Webbplatsvillkor
200499860-001
200499860-001

ANVÄNDARVILLKOREN FÖR GETTY IMAGES WEBBPLATS


Senast uppdaterade: mars 2014

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT ÖPPNA ELLER ANVÄNDA EN AV GETTY IMAGES WEBBPLATSER ELLER MOBILAPPAR (ELLER MATERIAL, PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER FUNKTIONER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ELLER MOBILAPPEN, INKLUSIVE DEN INBÄDDADE BILDVISAREN) (BENÄMNS GEMENSAMT "WEBBPLATSEN"), SAMTYCKER DU TILL ATT RESPEKTERA OCH UPPFYLLA VILLKOREN SOM BESKRIVS NEDAN SAMT ALLA VILLKOR, POLICYER OCH RIKTLINJER SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING, SAMT EVENTUELLA YTTERLIGARE VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR SOM PRESENTERAS I SAMBAND MED VISST MATERIAL ELLER EN VISS PRODUKT, TJÄNST ELLER FUNKTION (BENÄMNS GEMENSAMT "ANVÄNDARVILLKOREN"). OM DU INTE SAMTYCKER TILL SAMTLIGA DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Dessa Användarvillkor är inte avsedda att ändra villkoren i något licensavtal för material som du kan ha ingått med Getty Images, dess dotterbolag eller filialer, och i händelse av konflikt ska villkoren i licensavtalet för material ha företräde. Genom att använda Webbplatsen intygar du att du är över 18 år och att du har rättshandlingsförmåga att acceptera dessa Användarvillkor. Om du använder Webbplatsen för någon juridisk persons räkning intygar och garanterar du att du är behörig att acceptera dessa Användarvillkor i den juridiska personens namn samt att den juridiska personen samtycker till att ersätta Getty Images för brott mot dessa Användarvillkor.

Sekretesspolicy

Getty Images är angeläget om att skydda din integritet. Se vår Sekretesspolicy för information om hur vi samlar in, behandlar och lämnar ut personuppgifter.

Äganderätten för Webbplatsen och dess innehåll

Den här Webbplatsen ägs av Getty Images. Om inget annat anges ägs allt innehåll som presenteras eller visas på denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik, data, fotografier, rörliga bilder, ljud, illustrationer, mjukvara samt urval och arrangemang därav ("Getty Images Innehåll"), av Getty Images, dess licensgivare eller utomstående samarbetspartners. Alla delar av Webbplatsen, inklusive Getty Images Innehåll, är skyddade av upphovsrätt, tjänstemärken, ideella rättigheter, varumärken och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter.

Användning av Webbplatsen

Webbplatsen och Getty Images Innehåll är avsedda att användas av Getty Images kunder. Du får inte använda Webbplatsen eller Getty Images Innehåll för ändamål som inte har samband med dina affärsförbindelser med Getty Images. Det är särskilt förbjudet att: (a) hämta, kopiera eller vidarebefordra något eller allt på Webbplatsen eller Getty Images Innehåll utan, eller i strid med, en skriftlig licens eller avtal med Getty Images, (b) använda någon form av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- eller utvinningsmetoder, (c) manipulera eller på annat sätt visa Webbplatsen eller Getty Images Innehåll genom att använda ramar eller liknande surftekniker, (d) registrera, prenumerera, avbryta prenumeration eller försöka registrera, prenumerera eller avbryta prenumeration av produkt eller tjänst från Getty Images för någon parts räkning utan att ha uttrycklig befogenhet från nämnda part att göra det, (e) bakåtkompilera eller förändra någon del av Webbplatsen eller av Getty Images Innehåll, (f) kringgå, avaktivera eller på annat sätt hindra säkerhetsrelaterade funktioner på Webbplatsen eller i några systemresurser, tjänster eller nätverk som är kopplade till eller åtkomliga via Webbplatsen, (g) sälja, licensiera, hyra ut eller på något sätt kommersialisera Webbplatsen eller Getty Images Innehåll utan särskilt skriftligt tillstånd från Getty Images, samt (h) använda Webbplatsen eller Getty Images Innehåll för andra ändamål än de som är avsedda. Sådan obehörig användning kan dessutom strida mot tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätts- och varumärkeslagar, lagar om sekretess och offentlighet samt tillämpliga bestämmelser och stadgar om kommunikation. Du intygar och garanterar att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser, inkluderat men inte begränsat till de som reglerar Internet, data, e-post, integritet och överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor.

Policy angående intrång i upphovsrätten

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") och andra tillämpliga lagar har Getty Images antagit en policy för att, under omständigheter som Getty Images anser lämpliga, säga upp de kontoinnehavare som gör intrång i Getty Images eller tredje mans immateriella rättigheter.

Upphovsrättsliga klagomål

Om du tror att något material på Webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar kan du anmäla överträdelsen hos den av oss utsedda agent som anges nedan:

Copyright Agent
Getty Images Legal Department
605 5th Ave South, Suite 400
Seattle, Washington 98104, USA
Telefon: +1 (206) 925-5000
Fax: +1 (206) 925-5623
E-post: copyright@gettyimages.com

Varumärken

Getty Images varumärken, Getty Images logotyp och andra namn på produkter eller tjänster eller slogan som finns på Webbplatsen är varumärken som tillhör Getty Images och dess leverantörer eller licensgivare och de får inte kopieras, imiteras eller användas, varken helt eller delvis, utan föregående skriftliga tillstånd från Getty Images eller innehavaren av varumärket i fråga. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" som inkluderar "Getty Images" eller något annat namn, varumärke eller namn på produkt eller tjänst som tillhör Getty Images utan vårt föregående skriftliga samtycke. Dessutom är Webbplatsens utseende, inklusive alla sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och manus Getty Images skyddade varumärke, mönster och/eller upphovsrätt och de får inte kopieras, imiteras eller användas, varken helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga samtycke. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på Webbplatsen tillhör respektive ägare. Hänvisning till andra produkter, tjänster, processer eller annan information, genom varunamn, varumärken, tillverkare, leverantör eller på andra sätt utgör inte någon garanti, rekommendation eller något stöd av desamma från vår sida.

Länkar

Du får inte använda Getty Images logotyp eller annan grafik som tillhör Getty Images för att länka till Webbplatsen utan Getty Images uttryckliga skriftliga tillstånd. Vidare får du inte genom länkning integrera något av Getty Images varumärke, logotyp eller annan skyddad information, inkluderat Getty Images Innehåll, utan uttryckligt skriftligt samtycke från Getty Images.

Getty Images lämnar ingen försäkran eller garanti om, och påtar sig inte något ansvar för, direkt eller indirekt, kvalitet, innehåll, art eller tillförlitlighet av tredje mans webbplatser som länkar till Getty Images Webbplats och vice versa. Tredje mans webbplatser är utanför Getty Images kontroll och Getty Images är inte ansvarigt för innehållet på länkade webbplatser eller länkar på desamma eller några ändringar eller uppdateringar av dessa. Getty Images tillhandahåller dessa länkar endast som en service och länkningen innebär inte någon anknytning, garanti eller något godkännande från Getty Images sida vad gäller länkade webbplatser eller information som finns där. Tänk på att våra villkor och policyer inte längre gäller när du lämnar vår Webbplats. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive rutiner för integritetsskydd och datainsamling, på alla webbplatser som du besöker genom vår Webbplats.

Affärsförbindelser och korrespondens med tredje man som du eventuellt kan komma att delta i på eller via Webbplatsen sker endast mellan dig och denna tredje man. Överenskommelser gällande betalning och leverans av produkter eller tjänster och alla andra villkor, bestämmelser eller förpliktelser i samband med sådana affärsförbindelser gäller endast mellan dig och aktuell tredje man. Du samtycker till att Getty Images inte ska vara ansvarigt för några förluster, skador eller andra händelser av något slag som kan inträffa till följd av sådana affärsförbindelser.

Inbäddad bildvisare

Där så är möjligt får du bädda in Getty Images Innehåll på en webbplats, blogg eller plattform för sociala media med hjälp av den inbäddade bildvisaren (den ”Inbäddade bildvisaren”). Inte allt Getty Images Innehåll är tillgängligt för inbäddning, och tillgängligheten kan komma att ändras utan föregående meddelande. Getty Images förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort Getty Images Innehåll från den Inbäddade bildvisaren. Du samtycker till att på begäran snabbt vidta åtgärder för att sluta använda den Inbäddade bildvisaren och/eller Getty Images Innehåll. Du får bara bädda in Getty Images Innehåll för redaktionell användning (vilket avser i samband med händelser som har nyhetsvärde eller är av allmänintresse). Inbäddat Getty Images Innehåll får inte användas: (a) i något kommersiellt syfte (exempelvis i reklam, kampanjer eller marknadsföringsprodukter) eller till att antyda godkännande eller stöd, (b) i strid med något angivet förhåll, (c) på ett ärekränkande, pornografiskt eller på annat sätt olagligt vis, eller (d) i annat sammanhang än med den Inbäddade bildvisaren.

Getty Images (eller en tredje part som agerar på uppdrag av dem) får samla in data i relation till användningen av den Inbäddade bildvisaren och inbäddat Getty Images Innehåll, och förbehåller sig rätten att lägga in reklam i den Inbäddade bildvisaren eller på annat sätt generera intäkter av dess användning utan kompensation till dig.

Forum och andra interaktiva tjänster eller områden

Webbplatsen kan innehålla diskussionsforum eller andra interaktiva områden eller tjänster, inklusive bloggar, chattar, elektroniska anslagstavlor, lagrings- eller värdtjänster online eller andra områden eller tjänster i vilka du eller tredje man skapar, publicerar eller lagrar innehåll, meddelanden, kommentarer, material eller andra saker på webbplatserna ("Interaktiva Områden"). Du är ensamt ansvarig för din användning av sådana Interaktiva Områden och du använder dem på egen risk. Genom att använda Interaktiva områden samtycker du till att inte publicera, ladda upp, överföra, skicka, distribuera, lagra, skapa eller på annat sätt publicera något av följande via Webbplatsen:

a. Meddelanden, kommentarer, uppgifter, text, musik, ljud, fotografier, grafik, koder samt all information eller annat material ("Användarinnehåll") som är olagligt, ärekränkande, oanständigt, pornografiskt, skadligt för minderåriga, osedligt, suggestivt, besvärande, hotande, integritetskränkande eller publicitetskränkande, missbrukande, provocerande, bedrägligt eller på annat sätt stötande;

b. Användarinnehåll som skulle utgöra, uppmuntra till eller tillhandahålla instruktioner för att begå straffbara gärningar, kränka någon parts rättigheter eller som på annat sätt kan framkalla ansvar eller kränka någon lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag, inklusive men inte begränsat till bestämmelserna från USA:s säkerhets- och utbyteskommitté såsom New York-börsen, amerikanska börsen eller NASDAQ;

c. Användarinnehåll som kan utgöra intrång i patent, varumärke, yrkeshemlighet, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet eller någon parts avtalsenliga rättighet. Genom att publicera Användarinnehåll garanterar du att du har rätt att överlåta, distribuera och mångfaldiga nämnda Användarinnehåll;

d. Användarinnehåll som efterliknar någon fysisk eller juridisk person eller på annat sätt ger en vilseledande bild av din anknytning till den fysiska eller juridiska personen i fråga;

e. Obeställd reklam, politiska kampanjer, reklam, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller värvningar;

f. Personuppgifter om tredje man, inklusive men inte begränsat till adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer;

g. Virus, korrupta data eller andra skadliga, störande eller förstörande filer; och

h. Användarinnehåll som enligt Getty Images bedömning är stötande eller som inskränker eller hämmar andra personer från att använda eller kunna ha glädje av de Interaktiva Områdena eller Webbplatsen, eller som på ett negativt sätt påverkar tillgängligheten av dess resurser för andra användare (t.ex. överdrivet skrikande, användning av versaler alltigenom eller översvämning i form av publicering av upprepande text) eller som kan utsätta Getty Images eller dess användare för någon annan typ av skada eller ansvar.

Vidare samtycker du till att inte radera eller ändra något Användarinnehåll som har publicerats av tredje man. Getty Images åtar sig inte något ansvar för Användarinnehåll som publiceras, lagras eller överförs av dig eller tredje man eller för förluster eller skador till följd därav. Getty Images är inte heller ansvarigt för några förväxlingar, ärekränkningar, förtal, förolämpningar, försummelser, lögner, oanständigheter, pornografi eller hädelser som du kan råka stöta på. Din användning av Interaktiva Områden sker på egen risk. Som leverantör av Interaktiva Tjänster är Getty Images inte ansvarigt för några uttalanden, uppgifter eller Användarinnehåll som tillhandahålls av dess användare på forum som är öppna för allmänheten, personliga hemsidor eller andra interaktiva områden. Även om Getty Images inte har någon skyldighet att kontrollera, redigera eller övervaka något Användarinnehåll som publiceras på något Interaktivt Område, förbehåller sig Getty Images rätten att efter eget omdöme när som helst och utan förvarning ta bort, kontrollera eller redigera Användarinnehåll som har publicerats eller lagrats på Webbplatsen. Du är ensamt ansvarig för att på egen bekostnad skapa säkerhetskopior av och ersätta Användarinnehåll som du publicerar eller lagrar på Webbplatsen. All användning av Interaktiva Områden eller andra delar av Webbplatsen i strid med föregående utgör en kränkning av dessa Användarvillkor och kan leda till, bland annat, uppsägelse eller indragning av dina rättigheter att använda de Interaktiva Områdena och/eller Webbplatsen. Du erkänner och samtycker till att Getty Images kan komma åt, använda eller lämna ut information om dig eller din användning av denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till Användarinnehåll, för att följa lagar eller rättsliga förfaranden, för att skydda och försvara Getty Images rättigheter eller egendom eller för att skydda säkerheten för vårt bolag, anställda, kunder eller allmänheten. Om du publicerar Användarinnehåll på Webbplatsen, och om vi inte anger något annat, beviljar du Getty Images och dess dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och underlicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härrörande verk från, distribuera, överföra till allmänheten, framföra och visa nämnda Användarinnehåll över hela världen i samtliga medier. Du beviljar Getty Images och dess dotterbolag och underlicensinnehavare rätten att använda det namn som du anger i samband med nämnda innehåll, om de så önskar. Du garanterar att (a) du äger och kontrollerar alla rättigheter till Användarinnehållet som du publicerar eller att du på annat sätt har rätt att publicera nämnda Användarinnehåll på webbplatsen, (b) Användarinnehållet är korrekt och inte vilseledande och (c) användning och tillhandahållande av Användarinnehåll inte strider mot dessa Användarvillkor och inte kommer att kränka någon fysisk eller juridisk persons rättigheter eller orsaka dem skada.

Registreringsuppgifter och kontosäkerhet

Vad gäller din användning av Webbplatsen samtycker du till att: (a) tillhandahålla korrekt, uppdaterad och fullständig information om dig i formulär för registrering på Webbplatsen ("Registreringsuppgifter"), (b) hålla Registreringsuppgifter och annan information som du tillhandahåller bolaget uppdaterade, aktuella och fullständiga, (c) hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt, (d) meddela Getty Images omedelbart angående obehörig användning av ditt konto eller annan överträdelse av säkerheten, (e) åta dig allt ansvar för all aktivitet som inträffar genom användning av ditt konto och (f) ta alla risker för obehörig åtkomst till Registreringsuppgifter och annan information som du tillhandahåller bolaget.

Finansiella upplysningar

Framåtblickande uttalanden. Denna Webbplats och alla dokument som utfärdas av Getty Images och som är tillgängliga på denna Webbplats, kan innehålla uttalanden som utgör framåtblickande uttalanden (eng: forward-looking statements) i den mening som åsyftas i den amerikanska lagen U.S. Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa uttalanden kan identifieras genom att ord som "tror", "förväntar", "planerar", "kan", "ska", "skulle", "förutser" eller liknande uttalanden eller negation av dessa ord används. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om framtida processer, kostnader, kapitalförbrukning, betalningsflöde, förbättringar i infrastruktur, distribution och påfyllningssystem samt verksamhetens effektivitet, beräknad eller trendmässig försäljning och vinst, expansionsplaner och planläggning. Dessa framåtblickande uttalanden grundas på våra nuvarande förväntningar. Kända och okända interna och externa risker och osäkerheter kan göra att resultaten i fråga kan skilja sig väsentligen från de som uttrycks eller underförstås i de framåtblickande uttalandena. Informationen i Getty Images senaste årsredovisning, inklusive information som finns under rubriken "Management's Discussion and Analysis", liksom annan information som finns under rubriken "Risk Factors" och/eller i andra dokument som Getty Images har ingett till amerikanska Securities and Exchange Commission, identifierar viktiga faktorer som kan göra att de faktiska resultaten skiljer sig från dem som förutsågs i de framåtblickande uttalandena. Getty Images åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden för att spegla händelser eller omständigheter som inträffar efter det datum då uttalandet gjordes. Pressreleaser. Information som finns i pressreleaser som utfärdas av Getty Images ska inte anses vara korrekt eller aktuell efter den tidpunkt då pressreleasen i fråga publicerades. Getty Images har inte för avsikt att uppdatera informationen i pressreleaserna och frånsäger sig all sådan skyldighet. I den mån informationen däri är framåtblickande är den avsedd att falla in under skyddet för långsiktiga uttalanden, och är föremål för väsentlig risk.

Finansiell information från tredje man. Getty Images kan tillhandahålla länkar till tredje mans webbsidor eller tjänster som innehåller finansiell information eller investerarinformation om Getty Images. Åtkomst till sådana webbplatser och den information som finns där tillhandahålls som en service för de som är intresserade av den. Getty Images utför inte någon regelbunden övervakning och inte heller någon kontroll över innehållet på tredje mans webbplatser eller deras uttalanden. Därför intygar inte Getty Images riktigheten i uppgifter på dessa webbplatser eller annan information som finns där, inklusive men inte begränsat till aktiekurser och rapporter från analytiker. Getty Images lämnar inga som helst garantier angående riktigheten eller fullständigheten av innehållet, informationen eller åsikterna på tredje mans webbplatser eller annan information från tredje man som identifieras på webbplatsen. Användare besöker dessa webbplatser och använder informationen som finns där på egen risk.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Getty Images, samt dess dotterbolag, filialer, licensgivare, anställda, agenter, utomstående och oberoende leverantörer skadeslösa från alla slags anspråk, skador, kostnader, ansvar och utgifter (inkluderat men inte begränsat till skäliga kostnader för juridiskt ombud) som härrör från eller har samband med något Användarinnehåll som du publicerar, lagrar eller på annat sätt överför på eller via Webbplatsen. Detsamma gäller för ditt beteende, din användning eller oförmåga att använda Webbplatsen, överträdelse eller påstådd överträdelse av Användarvillkoren från din sida eller någon framställning eller garanti häri samt obehörig användning av Getty Images Innehåll eller intrång i någon annans rättighet från din sida.

Ansvarsfriskrivning

DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DEN INBÄDDADE BILDVISAREN OCH GETTY IMAGES INNEHÅLL, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH, I DEN MÅN TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER DET, LÄMNAR GETTY IMAGES OCH DESS LEDNINGSGRUPP, ANSTÄLLDA, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, AGENTER OCH DOTTERBOLAG INTE NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GETTY IMAGES SKA INTE VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, GETTY IMAGES INNEHÅLL ELLER FRÅN BRISTFÄLLIG TILLGÄNGLIGHET AV DESSA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORAD INKOMST, DIREKTA, INDIREKTA ELLER IDEELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. DET FINNS INGEN GARANTI FÖR ATT FUNKTIONERNA SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER I DESS MATERIAL INTE AVBRYTS ELLER ÄR FELFRIA. DET ÄR DU OCH INTE GETTY IMAGES SOM ÅTAR DIG HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER LAGNING PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER GETTY IMAGES INNEHÅLL. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER GETTY IMAGES INNEHÅLL ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER NÅGOT ANNAT SOM HAR SMITTANDE ELLER FÖRSTÖRANDE EGENSKAPER. Getty Images vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa riktighet, korrekthet och tillförlitlighet i Getty Images Innehåll, men vi lämnar inga garantier beträffande nämnda Innehålls riktighet, korrekthet eller tillförlitlighet.

Getty Images erbjuder en sökfunktion på Webbplatsen. Getty Images frånskriver sig uttryckligen allt ansvar för innehållet eller för tillgängligheten av den information som finns i vårt sökindex eller register. Getty Images frånskriver sig också allt ansvar för fullständighet och riktighet i alla register och sökresultat.

I vissa delstater i USA och länder utanför USA är det inte tillåtet att frånskriva sig eller begränsa underförstådda garantier eller ansvar för vissa typer av skador. Därför är det möjligt att alla eller vissa av begränsningarna ovan inte är tillämpliga i ditt fall i den mån avtalsbestämmelserna strider mot delstatlig eller nationell lagstiftning.

Begränsning av ansvar

GETTY IMAGES, DESS LEDNINGSGRUPP, MEDLEMMAR, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SÄRSKILD ELLER IDEELL SKADA ELLER FÖR NÅGRA ANDRA SLAGS SKADOR, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN ANVÄNDNING, UTEBLIVNA INKOMSTER ELLER FÖRLUST AV DATA. DETTA GÄLLER OAVSETT OM ANSPRÅKET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, UTOMOBLIGATORISKT FÖRHÅLLANDE (INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OAKTSAMHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, DESS TJÄNSTER, GETTY IMAGES INNEHÅLL ELLER MATERIALET SOM FINNS DÄRPÅ ELLER SOM GES ÅTKOMST TILL VIA WEBBPLATSEN. DESSA INKLUDERAR MEN ÄR INTE BEGRÄNSADE TILL SKADOR SOM ORSAKAS AV ELLER HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDARENS TILLIT TILL INFORMATION SOM HÄRRÖR FRÅN GETTY IMAGES ELLER TILL FÖLJD AV MISSFÖRSTÅND, UNDERLÅTELSER, AVBROTT, RADERING AV FILER ELLER E-POSTMEDDELANDEN, FEL, BRISTER, VIRUS, FÖRSENINGAR AV FUNKTIONER ELLER ÖVERFÖRING ELLER FEL GÄLLANDE UTFÖRANDE, OAVSETT OM DETTA SKER PÅ GRUND AV FORCE MAJEURE, KOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD, SABOTAGE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL GETTY IMAGES REGISTER, PROGRAM ELLER TJÄNSTER. GETTY IMAGES TOTALA ANSVAR, OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, GARANTI, UTOMOBLIGATORISKT FÖRHÅLLANDE (INKLUSIVE OAKTSAMHET), PRODUKTANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN ANSVARSGRUND, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, SKA INTE ÖVERSKRIDA NÅGOT BELOPP SOM DU BETALAR, I TILLÄMPLIGA FALL, TILL GETTY IMAGES FÖR ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla eventuella tvister som har samband med ditt sätt att använda Webbplatsen eller Getty Images Innehåll ska vara underkastade konfidentiellt skiljedomsförfarande i Seattle, Washington, förutom i den mån du på något sätt har gjort intrång i eller hotat med att göra intrång i Getty Images immateriella rättigheter. I så fall kan Getty Images ansöka om säkerhetsåtgärder eller andra interimistiska beslut i samtliga delstatliga eller federala domstolar i delstaten Washington. Du erkänner nämnda domstolars exklusiva domsrätt. Skiljedomsförfarandet ska ledas av en enda skiljedomare enligt reglerna som då är gällande med stöd av de amerikanska bestämmelserna om skiljedomsförfarande. Skiljedomen ska vara bindande och kan åberopas som en dom i behörig domstol. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, ska inget skiljedomsförfarande enligt detta avtal förenas med ett skiljedomsförfarande som involverar andra parter som är föremål för Användarvillkoren, varken genom grupptalan eller på annat sätt.

Uppsägning

Utan hinder av dessa Användarvillkor förbehåller sig Getty Images rätten att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande därom, säga upp ditt konto och/eller blockera din användning av Webbplatsen.

Övriga bestämmelser

Undantag från bestämmelser i dessa Användarvillkor är endast giltiga om de är skriftliga och undertecknade av Getty Images. Om någon klausul i dessa Användarvillkor befinns vara ogiltig ska det inte påverka några andra klausuler, utan dessa förblir giltiga i så stor utsträckning som möjligt. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna.

Ändringar av Användarvillkor

Getty Images förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra bestämmelser i Användarvillkoren, annan policy eller andra riktlinjer för Webbplatsen. När vi gör ändringar kommer vi att ändra datumet vid "Senast uppdaterat" i början av Användarvillkoren. Alla ändringar kommer att träda i kraft så snart de har publicerats på Webbplatsen. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter det att ändringarna har publicerats innebär det att du samtycker till nämnda ändringar. Vi uppmuntrar dig att granska Användarvillkoren varje gång du besöker en av våra webbplatser.

NBA-bilder

DU ERKÄNNER OCKSÅ OCH SAMTYCKER TILL ATT FÖR LICENSER ELLER KÖP AV NBA-BILDER, ÄR NBA ENTERTAINMENT, EN AVDELNING INOM NBA-PROPERTIES INC., BERÄTTIGAD TREDJE MAN I FÖRHÅLLANDE TILL DETTA AVTAL. Namnet National Basketball Association ("NBA") och dess logotyp samt namn och logotyper för NBA-lagen tillhör NBA Properties Inc. ("NBAP") och lagen som är medlemmar i NBA. Namnet Women's National Basketball Association:s ("WNBA") och dess logotyp samt namn och logotyper för WNBA-lagen tillhör WNBA Enterprises LLC. Namnet National Basketball Development League ("NBDL") och dess logotyp samt namn och logotyper för NBDL-lagen tillhör NBDL Enterprises LLC.

Frågor och kontaktinformation

Frågor och kommentarer om Webbplatsen eller Användarvillkoren kan riktas till Getty Images via e-post till sales@gettyimages.com eller telefonnummer 0200 88 75 14.

© 1999-2015Getty Images, Inc. Med ensamrätt. Användarvillkor.