Getty Images

I det här avsnittet finns alla licensavtal för Getty Images produkter.

Ämnen:
Licensavtal för redaktionellt, rättighetsskyddat och rights-ready-material (videor och stillbilder) (Hämta PDF)
Royaltyfritt licensavtal (videor och stillbilder) (Hämta PDF)
Licensavtal för förhandslayoutfiler och förhandsvisning av videomaterial (Hämta PDF)
Licensavtal för musik (Hämta PDF)

Getty Images Licensavtal för redaktionella, rättighetsskyddade och Rights-Ready bilder och videor

Senast uppdaterat: Mars 2015

DETTA ÄR ETT AVTAL ("AVTALET") MELLAN LICENSINNEHAVAREN, AGENTEN (OM DET FINNS NÅGON) OCH GETTY IMAGES INC:s DOTTERBOLAG. GETTY IMAGES DOTTERBOLAG SOM IDENTIFIERAS I PUNKT 11.10 NEDAN KOMMER ATT VARA DEN PART SOM INGÅR DETTA AVTAL ("GETTY IMAGES") MED LICENSINNEHAVAREN. AVTALET AVSER LICENSER SOM UTFÄRDATS ONLINE OCH AV LOKALA SÄLJREPRESENTANTER OCH DET OMFATTAR LEVERANS AV LICENSIERAT MATERIAL ONLINE, DIGITALT OCH ANALOGT (FYSISKT). GENOM ATT BESTÄLLA EN LICENS, BEKRÄFTAR LICENSINNEHAVAREN, OCH AGENTEN OM DET FINNS NÅGON, ATT DENNE HAR RÄTTSKAPACITET ATT INGÅ AVTAL ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

1. Definitioner. För detta Avtals tillämpning ska följande definitioner gälla:
1.1Med "Redaktionellt Licensierat Material" avses Licensierat Material som har samband med evenemang som har nyhetsvärde eller som är av allmänt intresse och som identifieras som sådana på Getty Images webbplats.
1.2Med "Faktura" avses det datagenererade eller förtryckta standardformulär för fakturor som tillhandahålls av Getty Images och som innehåller information om licensgivaren Getty Images och villkoren som har avtalats med Licensinnehavaren. Fakturan ska vara en del av detta Avtal och alla hänvisningar till Avtalet ska inkludera Fakturan.
1.3Med "Licensierat Material" avses alla stillbilder, film- och videobilder, ljudframställningar, visuella framställningar som genererats optiskt, elektroniskt, digitalt eller på annat sätt, inkluderat alla negativ, diabilder, overheadbilder, filmstillbilder, märken, original av digitala filer eller andra produkter som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrätter, som har licensierats till Licensinnehavaren av Getty Images enligt villkoren i detta Avtal. När hänvisningar görs i detta Avtal till det Licensierade Materialet ska de anses vara hänvisningar till varje enskild sak inom det Licensierade Materialet och även till det Licensierade Materialet i sin helhet.
1.4"Licensinnehavare" avser den enhet som tecknar en licens enligt detta Avtal eller, om det finns en separat Agent, avses den enhet som är särskilt utnämnd som Licensinnehavare under inköpsprocessen och som anges som sådan på Fakturan.
1.5"Licensinnehavarens Verk" avser en slutprodukt eller tjänst som har skapats av eller för Licensinnehavaren räkning genom att använda självständiga kunskaper och ansträngningar och som innehåller en Reproduktion av det Licensierade Materialet liksom annat material.
1.6Med "Agent" avses en juridisk person som tecknar licensen enligt detta Avtal för tredje mans räkning.
1.7Med "Reproduktion" och "Reproducera" avses alla former av kopiering eller publicering av hela eller delar av Licensierat Material via samtliga medier och med samtliga metoder, samt förvrängning, modifiering, beskärning och manipulering av hela eller delar av Licensierat Material och framställning av material som härleds från eller innehåller Licensierat Material.
1.8Med "Rättigheter och Förbehåll" avses information som är tillgänglig för Licensinnehavaren vid tidpunkten för val av Licensierat Material, antingen: (i) som medföljer det Licensierade Materialet på Getty Images webbplats (inkluderat alla delar av inköpsprocessen), (ii) i en skriftlig offert från Getty Images eller (iii) i den redaktionella matningen (om sådan levereras) och som också kan anges på Fakturan. Nämnda förbehåll kan, utan begränsning, inbegripa det tillåtna användningsområdet, licensens varaktighet, territorium eller andra förbehåll som är tillämpliga på det valda Licensierade Materialet och priset för licensen för det Licensierade Materialet ("Licensavgift"). Rättigheterna och Förbehållen ska utgöra en del i detta Avtal och alla hänvisningar till Avtalet ska inkludera Rättigheter och Förbehåll.

2. Beviljande av rättigheter och förbehåll. Följande gäller i enlighet med villkoren i detta Avtal:
2.1Getty Images beviljar Licensinnehavaren en icke-exklusiv, icke vidarelicensierbar och icke-överlåtbar rätt att använda och Reproducera det Licensmaterial som anges i Fakturan, endast i den omfattning som uttryckligen stadgas i detta Avtal. Denna rätt kan utövas av Licensinnehavarens underleverantörer (inklusive Köpare) för upprättande av Licensinnehavarens Verk, förutsatt att nämnda underleverantörer samtycker till att respektera villkoren i detta Avtal.
2.2Användning av Licensierat Material är strikt begränsat till användning, medium, tidsperiod, tryckning, placering, storlek av Licensierat Material, territorium och alla andra förbehåll som anges i stycket Rättigheter och Förbehåll. Licensinnehavaren kan använda det Licensierade Materialet i de produktionsprocesser som kan vara nödvändiga för den avsedda användningen som anges i stycket Rättigheter och Förbehåll, inkluderat vad som stadgas i punkt 2.1 ovan. Licensinnehavaren kan licensiera och/eller överlåta ägarskapet av Licensinnehavarens Verk (men inte något av det Licensierade Materialet som innefattas däri) som en del av en distributionsprocess som kan vara nödvändig eller lämplig för den avsedda användningen som anges i stycket Rättigheter och Förbehåll, endast som en del av den distributionsprocess som avses i stycket Rättigheter och Förbehåll, i samband med den avsedda användningen som specificeras däri.
2.3Om inte ytterligare rättigheter stadgas i stycket Rättigheter och Förbehåll eller beviljas enligt ett separat licensavtal, ska inte Redaktionellt Licensierat Material användas för några kommersiella, säljfrämjande, reklam- eller marknadsföringsändamål. Med användning av Licensierat Material på ett "redaktionellt" sätt avses i detta Avtal användning som har samband med evenemang som har nyhetsvärde eller är av allmänt intresse och utesluter uttryckligen alla reklamdelar (det vill säga delar eller tillägg i samband med vilka Licensinnehavaren mottar en avgift från tredje man som sponsrar eller gör reklam).
2.4Redaktionellt Licensierat Material får beskäras eller på annat sätt redigeras för teknisk kvalitet, förutsatt att materialets redaktionella integritet inte äventyras, men det ska inte under några omständigheter ändras på annat sätt.
2.5Även om ansträngningar har gjorts för att på ett korrekt sätt fånga innehållet av det Licensierade Materialet och för att tillhandahålla annan information (inkluderat metadata) i samband med detsamma, lämnar Getty Images ingen garanti för riktigheten av sådan information.
2.6Pornografisk, ärekränkande eller annan olaglig användning av Licensierat Material är strikt förbjuden, såväl direkt som i samband med eller vid sidan av annat material eller innehåll. Licensinnehavaren ska också följa alla tillämpliga regler och/eller branschnormer.
2.7Om Licensierat Material som avbildar en modell eller byggnad används i situationer som skäligen kan betraktas som osmickrande eller kontroversiella (förutom Redaktionellt Material som används på ett redaktionellt sätt), måste Licensinnehavaren i förekommande fall tillfoga en anmärkning om att: (i) Licensierat Material endast används i illustrativt syfte samt att (ii) eventuella personer som avbildas i det Licensierade Materialet är modeller.
2.8Licensierat Material får inte införlivas i logotyp, firmanamn, varumärke eller servicemärke utan föregående skriftliga samtycke från Getty Images.
2.9Licensinnehavaren får inte göra Licensmaterialet tillgängligt på något sätt som är avsett att tillåta eller bjuda in tredje part till att hämta, extrahera, vidaredistribuera eller få åtkomst till Licensmaterialet som en fristående fil.
2.10Redaktionellt Licensierat Material får inte modifieras, omkonfigureras eller användas på mobilbaserade webbplatser eller i mobilapplikationer som har utformats särskilt för visning av Licensierat Material och/eller Licensinnehavarens Verk på mobila enheter utan föregående skriftliga samtycke från Getty Images, som kan kräva betalning av en extra Licensavgift för ett sådant samtycke. För klargörande innebär det inte ett brott mot förbehållet om mobil användning om Licensierat Material som är licensierat för användning på en webbplats kan ses via mobila enheter genom ”pull-teknik” (i motsats till "push-teknik"), förutsatt att den inte är speciellt modifierad, omkonfigurerad eller använd för detta ändamål.
2.11Om inget annat anges i stycket Rättigheter och Förbehåll, får Licensinnehavaren inte, direkt eller indirekt, Reproducera Licensinnehavarens Verk i någon underordnad Reproduktion, såsom samlingar, skärmsläckare, marknadsföring i kontext eller i fildelningsnätverk eller sociala nätverk såsom YouTube, Facebook, MySpace, Bebo etc.
2.12Licensierat Material ska inte användas i strid med Rättigheter och Förbehåll.
2.13Om Agenten licensierar Licensierat Material för en Licensinnehavares räkning, garanterar Agenten att: (i) Agenten är behörig att handla som agent för Licensinnehavarens räkning och har giltig fullmakt och behörighet att binda Licensinnehavaren till detta Avtal och (ii) om Licensinnehavaren därefter tvistar om nämnda fullmakt eller behörighet, ansvarar Agenten för eventuella brister från Licensinnehavarens sida vad gäller uppfyllandet av villkoren i detta Avtal. Inget i denna punkt 2.13 ska undanta Agenten från dennes skyldighet att betala Licensavgift till Getty Images.
2.14Licensinnehavaren får inte uttryckligen eller underförstått falskeligen framhålla att Licensinnehavaren är den ursprungliga skaparen av ett visuellt verk vari en väsentlig del av dess konstnärliga delar härrör från det Licensierade Materialet.
2.15Om Rättigheterna och Förbehållen tillåter Reproducering av Licensinnehavarens Verk på en webbplats, ska Licensinnehavaren publicera villkor på sina tillåtna webbplatser som förbjuder nedladdning, återpublicering, vidareföring, reproduktion eller annan användning av det Licensierade Materialet som fristående fil.
2.16Om Rättigheter och förbehåll inkluderar användning i några sociala media eller på annan webbplats som tillhör tredje part (i) ska nämnda rättigheter automatiskt återkallas i händelse av att tredjepartswebbplatsen försöker utnyttja påstådda rättigheter till Licensmaterialet i strid med villkoren i detta Avtal, och (ii) ska i sådant fall Licensinnehavaren, på begäran av Getty Images, ta bort allt Licensmaterial från sådan plattform eller webbplats.

3. Källa och immateriella rättigheter.
3.1Upphovsrätt. Ingen äganderätt eller upphovsrätt till någon del av det Licensierade Materialet överlåts till Licensinnehavaren genom beviljandet av licensen i detta Avtal. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Avtal ger Getty Images Licensinnehavaren ingen rätt eller licens till Licensierat Material, vare sig uttryckligen eller underförstått. Eftersom ingen äganderätt eller upphovsrätt i det Licensierade Materialet överlåts till Licensinnehavaren har Licensinnehavaren ej rätt att hävda rätt till ersättning från någon upphovsrättsorganisation avseende fotokopiering, digital kopiering eller annan sekundär användning av Licensierat Material som ingår i ett Licensinnehavarens Verk.
3.2Varumärken. I samband med användning av "Getty Images" eller någon annan av Getty Images eller dess partners firmanamn, varumärke, logotyper eller tjänstemärken, inkluderat namn på alla samlingar av Licensierat Material ("Märken") bekräftar och samtycker Licensinnehavaren till att (i) sådana Märken är och ska förbli Getty Images eller dess partners egendom, (ii) förutom då det uttryckligen krävs för att uppfylla skyldigheter om källhänvisning enligt detta Avtal, ska Licensinnehavaren inte ha någon rätt att använda Märkena och (iii) Licensinnehavaren ska varken nu eller i framtiden bestrida Märkenas giltighet.
3.3Källhänvisning för foton. Förutom vad som annars anges i punkt 10 ska allt Licensierat Material som används i ett redaktionellt sammanhang innefatta följande källhänvisning till det Licensierade Materialet: "[fotografens namn]/[samlingens namn]/Getty Images" eller så som annars visas på Getty Images webbplats. Om Licensinnehavaren underlåter att införa källhänvisningen ska denne betala en extra avgift på upp till hundra procent (100 %) av Licensavgiften, efter Getty Images skönsmässiga bedömning. Ovan nämnda avgift ska tillämpas i tillägg till de andra rättigheter eller kompensationer som Getty Images kan ha rätt till enligt lag eller sedvanerätt.
3.4Källhänvisning för ljud- och bildproduktioner. Om Licensierat Material används i en ljud- eller bildproduktion antingen i redaktionellt eller icke-redaktionellt sammanhang och källhänvisning är överenskommen med andra leverantörer av Licensierat Material, ska källhänvisningen, när det är tekniskt möjligt, vara i samma storlek och ha jämförlig placering till sådan(a) källhänvisning(ar), väsentligen på följande sätt" "[film] [bilder] tillhandahållna av [samlingens namn]/Getty Images".
3.5Anmälan om överträdelser. Licensinnehavaren ska omedelbart meddela Getty Images om denne blir varse eller misstänker att tredje part, som har fått åtkomst till Licensierat Material genom Licensinnehavaren, använder det Licensierade Materialet helt eller delvis felaktigt, eller om tredje part gör intrång i någon av Getty Images immateriella rättigheter vilket inkluderar, men inte är begränsat, till Märken och upphovsrätt.

4. Releaser.
4.1Getty Images kommer att meddela Licensinnehavaren i Rättigheter och Förbehåll om Getty Images har erhållit en modellrelease och/eller egendomsrelease för Licensierat Material. Garantin och skadeståndskyldigheten som stadgas i punkt 5.1. (iv) och 6.1 nedan gäller endast om och när sådant skriftligt meddelande lämnas. Om inget sådant meddelande lämnas så har ingen modellrelease eller egendomsrelease erhållits. Inga releaser erhålls generellt för Redaktionellt Licensierat Material. Licensinnehavaren är medveten om att vissa jurisdiktioner tillhandahåller rättsligt skydd mot att en persons bild, avbild eller egendom används i kommersiellt syfte när en release inte har lämnats. Licensinnehavaren är ansvarig för betalning av alla belopp som kan komma att utgå i enlighet med, samt efterlevnaden av alla andra villkor i, tillämplig(a) kollektivavtal (såsom Screen Actors Guild i USA) till följd av Licensinnehavarens användning av de Licensierade Materialet.
4.2Förutom då Licensinnehavaren särskilt meddelas att en modell- och/eller egendomsrelease har erhållits, beviljar Getty Images inte någon rätt och lämnar ingen garanti avseende användning av namn, människor, varumärken, tjänstemärken, logotyper, registrerade, oregistrerade eller upphovsrättsligt skyddade ljud, formgivningar, konstverk eller arkitektur som avbildas i något Licensierat Material. Licensinnehavaren ska vara ensamt ansvarig för att avgöra huruvida release(r) krävs i samband med all föreslagen användning av Licensierat Material och Licensinnehavaren ska vara ensamt ansvarig för att erhålla alla nödvändiga releaser.

5. Garanti och ansvarsfriskrivning.
5.1Getty Images garanterar att: (i) det Licensierade Materialet är fritt från fel i material och arbete under trettio (30) dagar från leverans (Licensinnehavarens enda möjlighet till kompensation för brott mot denna garanti är utbyte av det Licensierade Materialet), (ii) Getty Images har alla nödvändiga rättigheter och behörighet att ingå och fullfölja detta Avtal, (iii) Licensinnehavarens användning av det Licensierade Materialet i enlighet med detta Avtal och formen som levereras av Getty Images (dvs. exkluderat alla ändringar, övertäckning och omfokuseringar från Licensinnehavarens sida) inte kränker någon fysisk eller juridisk persons upphovsrätt eller ideella rätt och (iv) om en release tillhandahålls av Getty Images enligt punkt 4.1 ska Licensinnehavarens användning av det Licensierade Materialet i enlighet med detta Avtal och i den form som levereras från Getty Images (dvs. exkluderat alla ändringar, övertäckning eller omfokuseringar från Licensinnehavarens sida), om en egendomsrelease tillhandahålls, inte göra intrång i något varumärke eller annan immaterialrätt och/eller, om en modellrelease har erhållits, inte kränka något integritetsskydd eller rätt till publicering.
5.2GETTY IMAGES LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM LICENSIERAT MATERIAL OCH LEVERANSKANALER, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT LICENSINNEHAVAREN ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FÖR IDEELLA, SÄRSKILDA; INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM ÄR EN FÖLJD AV ÄNDRINGAR I DET LICENSIERADE MATERIALET SOM GÖRS AV LICENSINNEHAVAREN ELLER SAMMANHANGET I VILKET DET LICENSIERADE MATERIALET ANVÄNDS I LICENSINNEHAVARENS VERK.

6. Skadestånd.
6.1Förutsatt att Licensmaterialet endast används i enlighet med detta Avtal och Licensinnehavaren inte på något annat sätt bryter mot Avtalet, är Licensinnehavarens enda möjlighet till kompensation för eventuellt brott mot garantierna som anges i paragraf 5.1 (ii)-(iv) ovan att Getty Images, i enlighet med villkoren i paragraf 5.2 ovan och paragraf 6.3 nedan, ska försvara, ersätta och hålla Licensinnehavaren och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller kontrollerade dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, chefer och anställda skadelösa och fria från allt ansvar och alla utgifter (inkluderat rimliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från eller som är en följd av fordringsanspråk från tredje part ("Fordringsanspråk") avseende faktiska eller påstådda brott från Getty Images sida av dess garantier som anges i paragraf 5.1. (ii)-(iv) ovan. Getty Images ska inte ha något ansvar enligt denna punkt 6.1 för några Fordringsanspråk som härrör från eller som är en följd av: (i) Licensinnehavarens ändring, övertäckning eller omfokusering av Licensierat Material om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan nämnda ändring, övertäckning eller omfokusering som har gjorts av Licensinnehavaren, (ii) sammanhanget i vilket det Licensierade Materialet används i Licensinnehavarens Verk, om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan sådant sammanhang, (iii) Licensinnehavarens brister i att fullfölja villkoren i detta Avtal, eller (iv) Licensinnehavarens fortsatta användning av Licensierat Material efter meddelande från Getty Images om, eller efter att Licensinnehavaren fått kännedom om, att Licensierat Material är föremål för ett anspråk om intrång i annans rättighet. Det föregående utgör Getty Images fullständiga skadeståndsskyldighet i enlighet med detta Avtal.
6.2Licensinnehavaren ska, med beaktande av vad som anges i punkt 6.3 nedan, försvara, gottgöra och hålla Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller styrda dotterbolag, innehållsleverantörer och respektive styrelse, ledningsgrupp skadelösa samt fria från allt ansvar och alla utgifter (inklusive skäliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från fordringsanspråk från tredje part angående: (i) Licensinnehavarens användning av Licensierat Material utanför ramarna för detta Avtal, (ii) något faktiskt eller påstått brott från Licensinnehavarens sida mot detta Avtal eller (iii) Licensinnehavarens brist i att erhålla release när sådan krävs.
6.3Den part som begär skadestånd i enlighet med punkt 6 ska omgående meddela motparten om sådant anspråk. Den skadeståndsskyldiga parten har rätt att efter eget gottfinnande svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella fordringsanspråk och rättstvister i vilka den skadeståndsberättigade parten ska samarbeta i den mån den skadeståndsskyldiga parten rimligen kan kräva det. Den part som begär skadestånd har rätt att på egen bekostnad delta i sådan rättstvist via ombud som utses av samma part. Den skadeståndsskyldiga parten ska inte vara ansvarig för rättegångskostnader och andra kostnader som har uppstått innan den andra parten har lämnat meddelande om anspråket för vilket skadestånd begärs.

7. Det Licensierade Materialets skick. Licensinnehavaren ska undersöka att allt Licensierat Material är fritt från eventuella fel (såväl digitala som andra) innan Licensierat Material Reproduceras. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5.1 (i) ovan, ska Getty Images inte vara ansvarigt för direkta eller indirekta förluster eller skador som Licensinnehavaren eller tredje part lider som härrör från något fel eller påstått fel i Licensierat Material eller dess bildtext eller på något sätt från dess Reproduktion.

8. Avbokningsavgift för licens. Om Licensinnehavaren eller Agenten skriftligen begär uppsägning av detta Avtal inom 30 dagar från den dag då Licensinnehavaren eller Agenten mottog det Licensierade Materialet, och nämnda Licensierade Material inte har använts av Licensinnehavaren, kan Getty Images säga upp detta Avtal och kreditera Licensinnehavarens eller Agentens konto eller kreditkort enligt följande: (i) gällande Licensierat Material som inte är videomaterial kan ett belopp upp till 100 % av Licensavgiften krediteras om begäran mottas inom 7 dagar från mottagandet av det Licensierade Materialet, eller (ii) ett belopp upp till 50 % av Licensavgiften kan krediteras om begäran mottas mellan 8 och 30 dagar från mottagandet av det Licensierade Materialet (eller när som helst inom de första 30 dagarna beträffande videomaterial). I samtliga fall tillämpas en administrativ avgift på 50 USD (eller tillämpligt belopp i lokal valuta). Kreditering sker inte om begäran om uppsägning mottas efter 30 dagar från mottagandet av Licensierat Material. Inget i denna punkt 8 ska tillämpas på avgifter för forskning, labb, tjänster eller prenumerationer som ska betalas i enlighet med villkoren som anges på Fakturan och som inte betalas tillbaka.

9. Elektronisk fakturering, ränta på förfallna fakturor. Licensinnehavaren och Agenten samtycker till att motta e-fakturor från Getty Images till den e-postadress som är kopplad till Licensinnehavarens och/eller Agentens konto hos Getty Images. Om Licensinnehavaren underlåter att betala fakturor från Getty Images till fullo inom den tid som anges i Fakturan har Getty Images rätt att påföra en serviceavgift på en och en halv procent (1,5 %) per månad, eller den lägre nivå som är tillåten i tillämplig lag, på det obetalda beloppet tills betalning inkommer.

10. Särskilda villkor för samlingar.
10.1Hulton Archive. Hulton Archive-Licensierat Material av historisk årgång använder ofta äldre fototekniker. En del av detta Licensierade Material innehåller "artefakter" eller andra skavanker som är naturliga i publikationer från årgången i fråga och de utgör inte fel. Om någon användning av Hulton Archive-Licensierat Material ger upphov till utgivningsrättigheter (så som de definieras i den amerikanska Copright and Related Rights Regulation och av andra liknande rättigheter i andra länder) ska dessa rättigheter exklusivt tillhöra Getty Images. Licensinnehavaren ska göra allt sådant och anskaffa rättigheter från eventuell tredje man som kan inneha sådana rättigheter (inkluderat överlåtelse av verkställandet) som krävs för att överlåta äganderätt till alla sådana rättigheter till Getty Images exklusivt.
10.2Bridgeman Art Library. Följande källhänvisning måste anges i samband med allt Licensierat Material inom bildsamlingen Bridgeman Art Library som används på redaktionellt sätt och, när det rimligtvis är möjligt, i samband med icke-redaktionell användning: "[Titel]/[konstnärens namn]/The Bridgeman Art Library/Getty Images".
10.3National Geographic Society ("NGS"). Följande källhänvisning måste anges i samband med Licensierat Material från NGS som används på redaktionellt sätt: "(fotografens namn) /NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLECTION/Getty Images". Ingen annan användning av NGS:s namn, logotyp eller varumärken är tillåtna i samband med redaktionell användning av Licensierat Material från NGS. Ingen användning av NGS namn, logotyper eller varumärken (inkluderat källhänvisningar) är tillåten i samband med icke-redaktionell användning av Licensierat Material från NGS, inkluderat men inte begränsat till reklam, kommersiella, företags- eller konsumentprodukter såsom kalendrar, posters, märken etc. Licensierat Material från NGS får beskäras, men inte roteras eller ändras på annat sätt. Ingen modellrelease eller andra typer av release förekommer för Licensierat Material från NGS om inget annat särskilt anges. Visst Licensierat Material från NGS kan vara allmänt tillgängligt, och därför kan det vara möjligt för ett annat bibliotek att licensiera material som representeras av NGS för motstridig användning. Getty Images och NGS ska inte hållas ansvariga för sådana situationer.
10.4Digital Globe. Licensierat Material från Digital Globe får inte införlivas i någon typ av interaktiv kartläsare.
10.5Licensierat Material från NBA. NBA-BILDER FÅR INTE LICENSIERAS UTAN FÖREGÅENDE GODKÄNNANDE. KONTAKTA DITT LOKALA GETTY IMAGES-KONTOR FÖR ATT FÅ GODKÄNNANDE.Tilläggsvillkor gällande licens för NBA-bilder.
Tilläggsvillkor gällande licens för NBA-bilder. Följande tilläggsvillkor tillämpas för Licensinnehavare av något Licensierat Material från National Basketball Association ("NBA") eller som är taget vid NBA-spel. Om villkoren i dessa tilläggsbestämmelser strider mot eller på annat sätt är oförenliga med villkoren som anges någon annanstans i detta Avtal, ska villkoren i dessa tilläggsbestämmelser ha företräde.
Berättigad tredje man. Licensinnehavaren samtycker till att (i) för licenser till Licensierat Material från NBA, är NBA Entertainment, en avdelning inom NBA Properties Inc., berättigad tredje man i förhållande till detta Avtal, (ii) för licenser till Licensierat Material från Women's National Basketball Association ("WNBA"), är WNBA Enterprises LLC berättigad tredje man i förhållande till detta Avtal och (iii) för licenser till Licensierat Material från National Basketball Developmental League ("NDBL" och tillsammans med NBA och WNBA, "NBA-parterna") är NDBL Enterprises LLC berättigad tredje man i förhållande till detta Avtal.
Ytterligare begränsningar. Beträffande Licensierat Material från NBA, WNBA eller NBDL eller Licensierat Material som är tagna från NBA-spel får inte någon reproduktion, lagring, arkivering, vidaredistribution eller annan användning ske av det Licensierade Materialet utan särskilt skriftligt godkännande från NBA Entertainment.
Redaktionella webbplatsanvändare. Licensinnehavare som är redaktionella webbplatsanvändare av Licensierat Material från NBA, WNBA eller NBDL eller Licensierat Material som har tagits från NBA-spel enligt denna bestämmelse får inte visa eller på annat sätt använda sådant Licensierat Material under en period som är längre än trettio (30) dagar efter det datum då Licensinnehavaren först beviljades att läga upp sådant Licensierat Material, om inget annat har avtalats. Licensinnehavaren får inte visa eller på annat sätt använda fler än trettio (30) sådana bilder som utgör Licensierat Material vid ett enda tillfälle och Licensinnehavaren ska inte använda sådant Licensierat Material som en del av ett fotogalleri eller bildspel.
Reproduktioner. Licensierat Material från NBA, WNBA och NBDL eller Licensierat Material taget vid NBA-spel måste reproduceras exakt som det levererades till Licensinnehavaren från Getty Images (eller dess utsedde) utan modifiering eller beskärning om inte förändringen har godkänts skriftligen av Getty Images.
NBA-parternas källhänvisning för foton. Följande källhänvisning för foton måste anges vid användning av Licensierat Material från NBA, WNBA eller NBDL eller Licensierat Material som är taget vid NBA-spel alltefter omständigheterna: (i) för allt Licensierat Material från NBA som har tillhandahållits Getty Images av någon av NBA-parterna, "(c) [år] NBA Entertainment. Foto av [fotografens namn]/NBAE/Getty Images."; (ii) för allt Licensierat Material från WNBA som har tillhandahållits Getty Images av någon av NBA-parterna, "(c) [år] WNBA Enterprises. Foto av [fotografens namn]/WNBAE/Getty Images."; (iii) för allt Licensierat Material från NBDL som har tillhandahållits Getty Images av någon av NBA-parterna, "(c) [år] NBDL Enterprises. Foto av [fotografens namn]/NBDLE/Getty Images."; (iv) för allt Licensierat Material från NBA, WNBA och NBDL som har fotograferats av eller för Getty Images räkning, "(c) [år] Getty Images. Foto av [Fotografens namn]/Getty Images."
Immaterialrätt och Varumärke. Detta Avtal beviljar inte Licensinnehavaren någon rättighet beträffande namn, avbild eller annat kännetecken för någon NBA-, WNBA- eller NBDL-spelare eller annan fysisk eller juridisk person som framträder i det Licensierade Materialet. Licensinnehavaren erkänner och samtycker till att denne ensam ska vara ansvarig för att erhålla alla nödvändiga licenser, releaser eller avsägelser för att få tillåtelse att använda namn, avbild eller andra kännetecken för fysisk eller juridisk person som framträder i det Licensierade Materialet.
Immateriella rättigheter. Med förbehåll för villkoren i detta Avtal ska Licensinnehavaren ha rätt att använda namn, symboler, emblem, formgivningar, logotyper, varumärken, uniformer och identifikationer för NBA, WNBA, NBDL och lagen som är medlemmar i dessa, alltefter omständigheterna (tillsammans kallade "NBA-märken"), endast i den mån som ett visst NBA-märke som förekommer i det Licensierade Materialet är korrekt införlivat i specifikationen av godkänd användning av sådant Licensierat Material. Licensinnehavaren ska inte använda NBA-märkena för något annat ändamål utan att ha ingått ett särskilt skriftligt licensavtal med vederbörande NBA-part eller dess dotterbolag. Licensinnehavaren erkänner att NBA-parterna och/eller deras dotterbolag innehar den exklusiva rättigheten att licensiera användningen av NBA-märkena och att ingen användning av NBA-märken får göras oavsett skäl (inkluderat i samband med försäljning av produkt eller tjänst) utan föregående godkännande av vederbörande NBA-part eller dess dotterbolag. Licensinnehavaren erkänner värdet av NBA-märkena och att tillhörande goodwill ägs av vederbörande NBA-part och/eller dess vederbörande dotterbolag och att NBA-märkena har en sekundär betydelse i allmänhetens medvetande. Licensinnehavaren samtycker till att inte angripa några av NBA-parternas och/eller dess dotterbolags äganderättigheter eller att angripa giltigheten av detta Avtal.
10.6Video från BBC Motion Gallery. (i) I följande fall måste du kontakta din Getty Images-representant innan du använder något videoklipp från BBC Motion Gallery-samlingarna: (a) om du företräder en plattform för sociala media eller en onlinetjänst för videosammanställning; (b) om Licensinnehavarens Verk innehåller >25 % eller >15 minuter av det ursprungliga BBC-programmet (eller >10 % av serien); eller (c) om Licensinnehavarens Verk innehåller >20 % BBC-klipp (eller >10 % klipp från BBC Earth). (ii) Observera att i de fall ett föregående godkännande krävs för ett klipp, licensieras det exklusive all upphovsrätt och klareringskostnad kopplade till tredje part (annan än BBC), och innan Licensmaterialet används samtycker Licensinnehavaren till att skaffa alla sådana rättigheter samt till att betala alla relaterade kostnader till sådan tredje part, vid behov. Sådan tredje part kan exempelvis vara: skådespelare, författare, kompositörer, musiker, producenter, regissörer, artister, designer, fotografer och andra personer som har utfört tjänster i anslutning till Licensmaterialet, samt andra upphovsrättsinnehavare i tredje part vars upphovsrättsmaterial ingår i Licensmaterialet.

Övriga bestämmelser.
11.1Otillåten användning och uppsägning. All användning av Licensierat Material på ett sätt som inte uttryckligen är beviljat i detta Avtal utgör upphovsintrång vilket berättigar Getty Images att utöva alla rättigheter och att kräva alla kompensationer som är möjliga enligt tillämplig upphovsrättslig lagstiftning. Licensinnehavaren ska ansvara för alla eventuella skadeståndsanspråk som härrör från sådant upphovsintrång, inklusive eventuella fordringsanspråk från tredje part. Utöver detta, och utan att det påverkar Getty Images övriga rättigheter till kompensation enligt detta Avtal, förbehåller sig Getty Images rätt att debitera, och Licensinnehavaren samtycker till att betala, en avgift motsvarande fem (5) gånger Getty Images standardlicensavgift för obehörigt användande av Licensierat Material. Getty Images förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal om Licensinnehavaren: (i) ingår Avtalet efter att ha mottagit meddelande från Getty Images om obehörigt användande av Licensierat Material, (ii) tillhandahåller oriktig information om avsedd användning av det Licensierade Materialet vid tidpunkten för Avtalets ingående, (iii) underlåter att betala Licensavgiften vid förfallodatumet eller (iv) på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägning måste Licensinnehavaren omedelbart: (I) upphöra med att använda det Licensierade Materialet och (II) förstöra eller, på Getty Images begäran, lämna tillbaka det Licensierade Materialet och, om Getty Images säger upp Avtalet med angivande av grund i detta Avtal, ska Licensinnehavarens Verk som är i dennes besittning eller kontroll lämnas tillbaka.
11.2Revision/Efterlevnadsintyg. Licensinnehavaren ska efter skäligt varsel skicka provexemplar av Reproduktioner av Licensierat Material till Getty Images, inkluderat genom att tillhandahålla Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla webbplatser eller plattformar med betaltjänster eller åtkomstbegränsat innehåll, där Licensierat Material Reproduceras. Dessutom kan Getty Images efter eget gottfinnande, antingen genom anställda eller tredje part, efter skäligt varsel genomdriva revision av den del av Licensinnehavarens räkenskaper som är direkt kopplade till detta Avtal och användningen av Licensierat Material i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta Avtal. Om revisionen avslöjar en underbetalning från Licensinnehavaren till Getty Images, som uppgår till fem procent (5 %) eller mer av det belopp som Licensinnehavaren skulle ha betalat för tidsperioden som är föremål för revisionen ska Licensinnehavaren fullgöra betalningen till Getty Images och dessutom betala revisionskostnaderna. Om Getty Images har rimliga skäl att anta att Licensierat Material används utanför ramen för den licens som beviljas i detta Avtal ska Licensinnehavaren på Getty Images begäran tillhandahålla ett efterlevnadsintyg som ska vara undertecknat av en behörig representant för Licensinnehavaren, på ett sätt som ska godkännas av Getty Images.
11.3Elektronisk lagring. I allt Licensierat Material som levereras till Licensinnehavaren i elektronisk form måste Licensinnehavaren behålla upphovsrättssymbolen, namnet "Getty Images", identifikationsnumret på Licensierat Material samt eventuell övrig information som ingår i den elektroniska fil som innehåller det ursprungliga Licensierade Materialet. Licensinnehavaren ska inte göra några ytterligare högupplösta kopior av det Licensierade Materialet. Licensinnehavaren ska upprätthålla en säker brandvägg för att skydda sig mot tredje mans obehöriga åtkomst till det Licensierade Materialet. Oaktat det föregående får Licensinnehavaren göra en (1) högupplöst säkerhetskopia av det Licensierade Materialet.
11.4Upphävande. Efter meddelande från Getty Images eller när Licensinnehavaren får kännedom om att Licensierat Material kan vara föremål för ett anspråk på grund av intrång i annans rättigheter för vilken Getty Images kan vara ansvarigt, kan Getty Images kräva att Licensinnehavaren omedelbart och på egen bekostnad ska: (i) upphöra med att använda det Licensierade Materialet, (ii) radera eller ta bort det Licensierade Materialet från sina lokaler, datasystem och lager (elektroniska eller fysiska) och (iii) säkerställa att dess kunder gör detsamma. Getty Images ska utan kostnad förse Licensinnehavaren med jämförbart Licensierat Material (vars jämförbarhet ska avgöras av Getty Images i en skälig och kommersiell bedömning). Det Licensierade Materialet ska vara föremål för övriga villkor i detta Avtal.
11.5Tillämplig lag och tvistelösning. Detta Avtal ska i alla avseenden lyda under lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Eventuella tvister som härrör från eller relaterat till detta Avtal eller dess verkställighet, eller affärsrelationen mellan parterna, ska avgöras slutligt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande. Skiljedomstolen ska bestå av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler för val av skiljeman som stadgas i amerikanska Commercial Rules of the American Arbitration Association ("AAA") eller International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") som är i kraft det datum då skiljedomsförfarandet inleds (Licensinnehavaren väljer efter eget godtycke tillämpliga regler). Skiljeförfarandet ska äga rum i någon av följande jurisdiktioner (beroende på vilken som är närmast Licensinnehavaren): Seattle, Washington; New York, New York; Los Angeles, Kalifornien; London, England; Paris, Frankrike; Frankfurt, Tyskland; Tokyo, Japan; eller Singapore. Skiljedomförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska läggas fram och arkiveras på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Detta Avtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Vinnande part ska ha rätt att erhålla skäliga juridiska kostnader som har samband med den del av dess anspråk eller försvar som vunnits, och alla kostnader för motparten ska kvittas. Oaktat det ovanstående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga eller sedvanerättsliga åtgärder eller rättegångsförfaranden inför domstol i behörig jurisdiktion i syfte att inhämta interimistiskt beslut eller annat domstolsföreläggande mot Licensinnehavaren i den händelse att sådana åtgärder enligt Getty Images gottfinnande är nödvändiga eller önskvärda. Parterna samtycker till att eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga begränsande lagbestämmelser.
11.6Särskiljbarhet. Om ett eller flera av villkoren i detta Avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten hos övriga villkor förbli oförändrad. Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa.
11.7Avstående av rättigheter. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftlig avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta Avtal. Dröjsmål från endera parten att åberopa sina rättigheter eller sin rätt till kompensation kan inte betraktas som avstående från sådana rättigheter eller rätt till kompensation. Endera parts enskilda utövande eller delvis utövande av sådana rättigheter eller rätt till kompensation utesluter inte andra eller ytterligare åberopande av rättigheterna eller rätt till kompensation. Avstående av en rättighet eller rätt till kompensation vid ett givet tillfälle kan inte betraktas som hinder för eller avstående från rättigheter eller rätt till kompensation vid ett annat tillfälle.
11.8Fullständigt avtal. Detta Avtal är avsett för Getty Images företagskunder och det innehåller samtliga villkor i Licensavtalet. Inga bestämmelser eller villkor kan läggas till eller tas bort förutom om de görs skriftligen och accepteras skriftligen av en behörig representant för respektive part eller om de publiceras elektroniskt av Getty Images och accepteras skriftligen av en av Licensinnehavarens behöriga representanter. I händelse av konflikt mellan villkoren i detta Avtal och villkor i någon inköpsorder som har skickats av Licensinnehavaren, ska villkoren i detta Avtal ha företräde.
11.9Skatter. Alla Licensavgifter anges exklusive skatt för försäljning, användning, källskatter eller andra överlåtelseskatter som är Licensinnehavarens eller Agentens ansvar (i tillämpliga fall).
11.10Getty Images licensgivande bolag. Det bolag som beviljar en licens enligt detta Avtal ska bestämmas av Licensinnehavarens fakturaadress eller i förekommande fall Agentens fakturaadress, enligt följande:
LICENSINNEHAVARENS/AGENTENS ADRESS:GETTY IMAGES LICENSGIVARE (ADRESS):
StorbritannienGetty Images (US), Inc (USA)
SpanienGetty Images Sales Spain SL (Spanien)
PortugalGetty Images Sales Portugal, Unipessoal, Lda. (Portugal)
AustralienGetty Images Sales Australia Pty Limited (Australien)
Nya ZeelandGetty Images Sales New Zealand Limited (Nya Zeeland)
MalaysiaGetty Images Malaysia Sdn Bhd (Malaysia)
ThailandGetty Images Digital (Thailand) Ltd (Thailand)
HongkongGetty Images Sales Hong Kong Limited (Hong Kong)
SingaporeGetty Images Sales Singapore Pte Limited (Singapore)
IndienGetty Images Media India Pvt Ltd (India)
JapanGetty Images Sales Japan GK (Japan)
Förenade Arabemiraten, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, JemenGetty Images Middle East FZ LLC (Förenade Arabemiraten)
TurkietGetty Images Turkey Medya Hizmetleri Ltd Şti. (Turkiet)
Alla andra länderGetty Images International (Irland)


©2015 Getty Images. Med ensamrätt.

Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial

DETTA ÄR ETT AVTAL ("AVTALET") MELLAN LICENSINNEHAVAREN, AGENTEN (OM DET FINNS NÅGON) OCH GETTY IMAGES INC:s DOTTERBOLAG. GETTY IMAGES DOTTERBOLAG SOM IDENTIFIERAS I PUNKT 10.9 NEDAN KOMMER ATT VARA DEN PART SOM INGÅR DETTA AVTAL ("GETTY IMAGES") MED LICENSINNEHAVAREN. AVTALET AVSER LICENSER SOM UTFÄRDATS ONLINE OCH AV LOKALA SÄLJREPRESENTANTER OCH DET OMFATTAR LEVERANS AV LICENSIERAT MATERIAL ONLINE, DIGITALT OCH ANALOGT (FYSISKT). GENOM ATT BESTÄLLA EN LICENS, BEKRÄFTAR LICENSINNEHAVAREN, OCH AGENTEN OM DET FINNS NÅGON, ATT DENNE HAR RÄTTSKAPACITET ATT INGÅ AVTAL ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

Senast uppdaterat: Mars 2015

1. Definitioner. För detta Avtals tillämpning ska följande definitioner gälla:
1.1"Faktura" avser datorgenererade eller förtryckta standardformulär för fakturor som tillhandahålls av Getty Images och som ska innehålla, utan begränsning, information om licensgivaren Getty Images, det valda Licensierade Materialet och priset för licensen till sådant Licensierat Material ("Licensavgift"). Fakturan ska vara en del av detta Avtal och alla hänvisningar till Avtalet ska inkludera Fakturan.
1.2"Licensierat Material" avser alla stillbilder, film- och videobilder, ljudframställningar, visuella framställningar som genererats optiskt, elektroniskt, digitalt eller på annat sätt, inklusive negativ, diabilder, overheadbilder, filmstillbilder, digitala originalfiler och kopior av dessa, samt andra produkter som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt eller annan immaterialrätt och som har licensierats till Licensinnehavaren av Getty Images enligt villkoren i detta Avtal. När hänvisningar görs i detta Avtal till det Licensierade Materialet ska de anses vara hänvisningar till varje enskild sak inom det Licensierade Materialet och även till det Licensierade Materialet i sin helhet.
1.3"Licensinnehavare" avser den enhet som tecknar en licens enligt detta Avtal eller, om det finns en separat Agent, avses den enhet som är särskilt utnämnd som Licensinnehavare under inköpsprocessen och som anges som sådan på Fakturan.
1.4"Licensinnehavarens Verk" avser en slutprodukt eller tjänst som har skapats av eller för Licensinnehavarens räkning genom att använda självständiga kunskaper och ansträngningar och som innehåller såväl en Reproduktion av det Licensierade materialet som annat material.
1.5"Agent" avser den juridiska person som tecknar licensen enligt detta Avtal för tredje mans räkning.
1.6Med "Reproduktion" och "Reproducera" avses alla former av kopiering eller publicering av hela eller delar av Licensierat Material via samtliga medier och med samtliga metoder, samt förvrängning, modifiering, beskärning och manipulering av hela eller delar av Licensierat Material och framställning av material som härleds från eller innehåller Licensierat Material.
1.7Med "Användare" avses en anställd eller underleverantör till Licensinnehavaren som (i) laddar ner, manipulerar, redigerar, modifierar eller sparar den digitala fil som innehåller Licensierat Material, (ii) på annat sätt är direkt delaktig i det kreativa arbetet genom utnyttjande av Licensierat Material eller (iii) använder Licensierat Material i eget härlett material.

2. Beviljande av rättigheter. Följande gäller i enlighet med villkoren i detta Avtal:
2.1Getty Images ger Licensinnehavaren en evig, icke-exklusiv, icke överförbar, icke vidarelicensieringsbar, global rätt att Reproducera Licensierat Material som identifieras i Fakturan obegränsat antal gånger i samtliga medier för alla andra ändamål än sådana som identifieras som förbjudna enligt punkt 3 i detta Avtal.
2.2Licensinnehavaren får låta sina underleverantörer (inklusive Agent) Reproducera det Licensierade Materialet för upprättande av Licensinnehavarens Verk, förutsatt att dessa underleverantörer åtar sig att uppfylla bestämmelserna i detta Avtal.
2.3Licensinnehavaren har rätt att lagra Licensierat Material i ett digitalt bibliotek, en nätverkskonfiguration eller ett liknande arrangemang i syfte att underlätta för anställda, partners och kunder att se det Licensierade Materialet, under förutsättning att antalet Användare inte överstiger tio (10). Om antalet Användare är fler än tio (10) måste Licensinnehavaren teckna ytterligare platslicenser innan materialet får börja användas.

3. Begränsningar.
3.1Licensinnehavaren får inte: (i) göra Licensmaterialet tillgängligt (separat från Licensinnehavarens Verk) i något medium som är åtkomligt för andra personer än behöriga Användare, eller (ii) göra Licensmaterialet tillgängligt på något sätt som avser tillåtelse eller inbjudan till tredje part att ladda ner, extrahera, vidaredistribuera eller få åtkomst till Licensmaterialet som fristående fil.
3.2Licensinnehavaren får inte, utan Getty Images föregående skriftliga godkännande samt betalning av ytterligare Licensavgifter: (i) införliva det Licensierade Materialet i en elektronisk mall avsedd att Reproduceras av tredje part i elektroniska produkter eller trycksaker, eller (ii) använda eller visa det Licensierade Materialet på webbplatser eller i andra media som föranleder eller inbegriper försäljning, licensiering eller annan distribution av "on demand"-produkter (dvs. produkter för vilka det Licensierade Materialet väljs av tredje part och produkterna i fråga skräddarsys på beställning), inkluderat men inte begränsat till vykort, muggar, t-tröjor, kalendrar, affischer, skärmsläckare eller skrivbordsbakgrunder på mobiltelefoner eller liknande föremål.
3.3Licensinnehavaren får inte uttryckligen eller underförstått falskeligen framställa sig som den ursprungliga skaparen av ett visuellt verk varav en väsentlig del av dess konstnärliga delar härrör från Licensmaterialet, och får heller inte tillgängliggöra Licensmaterialet i form av konsttryck.
3.4Licensierat material ska inte införlivas i logotyp, firmanamn, varumärke eller servicemärke utan föregående skriftliga samtycke från Getty Images.
3.5Om Licensierat Material som avbildar en modell eller egendom används i situationer som skäligen kan betraktas som osmickrande eller otillbörligt kontroversiella, måste Licensinnehavaren i förekommande fall tillfoga en anmärkning om att: (i) Licensierat Material endast används i illustrerande syfte samt att (ii) eventuella personer som avbildas i det Licensierade Materialet är modeller.
3.6Pornografisk, ärekränkande eller annan olaglig användning av Licensierat Material är strikt förbjuden, såväl direkt som i samband med eller vid sidan av annat material eller innehåll. Licensinnehavaren ska också följa alla tillämpliga regler och/eller branschnormer.
3.7Även om ansträngningar har gjorts för att på ett korrekt sätt fånga innehållet av det Licensierade Materialet och för att tillhandahålla annan information (inkluderat metadata) i samband med detsamma, lämnar Getty Images ingen garanti för riktigheten av sådan information.
3.8Om Agenten licensierar Licensierat Material för en Licensinnehavares räkning, garanterar Agenten härmed att: (i) Agenten är behörig att handla som agent för Licensinnehavarens räkning och har giltig fullmakt och behörighet att binda Licensinnehavaren till detta Avtal och (ii) om Licensinnehavaren därefter tvistar om nämnda fullmakt eller behörighet, ansvarar Agenten för eventuella brister från Licensinnehavarens sida vad gäller uppfyllandet av villkoren i detta Avtal. Inget under denna punkt 3.8 ska undanta Agenten från dennes skyldighet att betala Licensavgift till Getty Images.
3.9Om Licensinnehavarens Verk Reproduceras på en webbplats ska Licensinnehavaren publicera villkor på webbplatsen om förbud mot nedladdning, vidarepublicering, nyutgivning, vidareföring, reproduktion eller annan användning av det Licensierade materialet som fristående fil.
3.10Om Licensmaterialet Reproduceras i sociala media eller på en annan webbplats som tillhör tredje part, ska (i) rättigheterna som beviljas häri automatiskt återkallas i händelse av att tredjepartswebbplatsen försöker utnyttja påstådda rättigheter till Licensmaterialet i strid med villkoren i detta Avtal, och (ii) i sådant fall Licensinnehavaren, på begäran av Getty Images, ta bort allt Licensmaterial från sådan plattform eller webbplats.
3.11Licensierat Material som anges vara ”Available for Editorial Uses” (tillgängligt för redaktionellt bruk) får ej användas för något kommersiellt, kampanj-, rekommenderande, reklam- eller säljfrämjande syfte. Förtydligande: Inom ramen för detta Avtal avser ”Available för Editorial Uses” användning i samband med händelser som har nyhetsvärde eller är av allmänt intresse.

4. Källa och immateriella rättigheter.
4.1Upphovsrätt. Ingen äganderätt eller upphovsrätt till någon del av det Licensierade Materialet överlåts till Licensinnehavaren genom beviljandet av licensen i detta Avtal. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Avtal ger Getty Images Licensinnehavaren ingen rätt eller licens till Licensierat Material, vare sig uttryckligen eller underförstått. Licensinnehavaren har ej rätt att hävda rätt till ersättning från en upphovsrättsorganisation avseende fotokopiering, digital kopiering eller annan sekundär användning av Licensierat Material som ingår i ett Licensinnehavarens Verk.
4.2Varumärken. I samband med användning av "Getty Images" eller någon annan av Getty Images eller dess partners firmanamn, varumärke, logotyper eller tjänstemärken, inkluderat namn på alla samlingar av Licensierat Material ("Märken") bekräftar och samtycker Licensinnehavaren till att (i) sådana märken är och ska förbli Getty Images eller dess partners egendom, (ii) förutom då det uttryckligen krävs för att uppfylla skyldigheter om källhänvisning enligt detta Avtal, ska Licensinnehavaren inte ha någon rätt att använda Märkena och (iii) Licensinnehavaren ska varken nu eller i framtiden bestrida giltigheten hos Getty Images Märken.
4.3Källhänvisning för foton. Allt Licensierat Material som används i ett redaktionellt sammanhang ska innefatta följande källhänvisning till det Licensierade Materialet: "[fotografens namn]/[samlingens namn]/Getty Images" eller så som annars visas på Getty Images webbplats. Om Licensinnehavaren underlåter att införa källhänvisningen ska denne betala en extra avgift på upp till hundra procent (100 %) av Licensavgiften, efter Getty Images skönsmässiga bedömning. Ovan nämnda avgift ska tillämpas i tillägg till de andra rättigheter eller kompensationer som Getty Images kan ha rätt till enligt lag eller sedvanerätt.
4.4Källhänvisning för ljud- och bildproduktioner. Om Licensierat Material används i en ljud- eller bildproduktion antingen i redaktionellt eller icke-redaktionellt sammanhang och källhänvisning är överenskommen med andra leverantörer av Licensierat Material, ska källhänvisningen, när det är tekniskt möjligt, vara i samma storlek och ha jämförlig placering till sådan(a) källhänvisning(ar), väsentligen på följande sätt" "[film] [bilder] tillhandahållna av [samlingens namn]/Getty Images".
4.5Anmälan om överträdelser. Licensinnehavaren ska omedelbart meddela Getty Images om denne blir varse eller misstänker att tredje part, som har fått åtkomst till Licensierat Material genom Licensinnehavaren, använder det Licensierade Materialet helt eller delvis felaktigt, eller om tredje part gör intrång i någon av Getty Images immateriella rättigheter vilket inkluderar, men inte är begränsat, till Märken och upphovsrätt.

5. Garanti och ansvarsfriskrivning.
5.1Getty Images garanterar att: i) det Licensierade Materialet är fritt från defekter i material och utförande under trettio (30) dagar räknat från leveransdatum (Licensinnehavarens enda gottgörelse vid brott mot denna garanti består av att det Licensierade Materialet ersätts), (ii) Getty Images har alla nödvändiga rättigheter och behörighet att ingå och verkställa detta Avtal, (iii) Licensinnehavarens användning av det Licensierade Materialet sker i enlighet med detta Avtal och i den form det levererats av Getty Images (dvs. utan att Licensinnehavaren gör några modifieringar, överlägg eller fokusändringar) inte gör intrång i (A) någon upphovsrätt eller ideell rätt eller (B), med undantag av Licensierat Material som identifieras som ”Available for Editorial Uses”, något varumärke eller annan immateriell rättighet och inte kränker någon rätt till integritet eller rätt till offentlighet samt (iv), med undantag för Licensierat Material som identifieras som ”Available for Editorial Uses”, alla nödvändiga modell- och egendomsreleaser för användning av det Licensierade Material som godkänns under detta Avtal har införskaffats. Licensinnehavaren skall hållas ansvarig för betalning av alla belopp som kan utgå i enlighet med, såväl som efterlevnaden av alla andra villkor i, alla tillämpliga kollektivavtal (t.ex. Screen Actors Guild i USA) till följd av Licensinnehavarens användning av det Licensierade Materialet. Licensinnehavaren bekräftar att inga releaser föreligger för Licensierat Material som identifieras som ”Available for Editorial Uses” och att vissa jurisdiktioner tillhandahåller skydd mot att en persons bild, avbild eller egendom används för kommersiella syften när personen inte har tillhandahållit sådan release. För Licensierat Material som identifieras som ”Available for Editorial Uses” beviljar Getty Images inte några rättigheter och lämnar inga garantier med avseende på användning av namn, personer, varumärken, produktutseende, logotyper, registrerad design eller konstverk eller arkitektur som avbildas däri. I sådana fall har Licensinnehavaren ensam hela ansvaret för att fastställa om release(r) är nödvändig(a) i samband med föreslagen användning av Licensierat Material som identifieras som ”Available for Editorial Uses” och är ansvarig för att skaffa sådan(a) release(r) eller för underlåtenheten att skaffa nödvändig(a) release(r).
5.2GETTY IMAGES LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM LICENSIERAT MATERIAL OCH LEVERANSKANALER, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT LICENSINNEHAVAREN ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FÖR IDEELLA, SÄRSKILDA; INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM ÄR EN FÖLJD AV ÄNDRINGAR I DET LICENSIERADE MATERIALET SOM GÖRS AV LICENSINNEHAVAREN ELLER SAMMANHANGET I VILKET DET LICENSIERADE MATERIALET ANVÄNDS I LICENSINNEHAVARENS VERK.

6. Skadestånd.
6.1Förutsatt att Licensierat Material endast används i enlighet med detta Avtal och Licensinnehavaren inte på något annat sätt bryter mot detta avtal, är Licensinnehavarens enda möjlighet till kompensation för eventuellt brott mot utfästelserna och garantierna som anges i punkterna 5.1 (ii)-(iv) ovan att Getty Images ska, i enlighet med villkoren i punkt 5.2 ovan och punkt 6.3 nedan, försvara, ersätta och hålla Licensinnehavaren och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller kontrollerade dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, chefer och anställda skadelösa och fria från allt ansvar och alla utgifter (inkluderat rimliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från eller som är en följd av fordringsanspråk från tredje part ("Fordringsanspråk") avseende faktiska eller påstådda brott från Getty Images sida av dess garantier som anges i punkterna 5.1. (ii)-(iv) ovan. Getty Images ska inte ha något ansvar enligt denna punkt 6.1 för några fordringsanspråk som härrör från eller som är en följd av: (i) Licensinnehavarens ändring, övertäckning eller omfokusering av Licensierat Material om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan nämnda ändring, övertäckning eller omfokusering som har gjorts av Licensinnehavaren, (ii) sammanhanget i vilket det Licensierade Materialet används i Licensinnehavarens Verk, om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan sådant sammanhang, (iii) Licensinnehavarens brister i att fullfölja villkoren i detta Avtal, eller (iv) Licensinnehavarens fortsatta användning av Licensierat Material efter meddelande från Getty Images om, eller efter att Licensinnehavaren fått kännedom om, att Licensierat Material är föremål för ett anspråk om intrång i annans rättighet. Det föregående utgör Getty Images fullständiga skadeståndsskyldighet i enlighet med detta Avtal.
6.2Licensinnehavaren ska, i enlighet med villkoren i paragraf 6.3 nedan, försvara, gottgöra och hålla Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller styrda dotterbolag och respektive tjänstemän, ledningsgrupp och anställda skadeslösa samt fria från allt ansvar och alla utgifter (inklusive skäliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från fordringsanspråk från tredje part angående: (i) Licensinnehavarens användning av licensierat material utanför ramarna för detta avtal, (ii) något faktiskt eller påstått brott från Licensinnehavarens sida mot detta avtal eller (iii) Licensinnehavarens bristande införskaffande av eventuell release avseende Licensierat Material som angetts vara ”Available for Editorial Uses” när sådan release krävs.
6.3Den part som begär skadestånd i enlighet med punkt 6 ska omgående meddela motparten om sådant anspråk. Den skadeståndsskyldiga parten har rätt att efter eget gottfinnande svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella fordringsanspråk och rättstvister i vilka den skadeståndsberättigade parten ska samarbeta i den mån den skadeståndsskyldiga parten rimligen kan kräva det. Den part som begär skadestånd har rätt att på egen bekostnad delta i sådan rättstvist via ombud som utses av samma part. Den skadeståndsskyldiga parten ska inte vara ansvarig för rättegångskostnader och andra kostnader som har uppstått innan den andra parten har lämnat meddelande om anspråket för vilket skadestånd begärs.

7. Det Licensierade materialets skick. Licensinnehavaren ska undersöka att allt Licensierat Material är fritt från eventuella fel (såväl digitala som andra) innan Licensierat Material Reproduceras. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5.1 (i) ovan, ska Getty Images inte vara ansvarigt för direkta eller indirekta förluster eller skador som Licensinnehavaren eller tredje part lider som härrör från något fel eller påstått fel i Licensierat Material eller dess bildtext eller på något sätt från dess Reproduktion.

8. Elektronisk fakturering, ränta på förfallna fakturor. Licensinnehavaren och Agenten samtycker till att motta e-fakturor från Getty Images till den e-postadress som är kopplad till Licensinnehavarens och/eller Agentens konto hos Getty Images. Om Licensinnehavaren underlåter att betala Fakturan till fullo inom den tid som anges i Fakturan, har Getty Images rätt att påföra en serviceavgift på en och en halv procent (1,5 %) per månad, eller den lägre nivå som är tillåten i tillämplig lag, på det obetalda beloppet tills betalning inkommer.

9. Otillåten användning och uppsägning. All användning av Licensierat Material på sätt som inte uttryckligen godkänns i detta Avtal (inklusive men inte begränsat till, användning av Licensierat Material av fler än tio (10) användare utan extra platslicenser) utgör ett upphovsrättsintrång och ger Getty Images rätt att åberopa alla tillämpliga rättigheter och all rätt till kompensation i enlighet med internationella upphovsrättslagar. Licensinnehavaren ska ansvara för alla eventuella skadeståndsanspråk som härrör från sådant upphovsrättsintrång, inklusive eventuella fordringsanspråk från tredje part. Dessutom, och utan att det påverkar Getty Images övriga rättigheter till kompensation enligt detta Avtal, förbehåller sig Getty Images rätt att debitera, och Licensinnehavaren samtycker till att betala, en avgift motsvarande fem (5) gånger Getty Images standardlicensavgift för obehörigt användande av Licensierat Material. Getty Images förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal om Licensinnehavaren: (i) ingår Avtalet efter att ha mottagit meddelande från Getty Images om obehörigt användande av Licensierat Material, (ii) underlåter att betala Licensavgiften till fullo vid Fakturans förfallodatum, eller (iii) på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägningen måste Licensinnehavaren omedelbart: (I) upphöra med att använda det Licensierade Materialet och (II) förstöra eller, på Getty Images begäran, lämna tillbaka det Licensierade Materialet och, om Getty Images säger upp Avtalet med angivande av grund i detta Avtal, ska Licensinnehavarens Verk som är i dennes besittning eller kontroll lämnas tillbaka.

10. Övriga bestämmelser.
10.1Revision/Efterlevnadsintyg. Licensinnehavaren ska efter skäligt varsel skicka provexemplar av Reproduktioner av Licensierat Material till Getty Images, inkluderat genom att tillhandahålla Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla webbplatser eller plattformar med betaltjänster eller åtkomstbegränsat innehåll, där Licensierat Material Reproduceras. Dessutom kan Getty Images efter eget gottfinnande, antingen genom anställda eller tredje part, efter skäligt varsel genomföra revision av den del av Licensinnehavarens räkenskaper som är direkt kopplade till detta Avtal och användningen av Licensierat Material i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta Avtal. Om revisionen avslöjar en underbetalning från Licensinnehavaren till Getty Images, som uppgår till fem procent (5 %) eller mer av det belopp som Licensinnehavaren skulle ha betalat för tidsperioden som är föremål för revisionen ska Licensinnehavaren fullgöra betalningen till Getty Images och dessutom betala revisionskostnaderna. Om Getty Images skäligen anser att Licensierat Material används av fler än tillåtet antal Användare, eller att Licensierat Material används utanför ramarna för licensen enligt detta Avtal, ska Licensinnehavaren på begäran från Getty Images överlämna ett efterlevnadsintyg som undertecknats av en ledande befattningshavare hos Licensinnehavaren, i ett format som ska godkännas av Getty Images.
10.2Elektronisk lagring. I allt Licensierat Material som levereras till Licensinnehavaren i elektronisk form måste Licensinnehavaren behålla upphovsrättssymbolen, namnet "Getty Images", identifikationsnumret på Licensierat Material samt eventuell övrig information som ingår i den elektroniska fil som innehåller det ursprungliga Licensierade Materialet. Licensinnehavaren måste använda en säker brandvägg för att förhindra obehörig åtkomst till Licensierat Material.
10.3Upphävande. Efter meddelande från Getty Images eller när Licensinnehavaren får kännedom om att Licensierat Material kan vara föremål för ett anspråk på grund av intrång i annans rättigheter för vilken Getty Images kan vara ansvarigt, kan Getty Images kräva att Licensinnehavaren omedelbart och på egen bekostnad ska: (i) upphöra med att använda det Licensierade Materialet, (ii) radera eller ta bort det Licensierade Materialet från sina lokaler, datasystem och lager (elektroniska eller fysiska) och (iii) säkerställa att dess kunder gör detsamma. Getty Images ska utan kostnad förse Licensinnehavaren med jämförbart Licensierat Material (vars jämförbarhet ska avgöras av Getty Images i en skälig och kommersiell bedömning). Det Licensierade Materialet ska vara föremål för övriga villkor i detta avtal.
10.4Tillämplig lag och tvistelösning. Detta Avtal ska i alla avseenden lyda under lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Eventuella tvister som härrör från eller relaterat till detta Avtal eller dess verkställighet, eller affärsrelationen mellan parterna, ska avgöras slutligt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande. Skiljedomstolen ska bestå av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler för val av skiljeman som stadgas i amerikanska Commercial Rules of the American Arbitration Association ("AAA") eller International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") som är i kraft det datum då skiljedomsförfarandet inleds (Licensinnehavaren väljer efter eget godtycke tillämpliga regler). Skiljeförfarandet ska äga rum i någon av följande jurisdiktioner (beroende på vilken som är närmast Licensinnehavaren): Seattle, Washington; New York, New York; Los Angeles, Kalifornien; London, England; Paris, Frankrike; Frankfurt, Tyskland; Tokyo, Japan; eller Singapore. Skiljedomförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska läggas fram och arkiveras på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Detta Avtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Vinnande part ska ha rätt att erhålla skäliga juridiska kostnader som har samband med den del av dess anspråk eller försvar som vunnits, och alla kostnader för motparten ska kvittas. Oaktat det ovanstående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga eller sedvanerättsliga åtgärder eller rättegångsförfaranden inför domstol i behörig jurisdiktion i syfte att inhämta interimistiskt beslut eller annat domstolsföreläggande mot Licensinnehavaren i den händelse att sådana åtgärder enligt Getty Images gottfinnande är nödvändiga eller önskvärda. Parterna samtycker till att eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga begränsande lagbestämmelser.
10.5Särskiljbarhet. Om ett eller flera av villkoren i detta Avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten hos övriga villkor förbli oförändrad. Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa.
10.6Avstående av rättigheter. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftligt avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta Avtal. Dröjsmål från endera parten att åberopa sina rättigheter eller sin rätt till kompensation kan inte betraktas som avstående från sådana rättigheter eller rätt till kompensation. Endera parts enskilda utövande eller delvis utövande av sådana rättigheter eller rätt till kompensation utesluter inte andra eller ytterligare åberopande av rättigheterna eller rätt till kompensation. Avstående av en rättighet eller rätt till kompensation vid ett givet tillfälle kan inte betraktas som hinder för eller avstående från rättigheter eller rätt till kompensation vid ett annat tillfälle.
10.7Fullständigt avtal. Detta Avtal är avsett för Getty Images företagskunder och det innehåller samtliga villkor i Licensavtalet. Inga bestämmelser eller villkor kan läggas till eller tas bort förutom om de görs skriftligen och accepteras skriftligen av en behörig representant för respektive part eller om de publiceras elektroniskt av Getty Images och accepteras skriftligen av en av Licensinnehavarens behöriga representanter. I händelse av konflikt mellan villkoren i detta Avtal och villkor i andra inköpsorder eller annan kommunikation från Licensinnehavaren, ska villkoren i detta Avtal ha företräde.
10.8Skatter. Alla Licensavgifter anges exklusive skatt för försäljning, användning, källskatter eller andra överlåtelseskatter som är Licensinnehavarens eller Agentens ansvar (i tillämpliga fall).
10.9Getty Images licensbolag. Det bolag som beviljar en licens enligt detta Avtal ska bestämmas av Licensinnehavarens fakturaadress eller i förekommande fall Agentens fakturaadress, enligt följande:

LICENSINNEHAVARENS/AGENTENS ADRESS:GETTY IMAGES LICENSGIVARE (ADRESS):
StorbritannienGetty Images (US), Inc (USA)
SpanienGetty Images Sales Spain SL (Spanien)
PortugalGetty Images Sales Portugal, Unipessoal, Lda. (Portugal)
AustralienGetty Images Sales Australia Pty Limited (Australien)
Nya ZeelandGetty Images Sales New Zealand Limited (Nya Zeeland)
MalaysiaGetty Images Malaysia Sdn Bhd (Malaysia)
ThailandGetty Images Digital (Thailand) Ltd (Thailand)
HongkongGetty Images Sales Hong Kong Limited (Hong Kong)
SingaporeGetty Images Sales Singapore Pte Limited (Singapore)
JapanGetty Images Sales Japan GK (Japan)
IndienGetty Images Media India Pvt Ltd (India)
Förenade Arabemiraten, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, JemenGetty Images Middle East FZ LLC (Förenade Arabemiraten)
TurkietGetty Images Turkey Medya Hizmetleri Ltd Şti. (Turkiet)
Alla andra länderGetty Images International (Irland)

©2015 Getty Images. Med ensamrätt.

Getty Images Licensavtal för förhandsvisning av filer för förhandslayout och videomaterial

DETTA ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG ("LICENSINNEHAVAREN"), OCH ETT DOTTERBOLAG TILL GETTY IMAGES, INC. ("GETTY IMAGES"). AVTALET AVSER LICENSER SOM UTFÄRDATS ONLINE OCH AV LOKALA SÄLJREPRESENTANTER OCH OMFATTAR LEVERANS AV LICENSIERAT MATERIAL ONLINE, DIGITALT OCH ANALOGT (FYSISKT) ("AVTALET").

1. Beviljande av licens. Getty Images beviljar dig, för en period om trettio (30) dagar, en icke-exklusiv, icke-underlicensierbar och icke-överlåtbar rätt att använda den förhandsgranskningsfil för bild och/eller film som du har valt samt eventuella härledda verk eller kopior (tillsammans betecknade "Licensierat Material"), på din persondator och, i fråga om film, i test-, exempel-, förhandslayout- eller råklippningsmaterial för utvärdering. Licensierat Material får endast användas i material för personligt, icke-kommersiellt bruk och testning eller exempelanvändning, inbegripet förhandslayouter och layouter.

2. Begränsningar.
2.1Licensierat Material får inte användas i något slutligt material som distribueras inom ditt företag eller något material som distribueras utanför ditt företag eller till allmänheten, inkluderat men inte begränsat till reklam- och marknadsföringsmaterial eller i något onlinesystem eller annat system för elektronisk distribuering (med undantag för att du får överföra förhandslayouter digitalt eller elektroniskt till dina kunder för granskning) och får inte distribueras separat eller individuellt, och inga rättigheter får beviljas till Licensierat Material.
2.2En säkerhetskopia får göras av det Licensierade Materialet, men detta får endast användas om originalet av det Licensierade Materialet blir defekt, förstörs eller på annat sätt går oåterkalleligen förlorat. Med undantag för vad som specifikt fastställs i detta Avtal får Licensierat Material inte utlämnas eller kopieras genom att det till exempel infogas i ett skivbibliotek, en bildlagringsjukebox, en nätverkskonfiguration eller liknande anordning. Användning som är ärekränkande, pornografisk eller på annat sätt olaglig är förbjuden. Om Licensierade Material som avbildar en person används (i) på ett sätt som antyder att modellen förespråkar, använder eller har anknytning till en produkt eller tjänst, eller (ii) i samband med osmickrande eller kontroversiella ämnen, måste du trycka en anmärkning om att personen är en modell som används i illustrativt syfte.

3. Avgift för rättighetsskyddade stillbilder. Endast för rättighetsskyddat Licensierat Material i form av stillbilder gäller att om du efter 30 dagar inte har licensierat det Licensierade Materialet för slutanvändning i ett slutgiltigt projekt, kommer du att debiteras en serviceavgift för förhandslayout till ett belopp på etthundrafemtio dollar (150 USD) eller ett belopp i lokal valuta som Getty Images från tid till annan kan tillämpa. Om du under 30-dagarslicensperioden för förhandslayout licensierar sådant rättighetsskyddat Licensierat Material i form av stillbilder för slutanvändning i ett slutgiltigt projekt och inte avbryter licensen därefter, kommer du inte att debiteras serviceavgiften för förhandslayout. Betalningen av serviceavgift för förhandslayout gäller endast för förhandslayoutanvändning under 30-dagarslicensperioden och ger dig ingen rätt till ytterligare användning av det Licensierade Materialet vare sig före eller efter utgången av de 30 dagarna.

4. Avgift för åtkomst till film. När du har laddat ner Licensierat Material i form av film debiteras du en icke-återbetalningsbar serviceavgift för åtkomst på etthundrafemtio dollar (150 USD) eller ett belopp i lokal valuta som Getty Images från tid till annan kan tillämpa.

5. Ytterligare tillgängliga rättigheter. Om du är osäker på dina användningsrättigheter enligt detta Avtal eller vill använda det Licensierade Materialet på ett sätt som inte tillåts i detta Avtal (t.ex. online eller som en del av en kampanj eller produkt) ber vi dig att kontakta ditt lokala Getty Images-kontor.

6. Garanti. Getty Images garanterar att den digitala kopian av det Licensierade Materialet i den form du har laddat ner den är fri från material- och tillverkningsfel under 30 dagar från leverans. Den enda och uteslutande rätten till kompensation vid brott mot den nämnda garantin är utbyte av den digitala kopian av Licensierat Material. GETTY IMAGES LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier, och du kan dessutom ha andra rättigheter som kan variera mellan olika stater eller jurisdiktioner. VARKEN GETTY IMAGES ELLER NÅGON AV DERAS BILDPARTNER HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN DENNA LICENS ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

7. Allmänt. Alla rättigheter till det Licensierade Materialet tillhör Getty Images och/eller deras bildpartner och skyddas av amerikanska upphovsrättslagar, bestämmelser i internationella fördrag och andra tillämpliga lagar. Getty Images och deras bildpartner behåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas genom detta Avtal. Den licens som ingår i detta Avtal upphör automatiskt utan meddelande från Getty Images vid utgången av 30-dagarslicensperioden för förhandslayout eller tidigare om du underlåter att uppfylla villkoren i detta Avtal. Efter upphörandet måste du omedelbart sluta använda Licensierat Material och antingen förstöra eventuellt digitalt Licensierat Material eller återlämna Licensierat Material och alla kopior till Getty Images.

GETTY IMAGES LICENSAVTAL FÖR MUSIK


DETTA AVTAL ("AVTALET") TRÄFFAS MELLAN DIG ("LICENSINNEHAVAREN") OCH ETT DOTTERBOLAG TILL GETTY IMAGES, INC. ("GETTY IMAGES"). GETTY IMAGES SAMARBETSPARTNER IDENTIFIERAS I PARAGRAF 12.9 NEDAN OCH KOMMER ATT VARA DEN PART SOM INGÅR DETTA AVTAL ("GETTY IMAGES") MED LICENSINNEHAVAREN. AVTALET AVSER LICENSER SOM UTFÄRDATS ONLINE OCH AV LOKALA SÄLJREPRESENTANTER OCH DET OMFATTAR LEVERANS AV LICENSMATERIAL ONLINE, DIGITALT OCH ANALOGT (FYSISKT). GENOM ATT BESTÄLLA EN LICENS, BEKRÄFTAR LICENSINNEHAVAREN, OCH AGENTEN OM DET FINNS NÅGON, ATT DENNE HAR RÄTTSKAPACITET ATT INGÅ AVTAL ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

Senast uppdaterat: juni 2014

1. Definitioner. Följande termer har nedanstående betydelse:
1.1 "Ljudprodukter" avser alla produkter i alla nu kända eller hädanefter utarbetade format eller medier, som endast rymmer Licensmaterialet eller endast annan musik, inkluderat men inte begränsat till cd-skivor, kassetter, grammofonskivor och digitala nedladdningar.
1.2 "Avtalsbrott" avser alla brott mot, eller underlåtelse att uppfylla, utfästelser, garantier, bestämmelser eller överenskommelser som gäller enligt detta Avtal.
1.3 "Sända" avser att, på egen hand eller genom att låta någon annan, framföra, sända (t.ex. i tv eller radio), överföra, strömma, visa eller distribuera det Synkroniserade Licensmaterialet.
1.4 "Rättighetsorganisation" avser varje rättighetsorganisation (t.ex. ASCAP, SOCAN eller STIM) som samlar in och administrerar royaltybetalningar eller liknande ersättning för dem som publicerar, skriver och framför musik.
1.5 "Kopiera" avser att duplicera eller på annat sätt göra kopior av Verket i den enda avsikten att Sända Verket.
1.6 "Redigera" avser Licensinnehavarens användning av mindre än hela Mastern, inbegripet redigering, loopning, förbättring eller ändring av Mastern, förutsatt att sådan ändring (i) inte ändrar grundegenskaperna hos den del av Mastern som används, och (ii) inte ger upphov till äganderätt eller äganderättsanspråk, inklusive upphovsrätt, för Licensinnehavarens del till den resulterande redigerade inspelningen eller kompositionen.
1.7 "Licensmaterialet" avser de ljudinspelningar ("Masters") och musikkompositioner, inklusive sångtext, som ingår i de Masters ("Kompositioner") som erbjuds för licensiering av Getty Images och som väljs för användning av Licensinnehavaren (Masters och Kompositioner som väljs på detta sätt benämns gemensamt "Licensmaterialet"). Hänvisningar i Avtalet till Licensmaterialet ska avse såväl enskilda delar av Licensmaterialet som Licensmaterialet i sin helhet.
1.8 "Licensinnehavare" avser den fysiska eller juridiska person som köper en licens enligt detta Avtal samt, om detta särskilt anges under inköpsprocessen eller i fakturan, den fysiska eller juridiska person för vars räkning licensen köps.
1.9 "Licensinnehavarens verk" avser den produktion, det program eller annat projekt som innefattar det Synkroniserade Licensmaterialet.
1.10 "Medier" avser, om inte annat fastställs under Rättigheter och förbehåll, alla nu kända eller härefter uppkomna medier.
1.11 Med "Agent" avses en juridisk person som tecknar licensen enligt detta Avtal för tredje mans räkning.
1.12 Med "Rättigheter och förbehåll" avses information som är tillgänglig för Licensinnehavaren vid tidpunkten för val av Licensmaterial, antingen: (i) som medföljer Licensmaterialet på någon webbplats där Licensmaterialet erbjuds för licensiering (inbegripet alla delar av inköpsprocessen); (ii) på fakturor och beställningskvitton, och (iii) i annan skriftlig kommunikation som medföljer Licensmaterialet. Sådana Rättigheter och förbehåll kan inkludera, utan begränsning, en beskrivning av Licensmaterialet, tillåtet användningsområde, territorium eller andra förbehåll avseende användningen som är tillämpliga på det valda Licensmaterialet, samt priset för licensen för Licensmaterialet ("Licensavgiften"). Rättigheter och förbehåll utgör en del av detta Avtal och alla hänvisningar till Avtalet ska inkludera samtliga Rättigheter och förbehåll.
1.13 "Royaltyfritt licensierat material" avser allt Licensmaterial från SoundExpress, Sound Effects från Getty Images eller andra royaltyfria (eller RF) musiksamlingar som anges i Rättigheter och förbehåll. "RM Licensierat material" avser allt Licensmaterial som inte är Royaltyfritt licensierat material.
1.14 "Synkronisera" avser att koppla och/eller synkronisera, arrangera, spela in, återinspela, transkribera, ändra eller redigera Licensmaterialet endast tillsammans med tillåten användning.
1.15 "Synkroniserat Licensmaterial" avser Licensmaterial som har kopplats och/eller Synkroniserats, arrangerats, spelats in, återinspelats, transkriberats, ändrats eller redigerats endast tillsammans med tillåten användning.


2. Licensbeviljande. Följande gäller i enlighet med villkoren i detta Avtal:
2.1Royaltyfritt licensierat material. Getty Images beviljar Licensinnehavaren en omedelbar, evig, global, icke-exklusiv, icke vidarelicensieringsbar och icke-överlåtbar rätt, inklusive alla mekaniska och framföranderättigheter (endast i enlighet med paragraf 6.2 nedan), att använda, Redigera och Synkronisera det Royaltyfria licensierade materialet som anges i fakturan, och att Kopiera och Sända det Synkroniserade Royaltyfria licensierade materialet i media, ett obegränsat antal gånger, för alla andra ändamål än sådana som uttryckligen identifieras som förbjudna i paragraf 3 nedan.
2.2RM Licensierat material. Getty Images beviljar Licensinnehavaren en icke-exklusiv, icke vidarelicensieringsbar och icke-överlåtbar rätt att använda, Redigera och Synkronisera RM Licensierat material som anges i fakturan, och att Kopiera och Sända det Synkroniserade RM Licensierade materialet, i media, strikt i enlighet med användningen, medier, giltighetstid, territoriet och andra förbehåll som anges i Rättigheter och förbehåll och i paragraf 3 nedan. Licensinnehavaren får använda Licensmaterialet i godtycklig produktionsprocess enligt behov för den avsedda användningen som anges i Rättigheter och förbehåll. Licensinnehavaren får använda det Synkroniserade RM Licensierade materialet som en del av Licensinnehavarens verk (d.v.s. endast i sammanhanget) för att marknadsföra eller göra reklam för detsamma, förutsatt att det RM Licensierade materialet inte separeras från Licensinnehavarens ursprungliga verk. All användning av RM Licensierat material utanför Licensinnehavarens verk kräver en separat licens. De rättigheter som upplåts här kan, som närmare beskrivs i paragraf 5 nedan, omfattas av rättigheter som innehas av Rättighetsorganisationer.
2.3 Licensrättigheterna ovan kan utövas av Licensinnehavarens underleverantörer (inklusive Agent) för upprättande av Licensinnehavarens verk, förutsatt att nämnda underleverantörer samtycker till att respektera villkoren i detta Avtal. Licensinnehavaren kan licensiera och/eller överlåta Licensinnehavarens verk (men inte till något Licensmaterial i verket) som del av en eventuell distributionsprocess som krävs eller är lämplig i samband med det användningsområde som anges i Rättigheter och förbehåll, endast som en del av sådan process.


3. Licensbegränsningar.
3.1 Licensinnehavaren får inte: (i) göra Licensmaterial tillgängligt, eller sälja, licensiera eller distribuera Licensinnehavarens verk, på ett sätt som avser att tillåta tredje part att hämta, extrahera, vidaredistribuera eller komma åt Licensmaterialet som en fristående fil; (ii) införliva Licensmaterialet i en elektronisk mall avsedd att Kopieras av tredje part, inklusive men inte begränsat till, i en produkt eller tjänst som gör att slutanvändare kan skapa soundtrack, i ett system som säljer vidare produkter som införlivar Licensmaterialet, eller i några mediaverktyg för att "bygga själv"; eller (iii) använda eller visa Licensmaterialet på webbplatser eller i andra medier som föranleder eller inbegriper försäljning, licensiering eller annan distribution av "on demand"-produkter (t.ex. produkter där Licensmaterialet väljs av en tredje part och kan anpassas till en produkt som parten beställer), inklusive men inte begränsat till, elektroniska hälsningskort, rösthälsningar, ringsignaler, multimediaalbum eller presentationer, eller liknande föremål.
3.2 Ingenting i detta Avtal ska ses som en upplåtelse av en rätt, eller i övrigt givandes någon rätt, för Licensinnehavaren att tillverka, distribuera eller sälja Ljudprodukter.
3.3 Ingenting i detta Avtal ska ses som en upplåtelse av en rätt, eller i övrigt givandes någon rätt, för Licensinnehavaren att använda något Licensmaterial som signaturmelodi för ett program eller annan produktion eller att använda titeln eller sångtexten till Licensmaterial separat från Licensmaterialet. Sådan användning får endast ske efter förhandling med och betalning av en tilläggsavgift till Getty Images.
3.4 Licensmaterialet får inte införlivas i logotyp, varumärke eller servicemärke utan föregående skriftligt samtycke från Getty Images.
3.5 Ärekränkande eller annan olaglig användning av Licensmaterialet är strikt förbjuden, såväl direkt som i samband med eller vid sidan av annat material eller innehåll. Licensinnehavaren ska också följa alla tillämpliga regler och/eller branschnormer.
3.6 Licensierat Material ska inte användas i strid med Rättigheter och Förbehåll.
3.7 Om Agenten licensierar Licensierat Material för en Licensinnehavares räkning, garanterar Agenten härmed att: (i) Agenten är behörig att handla som agent för Licensinnehavarens räkning och har giltig fullmakt och behörighet att binda Licensinnehavaren till detta Avtal och (ii) om Licensinnehavaren därefter tvistar om nämnda fullmakt eller behörighet, ansvarar Agenten för eventuella brister från Licensinnehavarens sida vad gäller uppfyllandet av villkoren i detta Avtal. Inget under paragraf 3.7 ska undanta Agenten från dennes skyldighet att betala Licensavgift till Getty Images.
3.8 Licensinnehavaren får inte uttryckligen eller underförstått falskeligen framställa sig som den ursprungliga skaparen av ett verk varav en väsentlig del av dess konstnärliga delar härrör från Licensmaterialet.
3.9 I anslutning till tillåten Kopiering eller Sändning av Licensinnehavarens verk på webbplats(er) ska Licensinnehavaren publicera villkor på sådan(a) webbplats(er) som förbjuder nedladdning, ompublicering, överföring, reproduktion eller annan användning av Licensmaterialet som en fristående fil.
3.10 I anslutning till tillåten användning på sociala media eller annan webbplats som tillhör tredje part, ska Licensinnehavarens rättigheter till sådan tillåten användning automatiskt återkallas i händelse av att tredjepartswebbplatsen försöker utnyttja påstådda rättigheter till Licensmaterialet i strid med villkoren i detta Avtal; och i sådant fall ska Licensinnehavaren, på begäran av Getty Images, ta bort allt Licensmaterial från sådan plattform eller webbplats.


4. Källhänvisning för musik. Om Licensmaterialet används i en ljud- eller bildproduktion där källhänvisning är överenskommen med andra leverantörer av licensierat material, ska källhänvisningen, när det är tekniskt möjligt, vara i samma storlek och ha jämförlig placering till sådan(a) källhänvisning(ar), väsentligen på följande sätt: "[Artistens namn]/[Referens till särskild samling, i tillämpliga fall]/Getty Images" eller på annat sätt som meddelas av Getty Images.

5. Betalning till Rättighetsorganisationer. Med undantag för vad som fastställts nedan i paragraf 6.2 gällande Royaltyfritt licensierat material, ska ingenting i detta Avtal anses utgöra ett avstående från avgifter som, genom den användning av Licensmaterialet som avses i detta Avtal, utgår till relevanta Rättighetsorganisationer eller föreningar. I anslutning till användning av RM Licensierat material åtar sig Licensinnehavaren att, till alla relevanta Rättighetsorganisationer i alla delar av territoriet där Licensinnehavarens verk ska Sändas eller reproduceras, inge, samt att anvisa tredje part som förvärvar rättigheter till Licensinnehavarens verk att inge, sådana handlingar (inklusive s.k. cue sheets) samt i övrigt vidta sådana åtgärder som krävs enligt branschpraxis för att möjliggöra för Rättighetsorganisationerna att övervaka och administrera sådana avgifter för framföranderättigheter och mekaniska rättigheter som utgår till innehavare av upphovsrätten till Licensmaterial som ingår i Licensinnehavarens verk. Cue sheets och liknande dokument som skickas till Rättighetsorganisationer måste innehålla fullständig och korrekt information, inklusive korrekt Getty Images-specifik titel som skapas av Getty Images Music Cue Sheet Tool som finns på http://cuesheet.pumpaudio.com (eller efterföljande URL-adress).

6. Garanti och ansvarsfriskrivning.
6.1 Getty Images garanterar att: (i) Licensmaterialet är fritt från material- och tillverkningsfel i trettio (30) dagar från leveransen (Licensinnehavarens enda och exklusiva ersättning för brott mot denna garanti är utbyte av Licensmaterialet), (ii) det har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter att ingå och genomföra detta Avtal, (iii) Licensmaterialet spelades inte in under ett facks eller kollektivavtals jurisdiktion; och (iv) Licensinnehavarens användning av Licensmaterialet i dess ursprungsform, och vid användning i enlighet med detta Avtal, inte utgör intrång i någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt och rätt till integritet eller publicering. Även om ansträngningar har gjorts för att på ett korrekt sätt fånga innehållet av det Licensierade Materialet och för att tillhandahålla annan information (inkluderat metadata) i samband med detsamma, lämnar Getty Images ingen garanti för riktigheten av sådan information.
6.2 Utan hinder av vad som anges i paragraf 5 ovan, endast avseende Royaltyfritt licensierat material, ska det här Avtalet anses inkludera ett direkt beviljande till Licensinnehavaren att Kopiera och offentligt framföra det Royaltyfria licensierade materialet i territoriet, och ingen avgift som annars skulle utgå i samband med Kopiering eller offentligt framförande av det Royaltyfria licensierade materialet som avses i detta Avtal ska tas ut av Getty Images eller dess medarbetare. I Avtalet anges heller inga krav att Licensinnehavaren ska rapportera hur det Royaltyfria licensierade materialet används till Rättighetsorganisationer. Till främjande av det ovannämnda försäkrar och garanterar Getty Images att se till att de har alla rättigheter till Royaltyfritt licensierat material som krävs för att utfärda omedelbara licenser, inklusive alla framföranderättigheter, mekaniska rättigheter och liknande rättigheter, utan att vidare royalty ska betalas ut till Rättighetsorganisationer. Nämnda garanti omfattar inte: (a) avgifter som påläggs Licensinnehavaren (eller en Sändare av Licensinnehavarens verk) i enlighet med villkoren i en allmän licens eller annat skriftligt avtal mellan Licensinnehavaren (eller sådan Sändare) och en Rättighetsorganisation; (b) avgifter till följd av Licensinnehavarens användning av annat musikinnehåll tillsammans med Royaltyfritt licensierat material; eller (c) avgifter, pålagor eller annan ersättning, vars inkassering delegeras exklusivt till en Rättighetsorganisation enligt lokala stadgar, oavsett medlemskap, eller något avtalsmandat från någon av dem som skriver, komponerar och framför musik eller andra rättighetsinnehavare i det Royaltyfria licensierade materialet.
6.3GETTY IMAGES LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM LICENSIERAT MATERIAL OCH LEVERANSKANALER, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT LICENSINNEHAVAREN ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FÖR IDEELLA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM ÄR EN FÖLJD AV ÄNDRINGAR I DET LICENSIERADE MATERIALET SOM GÖRS AV LICENSINNEHAVAREN ELLER SAMMANHANGET I VILKET DET LICENSIERADE MATERIALET ANVÄNDS I LICENSINNEHAVARENS VERK.


7. Ersättning.
7.1 Under förutsättning att Licensmaterialet endast används i enlighet med detta Avtal och att Licensinnehavaren inte på annat sätt bryter mot detta Avtal, och som Licensinnehavarens enda kompensation för påstått eller faktiskt brott mot garantierna som anges i paragraf 6.1(ii)-(iv) och 6.2 ovan, ska Getty Images, i enlighet med villkoren i paragraf 6.3 ovan och paragraf 7.3 nedan, försvara, ersätta och hålla Licensinnehavaren och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller styrda dotterbolag och deras respektive styrelse, ledning och anställda skadelösa och fria från ansvar och kostnader (inklusive skäliga ombudsarvoden) som härrör från eller har samband med fordringsanspråk från tredje part ("Fordringsanspråk") med avseende på faktiska eller påstådda brott från Getty Images sida mot de garantier som anges i paragraf 6.1(ii)-(iv) eller 6.2 ovan. Getty Images ska inte ha något ansvar enligt denna paragraf 7.1 för några Fordringsanspråk som härrör från eller är en följd av: (i) Licensinnehavarens ändring av Licensmaterialet, om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan att nämnda ändring hade gjorts av Licensinnehavaren; (ii) sammanhanget i vilket Licensmaterialet används i Licensinnehavarens verk, om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan sådant sammanhang; (iii) Licensinnehavarens oförmåga att uppfylla villkoren i detta Avtal; (iv) avgifter som påläggs Licensinnehavaren (eller Sändaren av Licensinnehavarens verk) i enlighet med villkoren i ett fackligt eller kollektivavtal enligt vilket Licensinnehavaren (eller sådan Sändare) är undertecknare, om inte sådana avgifter uppstår till följd av brott mot Getty Images ansvar i paragraf 6.1(iii) ovan; eller (v) Licensinnehavarens fortsatta användning av Licensmaterialet efter meddelande från Getty Images om, eller efter att Licensinnehavaren fått kännedom om, att Licensmaterialet är föremål för ett anspråk om överträdelse av annans rättighet. Det föregående utgör Getty Images fullständiga ersättningsskyldighet i enlighet med detta Avtal.
7.2 Licensinnehavaren ska, i enlighet med villkoren i paragraf 7.3 nedan, försvara, gottgöra och hålla Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller styrda dotterbolag och innehållsleverantörer och deras respektive styrelse, ledningsgrupp och anställda, skadeslösa samt fria från ansvar och utgifter (inklusive skäliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från fordringsanspråk från tredje part angående: (i) Licensinnehavarens användning av Licensmaterialet utanför ramarna för detta Avtal, eller (ii) faktiskt eller påstått brott mot detta Avtal från Licensinnehavarens sida.
7.3 Den part som begär ersättning i enlighet med paragraf 7 ska omgående meddela motparten om sådant anspråk. Den ersättningsskyldiga parten har rätt att efter eget gottfinnande svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella fordringsanspråk och tvister. Den ersättningsberättigade parten ska i sådant fall delta i försvaret av sagda fordringsanspråk eller tvist i den mån den ersättningsskyldiga parten rimligen kan kräva det. Den part som begär skadestånd ersättning har rätt att på egen bekostnad delta i sådan rättstvist via ombud som utses av samma part. Den ersättningsskyldiga parten ska inte vara ansvarig för rättegångskostnader och andra kostnader som har uppstått innan den andra parten har lämnat meddelande om anspråket för vilket ersättning begärs.


8. Det Licensierade materialets skick. Licensinnehavaren ska undersöka att allt Licensmaterial är fritt från eventuella fel (såväl digitala som andra) innan Licensmaterialet Kopieras. Utan att det påverkar tillämpningen av paragraf 6.1(i) ovan, ska Getty Images inte vara ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller skador som Licensinnehavaren eller tredje part lider som härrör från något fel eller påstått fel i Licensmaterialet eller dess bildtext eller på något sätt från dess Kopiering.

9. Avbokningsavgift för licens. Om Licensinnehavaren eller Agenten skriftligen begär uppsägning av detta Avtal inom 30 dagar från den dag då Licensinnehavaren eller Agenten mottog Licensmaterialet och nämnda Licensmaterial inte har använts av Licensinnehavaren, kan Getty Images säga upp Avtalet och kreditera Licensinnehavarens eller Agentens konto eller kreditkort enligt följande: (i) ett belopp på upp till 100 % av Licensavgiften kan krediteras om begäran mottas inom 7 dagar från det att Licensmaterialet togs emot, eller (ii) ett belopp på upp till 50 % av Licensavgiften kan krediteras om begäran mottas mellan 8 och 30 dagar från det att Licensmaterialet togs emot. I samtliga fall uttas en administrativ avgift på 50 USD (eller tillämpligt belopp i lokal valuta). Kreditering sker inte om begäran om uppsägning mottas efter 30 dagar från mottagandet av Licensierat Material. Inget under paragraf 9 ska gälla för avgifter för research, labb, tjänster eller abonnemang vilka ska betalas i enlighet med villkoren som anges på Fakturan och som inte är återbetalningsbara.

10. Elektronisk fakturering, ränta på förfallna fakturor. Licensinnehavaren och Agenten samtycker till att motta e-fakturor från Getty Images till den e-postadress som är kopplad till Licensinnehavarens och/eller Agentens konto hos Getty Images. Om Licensinnehavaren underlåter att betala Fakturan till fullo inom den tid som anges i Fakturan, har Getty Images rätt att påföra en serviceavgift på en och en halv procent (1,5 %) per månad, eller den lägre nivå som är tillåten i tillämplig lag, på det obetalda beloppet tills betalning inkommer.

11. Förbehåll av rättigheter. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts till Licensinnehavaren av Getty Images enligt detta Avtal, inklusive allt marknadsföringsmaterial eller annan egendom som ägs eller kontrolleras av Getty Images (inklusive men inte begränsat till produktionshårddiskar eller andra musiklicensieringssystem som tillhandahålls av Getty Images) är specifikt förbehållna Getty Images. Om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal ska ingenting häri anses som överlåtelse av några äganderättigheter till Licensinnehavaren, inklusive upphovsrätt till Licensmaterialet. Varje hårddisk eller annat system, tillsammans med varje anslutningskabel eller andra tillbehör som tillhandahålls Licensinnehavaren genom detta Avtal, är Getty Images egendom som ska återlämnas på begäran. Ingen användning av information eller äganderättsmaterial som ingår i en hårddisk eller annat system, inklusive metadata, ljudinspelningar, ljudeffekter och musikkompositioner, får ske utöver vad som följer av detta Avtal.

12. Övrigt.
12.1Obehörig användning och uppsägning. All användning av Licensmaterialet på ett sätt som inte uttryckligen är beviljat i detta Avtal eller i strid med något villkor i detta Avtal, utgör upphovsrättsintrång, vilket berättigar Getty Images att utöva alla rättigheter och använda alla rättsmedel enligt tillämplig upphovsrättslig lagstiftning. Getty Images förbehåller sig vidare rätten att ta ut, och Licensinnehavaren åtar sig att betala, en avgift motsvarande fem (5) gånger Getty Images standardlicensavgift för obehörigt användande av Licensmaterialet, utan att det ska påverka Getty Images övriga rättigheter till kompensation enligt detta Avtal. Getty Images förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal om Licensinnehavaren: (i) ingår Avtalet efter att ha mottagit meddelande från Getty Images om obehörigt användande av Licensierat Material, (ii) tillhandahåller oriktig information om avsedd användning av det Licensierade Materialet vid tidpunkten för Avtalets ingående, (iii) underlåter att betala Licensavgiften vid förfallodatumet eller (iv) på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägningen måste Licensinnehavaren omedelbart: (I) upphöra med att använda det Licensierade Materialet och (II) förstöra eller, på Getty Images begäran, lämna tillbaka det Licensierade Materialet och, om Getty Images säger upp Avtalet med angivande av grund i detta Avtal, ska Licensinnehavarens Verk som är i dennes besittning eller kontroll lämnas tillbaka.
12.2Revision/Efterlevnadsintyg. Licensinnehavaren ska efter skäligt varsel skicka provexemplar av Kopior eller Licensinnehavarens verk till Getty Images, inklusive genom att tillhandahålla Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla webbplatser eller plattformar med betaltjänster eller åtkomstbegränsat innehåll, där Licensmaterialet finns Kopierat eller Sänds. Dessutom kan Getty Images efter eget gottfinnande, antingen genom anställda eller tredje part, efter skäligt varsel genomföra revision av den del av Licensinnehavarens räkenskaper som är direkt kopplade till detta Avtal och användningen av Licensierat Material i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta Avtal. Om revisionen avslöjar en underbetalning från Licensinnehavaren till Getty Images, som uppgår till fem procent (5 %) eller mer av det belopp som Licensinnehavaren skulle ha betalat för tidsperioden som är föremål för revisionen, ska Licensinnehavaren fullgöra betalningen till Getty Images och dessutom betala revisionskostnaderna. Om Getty Images har rimliga skäl att anta att Licensmaterialet används utanför ramen för den licens som beviljas i detta Avtal, ska Licensinnehavaren, på Getty Images begäran, tillhandahålla ett intyg om efterlevnad av Avtalet som ska vara undertecknat av en behörig representant för Licensinnehavaren, på ett sätt som ska godkännas av Getty Images.
12.3Upphävande. Efter meddelande från Getty Images eller när Licensinnehavaren får kännedom om att Licensmaterialet kan vara föremål för ett anspråk om annans rättigheter för vilket Getty Images kan vara ansvarigt, kan Getty Images kräva att Licensinnehavaren omedelbart och på egen bekostnad ska: (i) upphöra med att använda Licensmaterialet, (ii) radera eller ta bort Licensmaterialet från sina lokaler, datasystem och lager (elektroniska och fysiska) och (iii) säkerställa att dess kunder gör detsamma. Getty Images ska utan kostnad förse Licensinnehavaren med jämförbart Licensmaterial (vars jämförbarhet ska avgöras av Getty Images enligt en skälig, kommersiell bedömning). Det jämförbara Licensmaterialet ska omfattas av övriga villkor i detta Avtal.
12.4Gällande lagstiftning/skiljedom. Detta Avtal ska i alla avseenden lyda under lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Eventuella tvister som härrör från eller relaterat till detta Avtal eller dess verkställighet, eller affärsrelationen mellan parterna, ska avgöras definitivt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande. Skiljedomstolen ska bestå av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler för val av skiljeman som stadgas i JAMS påskyndade procedurer i dess omfattande regler och procedurer för skiljeförfarande ("JAMS") eller International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") som är i kraft det datum då skiljedomsförfarandet inleds (Licensinnehavaren väljer efter eget godtycke tillämpliga regler). Skiljeförfarandet ska äga rum i någon av följande jurisdiktioner (beroende på vilken som är närmast Licensinnehavaren): Seattle, Washington; New York, New York; Los Angeles, Kalifornien; London, England; Paris, Frankrike; Frankfurt, Tyskland; Tokyo, Japan eller Singapore. Skiljedomförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska läggas fram och arkiveras på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Vinnande part ska ha rätt att erhålla ersättning för skäliga juridiska kostnader som har samband med dess anspråk eller försvar och alla kostnader för motparten ska kvittas. Detta Avtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Oaktat det föregående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga åtgärder, talan grundad på billighetsrätt eller rättegångsförfaranden inför valfri domstol i behörig jurisdiktion i syfte att erhålla domstolsföreläggande eller annat rättsmedel mot Licensinnehavaren för det fall att sådana åtgärder enligt Getty Images gottfinnande är nödvändiga eller önskvärda. Parterna samtycker till att eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga begränsande lagbestämmelser. Detta stycke ska inte hindra parter från att söka provisoriska åtgärder vid behörig domstol till säkrande av talan som förs genom skiljedomsförfarandet.
12.5Ogiltighet. Om ett eller flera villkor i detta Avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten av övriga villkor förbli oförändrad. Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa.
12.6Avståendeförklaring. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftligt avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta Avtal. Dröjsmål från endera parten att åberopa sina rättigheter eller sin rätt till kompensation kan inte betraktas som avstående från sådana rättigheter eller rätt till kompensation. Endera partens enskilda utövande eller delvis utövande av sådana rättigheter eller rätt till kompensation utesluter inte andra eller ytterligare åberopande av rättigheterna eller rätt till kompensation. Avsägelse av en rättighet eller rätt till kompensation vid ett givet tillfälle kan inte betraktas som hinder för eller avsägelse från rättigheter eller rätt till kompensation vid ett annat tillfälle.
12.7Hela avtalet. Detta Avtal är avsett för Getty Images företagskunder och det innehåller samtliga villkor i Licensavtalet. Inga bestämmelser eller villkor kan läggas till eller tas bort förutom om de görs skriftligen och accepteras skriftligen av en behörig representant för respektive part eller om de publiceras elektroniskt av Getty Images och accepteras skriftligen av en av Licensinnehavarens behöriga representanter. I händelse av konflikt mellan villkoren i detta Avtal och villkor i någon inköpsorder som har skickats av Licensinnehavaren, ska villkoren i detta Avtal ha företräde.
12.8Skatter. Alla Licensavgifter anges exklusive skatt för försäljning, användning, källskatter eller andra överlåtelseskatter som är Licensinnehavarens eller Agentens ansvar (i tillämpliga fall).
12.9Getty Images Licensing Company. Det bolag som beviljar en licens enligt detta Avtal ska bestämmas av Licensinnehavarens fakturaadress eller i förekommande fall Agentens fakturaadress, enligt följande:


LICENSINNEHAVARENS/AGENTENS ADRESS:GETTY IMAGES LICENSGIVARE (ADRESS):
USAGetty Images (US), Inc (USA)
SpanienGetty Images Sales Spain SL (Spanien)
PortugalGetty Images Sales Portugal, Unipessoal, Lda. (Portugal)
AustralienGetty Images Sales Australia Pty Limited (Australien)
Nya ZeelandGetty Images Sales New Zealand Limited (Nya Zeeland)
MalaysiaGetty Images Malaysia Sdn Bhd (Malaysia)
ThailandGetty Images Digital (Thailand) Ltd (Thailand)
FilippinernaGetty Images Pte Limited, Philippines branch (Filippinerna)
HongkongGetty Images Sales Hong Kong Limited (Hong Kong)
SingaporeGetty Images Sales Singapore Pte Limited (Singapore)
JapanGetty Images Sales Japan GK (Japan)
IndienGetty Images Media India Pvt Limited (Indien)
Förenade Arabemiraten, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, JemenGetty Images Middle East FZ LLC (Förenade Arabemiraten)
TurkietGetty Images Turkey Medya Hizmetleri Ltd Sti (Turkiet)
Alla andra länderGetty Images International (Irland)

©2014 Getty Images. Med ensamrätt.