon form av garanti eller annan utfästelse, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men utan begränsning till underförstådda garantier eller utfästelser avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Getty Images varken utfäster eller garanterar att innehållet eller dess webbplatser kommer att uppfylla dina krav eller att användningen av innehållet eller webbplatserna kommer att vara oavbruten eller felfri.
 9. Ansvar/ansvarsbegränsning.

  1. Ditt ansvar gentemot Getty Images. Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartner och innehållsleverantörer och deras respektive direktörer, styrelsemedlemmar och medarbetare skadeslösa från allt ansvar, alla skadestånd och alla utgifter (inklusive rimliga arvoden till externa juridiska ombud) som uppstår genom eller i samband med (i) din användning av något innehåll utanför ramen för detta avtal, (ii) alla brott eller påstådda brott från din sida mot något av villkoren i detta eller något annat avtal med Getty Images samt (iii) din underlåtenhet att skaffa eventuell nödvändig release för din användning av innehåll.
  2. Getty Images ansvar gentemot dig. Förutsatt att du inte bryter mot detta eller något annat avtal med Getty Images, och som din enda och exklusiva påföljd du kan göra gällande för något brott mot de garantier som framställs i avsnitt 8 ovan, samtycker Getty Images, med förbehåll för villkoren i avsnitt 9, till att försvara, ersätta och hålla dig, ditt moderbolag, dina dotterbolag och dina samarbetspartner och deras respektive direktörer, styrelsemedlemmar och medarbetare skadeslösa från allt ansvar, alla skadestånd och alla utgifter (inklusive rimliga arvoden till externa juridiska ombud) som uppstår genom eller i samband med alla brott eller påstådda brott från Getty Images sida mot någon av dess garantier som framställs i avsnitt 8 ovan. Detta ansvar gäller inte om eventuella skador, kostnader eller förluster uppstår genom eller som ett resultat av ändringar som du har gjort i innehållet eller av det sammanhang som du använder innehållet i. Detta ansvar gäller ej heller för din fortsatta användning av innehåll efter att du har fått ett meddelande från Getty Images eller annars fått kännedom om att innehållet är föremål för ett anspråk om intrång i en tredje parts rättigheter.
  3. Den part som utkräver ansvar måste omedelbart ge motparten skriftligt meddelande om anspråket. Den ansvarstagande parten (den part som betalar kostnaderna) har rätt att svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella anspråk och tvister. Den ersatta parten (den part som inte betalar kostnaderna) måste samarbeta på alla rimliga sätt som den ansvarstagande parten kräver. Den ansvarstagande parten har inget ansvar för arvoden till juridiska ombud eller andra kostnader som uppstått innan motparten har lämnat in sitt meddelande om det anspråk som ersättning krävs för.
  4. Ansvarsbegränsning. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENTITET FÖR NÅGON FÖRLORAD VINST ELLER NÅGRA IDEELLA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, FÖLJD-, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR GENOM DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVARSSKYLDIGHET.
 10. Allmänna bestämmelser.

  1. Överlåtelse. Detta avtal gäller dig personligen och du får inte överlåta det utan föregående skriftligt medgivande från Getty Images. Getty Images har rätt att överlåta detta avtal, utan meddelande eller medgivande, till någon av företagets samarbetspartner eller till någon efterträdare, förutsatt att den enheten i fråga samtycker till att bli bunden av dessa villkor.
  2. Revisionsgranskning. Du samtycker till att efter rimligt varsel förse Getty Images med provexemplar av projekt eller slutanvändningar som innehåller licensierat innehåll. Detta ska även bestå av att ge Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla avgiftsbelagda eller åtkomstbegränsade webbplatser eller plattformar där innehållet reproduceras. Getty Images har dessutom rätt att efter rimligt varsel och eget gottfinnande, antingen genom sin egen personal eller genom en tredje part, genomföra en revisionsgranskning av dina handlingar som är direkt relaterade till detta avtal och din användning av licensierat innehåll, i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta avtal. Om någon sådan revisionsgranskning avslöjar att du har underbetalat Getty Images med fem procent (5 %) eller mer av det belopp som du skulle ha betalat, samtycker du till att betala Getty Images det utestående beloppet och alla andra ersättningar som Getty Images har rätt till och att dessutom ersätta Getty Images för dess kostnader för att utföra revisionsgranskningen.
  3. Elektronisk lagring. Du samtycker till att bevara symbolen för upphovsrätt, Getty Images namn, innehållets identifieringsnummer och alla andra uppgifter eller metadata som kan vara inbäddade i den elektroniska filen med det ursprungliga innehållet. Du samtycker dessutom till att upprätthålla lämplig säkerhet för att skydda innehållet mot obehörig användning av tredje parter. Du får skapa en (1) kopia av innehållet för säkerhetskopieringsändamål.
  4. Gällande lagstiftning/skiljedom. Detta avtal ska regleras av lagarna i delstaten New York i USA, utan tillämpning av dess lagvalsregler. Eventuella tvister som uppstår genom eller relaterat till detta avtal ska avgöras slutligt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler och procedurer för val av skiljeman enligt JAMS Expedited Procedures i dess Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (påskyndade procedurer i dess regler och procedurer för skiljedomsförfaranden – ”JAMS”) eller International Centre for Dispute Resolution (”ICDR”) som gäller vid början av det skiljedomsförfarande (du väljer tillämpliga regler efter eget gottfinnande) som ska genomföras i en av följande jurisdiktioner (den som ligger närmast dig): Seattle, Washington; New York, New York; Chicago, Illinois; Los Angeles, Kalifornien; London, England; Paris, Frankrike; München, Tyskland; Madrid, Spanien; Milano, Italien; Sydney, Australien; Tokyo, Japan; eller Singapore Skiljedomsförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska presenteras och ges in på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Detta avtal regleras inte av FN-konventionen avseende avtal om internationella köp av varor. Vinnande part ska ha rätt att erhålla ersättning för skäliga rättegångskostnader som har samband med dess framgångsrika anspråk eller försvar och alla eventuella utdömda kostnader för motparten ska kvittas. Utan hinder av det ovanstående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga åtgärder eller rättegångsförfaranden inför domstol i behörig jurisdiktion i syfte att inhämta interimistiskt beslut eller annat domstolsföreläggande mot dig i den händelse att sådana åtgärder enligt Getty Images uppfattning är nödvändiga eller önskvärda för att skydda dess immateriella rättigheter. Parterna är överens om att ett eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga preskriptionsbestämmelser.
  5. Avskiljbarhet. Om ett eller flera villkor i detta avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten av övriga villkor förbli oförändrad. Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa.
  6. Avstående. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftligt avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta avtal.
  7. Fullständigt avtal. Inga villkor i detta avtal får utökas eller tas bort om de inte görs skriftligen och godtas skriftligen av båda parterna eller utfärdas elektroniskt av Getty Images och godtas av dig. Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i detta avtal och villkor i någon inköpsorder som har skickats av dig ska villkoren i detta avtal gälla.
  8. Meddelanden. Alla meddelanden som skickas till Getty Images enligt detta avtal ska skickas via e-post till legalnotice@gettyimages.com. Alla meddelanden till dig kommer att skickas via e-post till den e-postadress som du anger i ditt konto.
  9. Skatter. Du samtycker till att betala och ansvara för all försäljningsskatt, användningsskatt, mervärdesskatt, inkomstskatt och avgifter som åläggs dig av någon jurisdiktion som resultat av den licens du har beviljats eller av din användning av det licensierade innehållet.
  10. Ränta på förfallna fakturor. Om du underlåter att betala fakturan till fullo inom angiven tid har Getty Images rätt att lägga till en serviceavgift på 1,5 % per månad eller det lägre belopp som är tillåtet enligt lag på det obetalda beloppet tills betalning inkommer.
  11. Licensbeviljande enhet. Den licensbeviljande enheten inom Getty Images fastställs baserat på din faktureringsadress, i enlighet med den tabell som finns här.