Redaktionell policy
sb10063229bb-001
sb10063229bb-001

Redaktionell policy

Syftet med det här dokumentet är att beskriva de principer, rutiner och riktlinjer som Getty Images redaktion upprätthåller för att tillhandahålla redaktionell integritet enligt de högsta standarderna till våra kunder. Som leverantörer av redaktionellt innehåll uppmärksammar, respekterar och efterlever vi de etiska normer som erkänns av både vår bransch och andra aktörer i den. Getty Images strävar efter att uppnå och stödja dagens höga standarder inom fotojournalistik genom att utöva gott omdöme och ett starkt engagemang för våra redaktionella principer, rutiner och processer.

Våra principer

Vi efterlever en gemensam uppsättning principer för yrkesjournalistik som vägleder vår personal, våra processer och vår verksamhet. Vi har ett individuellt och kollektivt ansvar att upprätthålla dessa principer i hela vår nyhetsorganisation.

Ansvar

Vi anser att fotografier utgör den visuella kommunikationen av en berättelse, och bör omfattas av samma nivåer av tillförlitlighet, ansvarstagande och integritet som det skrivna ordet inom journalistik. Bilder illustrerar och återspeglar händelser i världen idag, och måste därför levereras under ansvar till kunden på ett korrekt och objektivt sätt.

Oberoende

Det är bara våra redaktionsmedlemmar som har kontroll över den fotojournalistiska processen – från uppdrag till leverans. Inte vid något tillfälle ger vi andra individer eller grupper än vår redaktion inflytande över den redaktionella rapporteringen eller arbetsflödet. Vår redaktionella rapportering är inte bunden av några åtaganden, och inga intressekonflikter föreligger för dess skapande- eller produktionsprocess.

Integritet

Integritet är drivkraften bakom allt vi gör och är en av grunderna för Getty Images organisation. Vi upprätthåller balansen mellan individens rätt till integritet och vår plikt att rapportera om händelser. Vårt åtagande om integritet återspeglas i hela det redaktionella arbetsflödet, och i vår objektiva, korrekta rapportering av aktuella händelser och evenemang.

Våra riktlinjer

Vi har infört klara och otvetydiga riktlinjer för hur våra kärnprinciper ska upprätthållas. De riktlinjerna utgör vår uppförandekod, som samtliga av Getty Images redaktionsmedlemmar, fotografer, medarbetare och partners på alla nivåer förväntas följa.

1. Getty Images fotografer och personal har den fullständiga kontrollen över insamling och distribution av redaktionella foton.

2. Getty Images godkänner aldrig specialåtkomst till redaktionsarbetet eller några privilegier baserat på kommersiella relationer med Getty Images.

3. Inga fotojournalister eller redaktionsmedlemmar får agera i självgynnande syften. Inga medlemmar av personalen får låta sina personliga åsikter påverka rapporteringen av händelser eller evenemang, och inte heller får någon tredje part diktera eller påverka vår redaktionella process.

4. Vi censurerar aldrig vårt redaktionella material.

5. Alla bilder förses med uppgifter om upphovsman. Vidare information om upphovsmansuppgifter för foton finns nedan.

6. All postredaktionell licensiering av foton sker i enlighet med nyhetsbranschens standarder.

Våra riktlinjer för uppgift om upphovsman till foton

Upphovsman: Getty Images

Alla bilder som förses med upphovsmansuppgiften "Getty Images" i bildtexten är skapade helt under Getty Images redaktionella kontroll.

Upphovsman: (nyhetstjänst)/Getty Images

Den här typen av uppgift om upphovsman är baserad på den långa nyhetsbyråtraditionen av att den redaktionella processen delas mellan etablerade nyhetsorganisationer. Den här uppgiften om upphovsman är bara tillämplig när nyhetstjänsten ifråga är en välkänd, etablerad part med ett redan etablerat renommé för att följa strikt redaktionella procedurer, och de procedurerna kan likställas med de fem redaktionella huvudpunkter som Getty Images följer.

Ett exempel på den här uppgiften om upphovsman kan vara "CNN/Getty Images", där den första namngivna parten är den verifierade redaktionella källan till nyhetsmaterialet, och den andra parten är ansvarig för att innehållet levereras till respektive nyhetsdistributionstjänst. I vissa fall anges upphovsmannen som "Getty Images/(nyhetstjänst)". Den här typen av uppgift om upphovsman anger att Getty Images är ursprungspart för nyhetsrapporteringen och att nyhetstjänsten är den distribuerande parten.

Upphovsman: Getty Images för (redaktionell publikation)

Den här typen av uppgift om upphovsman används när Getty Images tillhandahåller uppdragstjänster till redaktionella organisationer som The New York Times, Newsweek eller Time Magazine.

Upphovsman: (extern källa) via Getty Images

Den här upphovsmansuppgiften är i enlighet med en lång nyhetsbyråtradition av att ge redaktionella kunder tillgång till pressutskicksmaterial som en tjänst. I enlighet med allmänt accepterade branschstandarder måste dessa foton komma från en känd källa och vara relevanta för nyhetsbyråns övergripande uppdrag.

Exempel på giltiga externa källor:

  1. Pressbilder från myndigheter – NASA, Vita huset, amerikanska försvarsministeriet
  2. Stillbilder ur filmer – Universal Pictures, TimeWarner
  3. Rapportering från sportevenemang – Fotoorganisationer från sportligor (NBA Entertainment)
  4. Tv-bilder – Från lokala eller nationella nyhetssändningsmedia
  5. Nyhetsmässigt material från verifierade tredjepartskällor

Pressbilder

I enlighet med en etablerad nyhetsbyråtradition av att distribuera pressbilder ska alla pressutskicksbilder räknas som kompletterande rapportering för de fall då en Getty Images-fotograf inte redan finns tillgänglig för att leverera foton, eller där innehållet tillhandahålls av tredje part som kan bibehålla sina egna rättigheter till icke-redaktionell användning av bilderna.